Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Dostawa i montaż serwera sieciowego z oprogramowaniem do digitalizacji i rejestracji korespondencji przychodzącej Archiwum Państwowego w Poznaniu

wielkopolskie, Poznań

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510149457-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
19-07-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
60-967 Poznań
Ulica
ul. 23 Lutego
Nr telefonu
618 524 601
Email
archiwum@poznan.ap.gov.pl
Strona www
http://www.poznan.ap.gov.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510149457-N-2019 z dnia 19-07-2019 r.
Archiwum Państwowe w Poznaniu: Dostawa i montaż serwera sieciowego z oprogramowaniem do digitalizacji i rejestracji korespondencji przychodzącej Archiwum Państwowego w Poznaniu

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 561641-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Archiwum Państwowe w Poznaniu, Krajowy numer identyfikacyjny 11690000000000, ul. ul. 23 Lutego  , 60-967  Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 618 524 601, e-mail archiwum@poznan.ap.gov.pl, faks 618 517 310.
Adres strony internetowej (url): http://www.poznan.ap.gov.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa terenowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa i montaż serwera sieciowego z oprogramowaniem do digitalizacji i rejestracji korespondencji przychodzącej Archiwum Państwowego w Poznaniu
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
DNS.26.4.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż serwera wraz z oprogramowaniem do digitalizacji i rejestracji korespondencji przychodzącej Archiwum Państwowego w Poznaniu. W zakres rzeczowy zamówienia wchodzi: a) zakup, dostawa urządzeń, elementów i materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia: - serwer sieciowy - 1 sztuka; - domenowy system operacyjny dla serwera sieciowego - 1 sztuka; - serwer baz danych SQL dla EZD PUW - 1 sztuka wraz z licencją bezterminową na 2 rdzenie fizyczne pozwalająca na obsługę dowolnej liczby użytkowników bez konieczności zakupu dodatkowych licencji; b) montaż urządzeń w siedzibie zamawiającego; c) podstawowe szkolenie z obsługi urządzenia oraz oprogramowania do digitalizacji korespondencji przychodzącej dla min. dwóch pracowników.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 32420000-3

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 49593.50
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: P.H.U. JTC Jacek Trzeciak
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Sianowska 4a
Kod pocztowy: 61-431
Miejscowość: Poznań
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 59876.40
Oferta z najniższą ceną/kosztem 59876.40
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 59876.40
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie