Ogłoszenie

Program rewitalizacji boisk przyszkolnych w Krakowie - boisko przy Zespole Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji, ul. Ułanów 9 w Krakowie, w...

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510149480-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
19-07-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
30-633 Kraków
Ulica
Walerego Sławka
Nr telefonu
0-12 616-64-40
Email
aszczechowicz@zis.krakow.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510149480-N-2019 z dnia 19-07-2019 r.
Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie: Program rewitalizacji boisk przyszkolnych w Krakowie - boisko przy Zespole Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji, ul. Ułanów 9 w Krakowie, w trybie zaprojektuj i wykonaj. Wymiana nawierzchni bitumicznej na nawierzchnię syntetyczną wraz z elementami towarzyszącymi.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 559216-N2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie, Krajowy numer identyfikacyjny 35155435300000, ul. Walerego Sławka  10, 30-633  Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 0-12 616-64-40, e-mail aszczechowicz@zis.krakow.pl, faks 0-12 616-64-00.
Adres strony internetowej (url):
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Program rewitalizacji boisk przyszkolnych w Krakowie - boisko przy Zespole Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji, ul. Ułanów 9 w Krakowie, w trybie zaprojektuj i wykonaj. Wymiana nawierzchni bitumicznej na nawierzchnię syntetyczną wraz z elementami towarzyszącymi.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
NZ.273.113.2019.RZA
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest: Program rewitalizacji boisk przyszkolnych w Krakowie - boisko przy Zespole Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji, ul. Ułanów 9 w Krakowie, w trybie zaprojektuj i wykonaj. Wymiana nawierzchni bitumicznej na nawierzchnię syntetyczną wraz z elementami towarzyszącymi. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ (Program Funkcjonalno-Użytkowy wraz z załącznikami). W przypadku wystąpienia w załącznikach do SIWZ nazwy producenta - produkty można zastąpić równoważnymi. 3. Na wykonane nawierzchnie z trawy syntetycznej i poliuretanowej Wykonawca zobowiązany jest udzielić 60 miesięcy gwarancji. Na wykonane roboty budowlane, materiały i urządzenia (z wyłączeniem wykonanych nawierzchni z trawy syntetycznej i poliuretanowej) Wykonawca zobowiązany jest udzielić minimum 36 miesięcy gwarancji. Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane, materiały i urządzenia (do oceny w kryterium 2) należy wskazać w formularzu oferty, przy czym musi on zostać podany w miesiącach, a wydłużenie okresu gwarancji musi odnosić się do okresów 12-miesięcznych (np. 48 miesięcy, 60 miesięcy - nie dłużej niż 60 miesięcy). 4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w Istotnych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik nr 2 do SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45212220-4

Dodatkowe kody CPV: 45236119-7, 71000000-8
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 720279.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: EVERSPORT Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Kiersnowskiego 18/45
Kod pocztowy: 03-161
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 699422.02
Oferta z najniższą ceną/kosztem 699422.02
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 818132.04
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: