Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie

Dostawa materiałów i sprzętu medycznego dla 34 WOG oraz jednostek i instytucji wojskowych będących na zaopatrzeniu ? zamówienie z podziałem na 4...

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510149462-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
19-07-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
35-111 Rzeszów
Ulica
Krakowska
Nr telefonu
261 15 56 59
Email
zamowienia34wog@ron.mil.pl
Strona www
www.34wog.wp.mil.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510149462-N-2019 z dnia 19-07-2019 r.
34 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Rzeszowie: Dostawa materiałów i sprzętu medycznego dla 34 WOG oraz jednostek i instytucji wojskowych będących na zaopatrzeniu - zamówienie z podziałem na 4 części (zadania)

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 551404-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540103649-N-2019; 540107103-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
34 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Rzeszowie, Krajowy numer identyfikacyjny 18069037300000, ul. Krakowska  11 B, 35-111  Rzeszów, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 261 15 56 59, e-mail zamowienia34wog@ron.mil.pl, faks 261 15 63 85.
Adres strony internetowej (url): www.34wog.wp.mil.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: MON - Jednostka Wojskowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa materiałów i sprzętu medycznego dla 34 WOG oraz jednostek i instytucji wojskowych będących na zaopatrzeniu - zamówienie z podziałem na 4 części (zadania)
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP/23/2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów i sprzętu medycznego dla 34 WOG oraz jednostek i instytucji wojskowych będących na zaopatrzeniu - zamówienie z podziałem na 4 części (zadania): 2. Przedmiot zamówienia będzie fabrycznie nowy, dostarczony zostanie w opakowaniu zabezpieczającym przed zmianami ilościowymi i jakościowymi. 3. Dostarczony towar stanowiący przedmiot umowy powinien spełniać warunki dopuszczenia do obrotu i do używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej określone ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych. 4. Dostarczony towar musi pochodzić z produkcji nie wcześniejszej niż 2019 r., przy czym okres ważności w dniu dostawy nie może być krótszy niż 80% całkowitego okresu ważności. 5. Wykonawca udzieli minimum 2 lata gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia licząc od daty odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem, iż okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę nie będzie krótszy od okresu gwarancji udzielonego przez producenta przedmiotu zamówienia - dotyczy części nr 1: dostawa apteczek ściennych oraz samochodowych oraz wkładów do w/w apteczek. 6. Wykonawca zobowiązuje się zamówiony towar dostarczać po cenach jednostkowych podanych w ofercie - formularzu kalkulacji cenowej. 7. Dostawa towaru winna być zrealizowana w godzinach od 7:30 do 14:00 w dniach pracy Zamawiającego, od poniedziałku do piątku. 8. Miejsce dostarczenia przedmiotu dostawy: magazyn Sekcji Medycznej - Rzeszów ul. Lwowska 5. 9. Jeżeli w jakimkolwiek miejscu niniejszej SIWZ wskazane zostały nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów - wszędzie tam Zamawiający dodaje wyrazy "lub równoważne". 10. Zamiast materiałów, dla których wskazane są nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie Wykonawca może zaoferować materiały równoważne pod względem parametrów technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych. 11. Stosownie do art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca powołujący się na zaoferowanie materiałów równoważnych winien wykazać, iż spełniają one wymogi Zamawiającego w szczególności poprzez udokumentowanie załączonymi do oferty informacjami na temat parametrów technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych. W przypadku braku wyżej wymienionych informacji, dokumentów Zamawiający domniemywa, że zostały zaoferowane materiały opisane przez Zamawiającego poprzez wskazanie nazwy producenta, nazwy własnej, znaku towarowego, patentu lub pochodzenia materiałów. 12. Poprzez materiały równoważne rozumieć należy materiały producenta innego niż wskazanego przez Zamawiającego o parametrach nie gorszych pod względem jakościowych, funkcjonalnych i użytkowych, przy czym ciężar udowodnienia równoważności spoczywa na Wykonawcy. 13. Uzupełnienie opisu przedmiotu zamówienia w zakresie postanowień nieuregulowanych zapisami niniejszego Rozdziału stanowi również załącznik nr 4 do SIWZ (Projekt umowy).
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 33141000-0

Dodatkowe kody CPV: 31711140-6, 33141623-3, 33141110-4
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Dostawa apteczek ściennych i samochodowych oraz wkładów do ww. apteczek
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 21301.55
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  6
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  6
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: BOXMET MEDICAL sp. z o.o.
Email wykonawcy: przetargi1@boxmet.com.pl
Adres pocztowy: Piskorzów 51
Kod pocztowy: 58-250
Miejscowość: Pieszyce
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 17700.84
Oferta z najniższą ceną/kosztem 17700.84
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 30305.80
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Dostawa elektrod
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 4510.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: BOXMET MEDICAL sp. z o.o.
Email wykonawcy: przetargi1@boxmet.com.pl
Adres pocztowy: Piskorzów 51
Kod pocztowy: 58-250
Miejscowość: Pieszyce
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 4079.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 3692.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 7155.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: Dostawa opatrunków specjalistycznych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 41190.21
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  5
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: PARAMEDYK Jacek Deneka
Email wykonawcy: sklep@paramedyk24.pl
Adres pocztowy: ul. Gilarska 103
Kod pocztowy: 03-589
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 31477.68
Oferta z najniższą ceną/kosztem 24327.35
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 78567.15
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 4   
NAZWA: Dostawa materiałów medycznych i sprzętu medycznego jednorazowego użytku
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 78150.43
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  5
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: BOXMET MEDICAL sp. z o.o.
Email wykonawcy: przetargi1@boxmet.com.pl
Adres pocztowy: Piskorzów 51
Kod pocztowy: 58-250
Miejscowość: Pieszyce
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 54563.79
Oferta z najniższą ceną/kosztem 48066.06
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 86711.29
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie