Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie

Wykonanie posadowienia i instalacja urządzeń zasilających awaryjnie urządzenia laboratoryjne w budynku Wydziału Medycyny Weterynaryjnej...

warmińsko-mazurskie, Olsztyn

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510149616-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
19-07-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
10-719 Olsztyn
Ulica
ul. Oczapowskiego
Nr telefonu
895 233 420
Email
jasma@uwm.edu.pl
Strona www
www.uwm.edu.pl/zamowienia

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510149616-N-2019 z dnia 19-07-2019 r.
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie: Wykonanie posadowienia i instalacja urządzeń zasilających awaryjnie urządzenia laboratoryjne w budynku Wydziału Medycyny Weterynaryjnej realizowanego w ramach projektu pn: "Konsorcjum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia EnFoodLife" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia Mazury na lata 2014 - 2020.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Konsorcjum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia EnFoodLife
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 550396-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Krajowy numer identyfikacyjny 51088420500010, ul. ul. Oczapowskiego  2, 10-719  Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 895 233 420, e-mail jasma@uwm.edu.pl, faks (089) 5233278.
Adres strony internetowej (url): www.uwm.edu.pl/zamowienia
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: uczelnia publiczna
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie posadowienia i instalacja urządzeń zasilających awaryjnie urządzenia laboratoryjne w budynku Wydziału Medycyny Weterynaryjnej realizowanego w ramach projektu pn: "Konsorcjum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia EnFoodLife" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia Mazury na lata 2014 - 2020.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
237/2019/PN/DZP
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie posadowienia i instalacja urządzeń zasilających awaryjnie urządzenia laboratoryjne w budynku Wydziału Medycyny Weterynaryjnej realizowanego w ramach projektu pn: "Konsorcjum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia EnFoodLife" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia Mazury na lata 2014 - 2020 - zgodnie z przedmiarem robót, dokumentacją techniczną oraz opisem przedmiotu zamówienia. 2. Wykonawca musi przedstawić ofertę obejmującą całość zamówienia, gdyż zamówienie nie zostało podzielone na wyodrębnione części i musi być zrealizowane w całości. 3. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w: 3.1. dokumencie "Opis przedmiotu zamówienia" - załącznik nr 1 do SIWZ 3.2. dokumentacji technicznej. 4. Zaleca się aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie budowy celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu. Osobą wskazaną do kontaktu w sprawie wizji lokalnej jest: Pani Monika Cupała, tel.: 89 523 35 00, e-mail: monika.cupala@uwm.edu.pl. 5. Prace należy prowadzić w sposób zapewniający normalne funkcjonowanie uczelni, w tym roboty uciążliwe dla pracy uczelni należy wykonywać poza godzinami pracy oraz w dni wolne. Wszystkie obowiązki Wykonawcy zawarte są w załączonym projekcie umowy. 6. Wykonawca zobowiązany jest do odpowiedniego zabezpieczenia, na własny koszt, sprzętu pozostawionego na terenie budowy.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 253971.30
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: ELEKTRO-ENERGETYKA Aleksander Jakub Zduńczyk
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Grzybowo 68A
Kod pocztowy: 06-461
Miejscowość: Regimin
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 274274.27
Oferta z najniższą ceną/kosztem 184500.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 279800.00
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie