Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie

4WOG.1200.2712.51.2019 Dostawa technicznych środków materiałowych dla służby spadochronowo desantowej

śląskie, Gliwice

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510149492-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
19-07-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
44-121 Gliwice
Ulica
ul. Gen. Andersa
Nr telefonu
261111371
Email
4wog.zamowieniapubliczne@wp.mil.pl
Strona www
https://4wog.wp.mil.pl/pl/bip/zamowienia/

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510149492-N-2019 z dnia 19-07-2019 r.
4 Wojskowy Oddział Gospodarczy: 4WOG.1200.2712.51.2019 Dostawa technicznych środków materiałowych dla służby spadochronowo desantowej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 544117-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540095978-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
4 Wojskowy Oddział Gospodarczy, Krajowy numer identyfikacyjny 24076379800000, ul. ul. Gen. Andersa  47, 44-121  Gliwice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 261111371, e-mail 4wog.zamowieniapubliczne@wp.mil.pl, faks 261111232.
Adres strony internetowej (url): https://4wog.wp.mil.pl/pl/bip/zamowienia/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Jednostka Wojskowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
4WOG.1200.2712.51.2019 Dostawa technicznych środków materiałowych dla służby spadochronowo desantowej
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
4WOG.1200.2712.51.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Dostawa technicznych środków materiałowych dla służby spadochronowo desantowej Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki: załącznik nr 1 i 4 do SIWZ 2. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: 19500000-1, 19400000-0 3. Przedmiotem zamówienia jest dostawa. 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Składana oferta winna obejmować cały zakres rzeczowy i ilościowy zamówienia. 5. Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp. 6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 7. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. 8. Zamawiający dopuszcza korzystanie z podwykonawców. W przypadku, gdy Wykonawca będzie korzystał z podwykonawców Zamawiający żąda wskazania części zamówienia, które zamierza im powierzyć oraz podania nazw firm podwykonawców oraz dane kontaktowe (załącznik nr 1 i nr 2 do SIWZ). 9. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia. 10. Uwaga: Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia pojawiłyby się nazwy własne, oznacza to, iż Zamawiający dopuszcza produkt równoważny. Za równoważny Zamawiający uzna asortyment, produkt o takim samym przeznaczeniu jak wskazany w załącznikach do SIWZ, co najmniej o takim samym zakresie użytkowania lub wyższym. Udowodnienie równoważności asortymentu, produktu spoczywa na Wykonawcy. Wykonawca jest zobligowany do udokumentowania równoważności poprzez załączenia stosownych dowodów - dokumentów do oferty. 11. Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia. 12. Postępowanie prowadzone jest z zastosowaniem art. 24aa ust 1 ustawy Pzp.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 19500000-1

Dodatkowe kody CPV: 19400000-0
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24/06/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 113178.86
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: PARASNAKE Arkadiusz Szewczyk
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Żeromskiego 30
Kod pocztowy: 25-370
Miejscowość: Kielce
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 128590.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 128590.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 203169.92
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie