Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie

Remont elewacji budynku Archiwum Państwowego w Poznaniu Oddział w Koninie przy ul. 3 Maja 78

wielkopolskie, Poznań

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510149436-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
19-07-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
60-967 Poznań
Ulica
ul. 23 Lutego
Nr telefonu
618 524 601
Email
archiwum@poznan.ap.gov.pl
Strona www
http://www.poznan.ap.gov.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510149436-N-2019 z dnia 19-07-2019 r.
Archiwum Państwowe w Poznaniu: Remont elewacji budynku Archiwum Państwowego w Poznaniu Oddział w Koninie przy ul. 3 Maja 78

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 556053-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Archiwum Państwowe w Poznaniu, Krajowy numer identyfikacyjny 11690000000000, ul. ul. 23 Lutego  , 60-967  Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 618 524 601, e-mail archiwum@poznan.ap.gov.pl, faks 618 517 310.
Adres strony internetowej (url): http://www.poznan.ap.gov.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa terenowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remont elewacji budynku Archiwum Państwowego w Poznaniu Oddział w Koninie przy ul. 3 Maja 78
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ADM.21.12.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z remontem elewacji budynku przy ul. 3 Maja 78 w Koninie wg dokumentacji projektowej, przedmiaru robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych przekazanych przez Zamawiającego wraz z SIWZ. 2. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie robót związanych z: wymianą drewnianej stolarki okiennej i drzwiowej, demontaż istniejących krat okiennych, demontaż, oczyszczenie, pomalowanie i obsadzenie balustrad w ścianie i podłożu betonowym, remont posadzki na balkonie, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z papy, wykonanie jastrychów cementowych - podkładu grub. 45mm, wykonanie posadzki na balkonach z płytek kamionkowych, przygotowanie ścian do wykonania elewacji w miejscach występowania zawilgocenia, skucie tynków, impregnacja, nałożenie warstwy zwiększającej przyczepność, wykonanie warstwy podkładowej pod tynk, wykonanie tynku renowacyjnego -gruboziarnistego, malowanie elewacji ścian farbami silikatowymi, wymiana obróbek blacharskich. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (zakres robót) oraz warunki ich realizacji zawiera dokumentacja załączona do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a w szczególności: a) dokumentacja projektowa, b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, c) przedmiar robót.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 229295.28
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: RENOVO Renowacja Zabytków Mariusz Łączny
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Gierymskiego 83/6
Kod pocztowy: 63-100
Miejscowość: Śrem
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 271127.71
Oferta z najniższą ceną/kosztem 271127.71
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 347369.40
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: