Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie

Przebudowa drogi w miejscowości Żarnów Osiedle Bartoszewicza nr ew. działek 7, 257/7, 261/1

łódzkie, Żarnów

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510149571-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
19-07-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
26-330 Żarnów
Ulica
Opoczyńska
Nr telefonu
+48(44)7577055
Email
a.tyczynska@zarnow.eu, a.tyczynska91@gmail.com
Strona www
www.bip.zarnow.eu

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510149571-N-2019 z dnia 19-07-2019 r.
Gmina Żarnów: Przebudowa drogi w miejscowości Żarnów Osiedle Bartoszewicza nr ew. działek 7, 257/7, 261/1

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 553001-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Żarnów, Krajowy numer identyfikacyjny 59064784200000, ul. Opoczyńska  5, 26-330  Żarnów, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. +48(44)7577055, e-mail a.tyczynska@zarnow.eu, a.tyczynska91@gmail.com, faks +48(44)7577057.
Adres strony internetowej (url): www.bip.zarnow.eu
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa drogi w miejscowości Żarnów Osiedle Bartoszewicza nr ew. działek 7, 257/7, 261/1
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
IGWK.Z.271.13.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawcy na wykonanie zadania pn.: "Przebudowa drogi w miejscowości Żarnów Osiedle Bartoszewicza nr ew. działek 7, 257/7, 261/1". Planowana do przebudowy droga obejmuje odcinek o łącznej długości 105,00 m. W zakres inwestycji wchodzą roboty drogowe, m. in.: - roboty przygotowawcze; - wykonanie podbudowy; - wykonanie nawierzchni; - oznakowanie i urządzenia BRD. 2. Przedmiot umowy jest ściśle określony w: a) ofercie Wykonawcy, b) specyfikacji istotnych warunków zamówienia, c) dokumentacji technicznej, d) Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. 3. Do obowiązków Wykonawcy należy: 1) wykonanie wszystkich robót z należytą starannością, zgodnie z dokumentacją projektową i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji umowy, zaleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, przepisami dozoru technicznego, zasadami wiedzy technicznej, prawem budowlanym, zasadami sztuki inżynierskiej, stosowanie wyłącznie wyrobów dopuszczonych do stosowania w budownictwie zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, w szczególności ustawą o wyrobach budowlanych oraz Polskimi normami lub przyjętymi do stosowania Normami europejskimi, stosowanie materiałów i urządzeń o parametrach techniczno - użytkowych nie gorszych niż wskazane w dokumentacji projektowej. 2) przejęcie terenu budowy, 3) zawiadomienie Zamawiającego o zauważonych wadach w dokumentacji projektowej, w terminie 3 dni od ich zauważenia, 4) zagospodarowanie terenu budowy na własny koszt, 5) zapewnienie ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy, 6) utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy w czasie realizacji zamówienia. 7) pisemne powiadomienie Zamawiającego o zakończeniu robót, 8) uporządkowanie placu budowy poprzez usunięcie własnych urządzeń zagospodarowania placu budowy, zaplecza technologicznego i socjalnego oraz innych środków produkcji oraz zagwarantowanie opuszczenia terenu budowy przez Załogę Wykonawcy najpóźniej w terminie 7 dni od daty podpisania bezusterkowego protokołu końcowego lub odstąpienia od umowy. W przypadku nie wywiązania się z powyższego obowiązku Zamawiający usunie w/w urządzenia, a kosztami poniesionymi z tego tytułu obciąży Wykonawcę. W takim przypadku, Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie tych kosztów z faktury końcowej, 9) przywrócenie do stanu pierwotnego terenu budowy, zarówno w miejscach prowadzenia robót jak również w miejscu lokalizacji zaplecza technologicznego i socjalnego, 10) zapewnienia przestrzegania przepisów bhp oraz p. poż. we wszystkich miejscach wykonywania robót i miejscach składowania materiałów i przechowywania urządzeń oraz zapewnienia należytego porządku na budowie i w jej otoczeniu w tym na drogach dojazdowych, 11) zapewnienie wykwalifikowanego personelu (łącznie z nadzorem bezpośrednim) wyposażonego w środki ochrony osobistej oraz zapewnienie środków ochrony grupowej. 12) udzielenie gwarancji na wykonane roboty zgodnie z § 15 projektu umowy będącym załącznikiem do SIWZ, 13) usuwanie w sposób terminowy i na wyłączny koszt Wykonawcy usterek powstałych z Jego winy i stwierdzonych przez nadzór Zamawiającego zarówno w trakcie trwania robót jak również po ich zakończeniu w okresie gwarancji, 14) prowadzenie robót w sposób nie powodujący szkód, w tym ludzi i mienia a także zabezpieczenie i ochrona przed uszkodzeniem, zniszczeniem wykonanych prac do czasu ich odbioru przez Zamawiającego. 15) prowadzenie robót w sposób nie powodujący szkód, w tym ludzi i mienia a także zabezpieczenie i ochrona przed uszkodzeniem, zniszczeniem wykonanych prac do czasu ich odbioru przez Zamawiającego. 16) Wykonawca jest odpowiedzialny za należyte wykonanie wszystkich robót budowlanych zgodnie z treścią dokumentów określających przedmiot umowy oraz zasadami wiedzy technicznej w rozumieniu art. 647 Kodeksu cywilnego i właściwymi przepisami finansowe i organizacyjne wynikające z kompletnej dokumentacji postepowania o zamówienie publiczne. 17) Przedmiot umowy będzie wykonany zgodnie z przepisami prawa budowlanego, BHP, przeciwpożarowymi, o ochronie środowiska i innymi, mającymi ścisły związek z realizacją przedmiotu umowy. 18) Zakres zamówienia obejmuje również oznakowanie robót oraz uporządkowanie terenu. 19) Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z zachowaniem profesjonalnej staranności z dokumentacją techniczną, nie wnosi żadnych zastrzeżeń, a przedmiot umowy wykona zgodnie z jego przeznaczeniem, z zachowaniem przepisów prawa budowlanego oraz wymaganych norm technicznych i ekologicznych. 20) Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie, gdzie mają być wykonywane roboty oraz uzyskał wszelkie niezbędne informacje, w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zdobył na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. 21) Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy. 22) Warunki rozliczenia: 1) Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa za cenę ryczałtową obejmującą zakres rzeczowy zamówienia określony w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dokumentacji technicznej i przedmiarach robót. 2) Z uwagi na ryczałtową formę wynagrodzenia podstawą wyceny oferty jest dokumentacja techniczna oraz przedmiary robót. W pierwszej kolejności ważność zachowuje dokumentacja techniczna, a w drugiej kolejności przedmiary robót. 3) Wynagrodzenie Wykonawcy jest ceną ryczałtową za wykonanie przedmiotu zamówienia wynikającego swoim zakresem z dokumentacji technicznej i jakikolwiek błąd w jej obliczeniu nie ma znaczenia na poprawność obliczenia ceny oferty. 23) Dokumentacja projektowa w wersji tradycyjnej jest dostępna w siedzibie Zamawiającego w pokoju Nr 18 w dniach roboczych w godzinach od 8.00 - 15.00 24) Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych materiałów i urządzeń od wskazanych w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót pod warunkiem, że parametry techniczne materiałów lub urządzeń będą nie gorsze niż wskazane w dokumentacji technicznej czy przedmiarach robót za zgodą Zamawiającego.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45111000-8

Dodatkowe kody CPV: 45111000-8
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 31189.11
Waluta
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  2
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Zakład Budowlano-Drogowy "DUKT" Sp. z o.o., Spółka Komandytowa
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Przedborska 84
Kod pocztowy: 29-100
Miejscowość: Włoszczowa
Kraj/woj.: świętokrzyskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 32394.19
Oferta z najniższą ceną/kosztem 32394.19
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 65230.59
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie