Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

"Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Drożdżyn, gmina Sochocin"

mazowieckie, Sochocin

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510149474-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
19-07-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
09-110 Sochocin
Ulica
ul. Guzikarzy
Nr telefonu
23 6618001 lub 6618013 wew.28
Email
rafal.mrozek@sochocin.pl
Strona www
www.sochocin.pl www.bip.sochocin.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510149474-N-2019 z dnia 19-07-2019 r.
Urząd Gminy Sochocin: "Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Drożdżyn, gmina Sochocin"

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 556318-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Gminy Sochocin, Krajowy numer identyfikacyjny 55057400000000, ul. ul. Guzikarzy  9, 09-110  Sochocin, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 23 6618001 lub 6618013 wew.28, e-mail rafal.mrozek@sochocin.pl, faks 236 618 055.
Adres strony internetowej (url): www.sochocin.pl www.bip.sochocin.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
"Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Drożdżyn, gmina Sochocin"
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
SZ.271.19.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Drożdżyn. Podstawowy zakres umowy obejmuje: Początek robót znajduje się w km 0+000, koniec robót w km 0+609. Roboty pomiarowe rozpoczynają się w km 0+000, natomiast koniec opracowania i robót zaznacza się w km 0+609. Długość odcinka do rozbudowy 609 m. W ramach opracowania w miejscu istniejącej nawierzchni żwirowej zaprojektowano jezdnię o nawierzchni bitumicznej, pobocza z kruszywa łamanego. W ramach opracowania przewiduje się oczyszczenie istniejących urządzeń wodnych. Przedsięwzięcie składać się będzie z następujących prac: a) Roboty przygotowawcze i ziemne - polegające na wytyczeniu drogi w terenie, roboty ziemne związane z usunięciem ziemi urodzajnej, oraz wykopu pod poszerzenie jezdni. b) Wykonanie poszerzenia drogi o następującej konstrukcji: ? podbudowa z kruszywa naturalnego (pospółka) o uziarnieniu 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm - na poszerzeniach jezdni, ? warstwa odsączająca z piasku gr. 10 - na poszerzeniach jezdni. c) Wykonanie nawierzchni jezdni o następującej konstrukcji: ? nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 11 S wg PN-EN-13108-1 (lepiszcze asfaltowe 50/70) gr. 4 cm - warstwa ścieralna, ? skropienie nawierzchni drogowych asfaltem w ilości 0,5 dm³/m² ? nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 11 W wg PN-EN-13108-1 (lepiszcze asfaltowe 50/70) gr. 4 cm - warstwa wiążąca, ? skropienie nawierzchni drogowych asfaltem w ilości 0,8 dm³/m² ? warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 gr. 12 cm d) Wykonanie zjazdów o następującej konstrukcji: ? 15 cm nawierzchnia z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie e) Wykonanie poboczy o następującej konstrukcji: ? kruszywo łamane o uziarnieniu 0-31,5mm gr. 8 cm, ? podbudowa z kruszywa naturalnego (pospółka) o uziarnieniu 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm. f) Wykonanie stałej organizacji ruchu - obejmującej oznakowanie pionowe i poziome Lokalizacja oraz rzędne wszystkich projektowanych elementów dostosowane zostaną do istniejącego terenu. Planowana inwestycja zlokalizowana jest na działkach położonych na terenie gminy Sochocin w miejscowości Drożdżyn. Parametry techniczne dróg gminnych: Kategoria drogi - D Szerokość nawierzchni jezdni - 5,00m Spadek poprzeczny jezdni daszkowy 2% Pobocza obustronne szerokości - 0,75 m
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45233000-9

Dodatkowe kody CPV: 45111200-0
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 307297.75
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowe "WAPNOPOL" Adam Nowakowski
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Nadrzeczna 12, 06-450 Glinojeck
Kod pocztowy: 06-450
Miejscowość: Glinojeck
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 377976.23
Oferta z najniższą ceną/kosztem 377976.23
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 414722.91
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie