Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie

Wykonanie prac remontowych w Domach Studenckich przy ul. Piątkowskiej w Poznaniu - liczba części 3

wielkopolskie, Poznań

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510149397-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
19-07-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
60-637 Poznań
Ulica
ul. Wojska Polskiego
Nr telefonu
61 8487043
Email
zampub@up.poznan.pl
Strona www
www.puls.edu.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510149397-N-2019 z dnia 19-07-2019 r.
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu: Wykonanie prac remontowych w Domach Studenckich przy ul. Piątkowskiej w Poznaniu - liczba części 3

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 560708-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Krajowy numer identyfikacyjny 18440000000000, ul. ul. Wojska Polskiego  28, 60-637  Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 61 8487043, e-mail zampub@up.poznan.pl, faks 61 8955043.
Adres strony internetowej (url): www.puls.edu.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Uczelnia wyższa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie prac remontowych w Domach Studenckich przy ul. Piątkowskiej w Poznaniu - liczba części 3
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
RZ-262-25/2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia są prace remontowe w trzech domach studenckich zlokalizowanych w Poznaniu przy ul. Piątkowskiej 94 A, B i C Wykaz robót oraz zakres ich wykonania w zakresie poszczególnych części: - część 1 - Dom Studencki "JURAND" ul. Piątkowska 94, blok 3A Lp. Rodzaj robót Zakres robót Podstawa wyceny 1 Roboty budowlane malowanie pokoi i korytarzyków w pionach 101 do 1004 łącznie 44 pokoi ( 22 pok. 2 os. i 22 pok. 3 os.) na 10 piętrach wraz z wymiana instalacji p.poż w tych pokojach, wymianę wykładzin PCV w 14 pokojach 2 os. i 14 pokojach 3 os., Wymianę ościeżnic i drzwi w 18 łazienkach, oraz wymianę 9 brodzików. . Przedmiary robót - część 2 - Dom Studencki "DANUŚKA" ul. Piątkowska 94, blok 3B Lp. Rodzaj robót Zakres robót Podstawa wyceny 1 Roboty budowlane malowanie pokoi i korytarzyków w pionach 101 do 1004 łącznie 44 pokoi ( 22 pok. 2 os. i 22 pok. 3 os.) na 10 piętrach wraz z wymiana instalacji p.poż w tych pokojach, wymianę wykładzin PCV w 18 pokojach 2 os. i 18 pokojach 3 os., wymianę wykładziny dywanowej w 8 pokojach , wymianę 20 brodzików oraz remont łazienki na parterze. Przedmiary robót - część 3 - Dom Studencki "MAĆKO" ul. Piątkowska 94, blok 3C Lp. Rodzaj robót Zakres robót Podstawa wyceny 1 Roboty budowlane malowanie pokoi i korytarzyków w pionach 101 do 1004 łącznie 44 pokoi ( 21 pok. 2 os. i 21 pok. 3 os.) na 10 piętrach wraz z wymiana instalacji p.poż w tych pokojach, wymianę wykładzin PCV w 18 pokojach 2 os. wymianę wykładziny dywanowej w 2 pokojach , wymianę 20 brodzików oraz malowanie magazynu z wymiana drzwi. Przedmiary robót UWAGA Ofertę należy przygotować na podstawie przedmiarów robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz informacji zawartych w SIWZ. Domy Studenckie w części nie-remontowanej będą czynne. 3.4 Domy Studenckie zostały wybudowane w latach siedemdziesiątych. Są to budynki podpiwniczone, dwunastokondygnacyjne przykryte dachem płaskim krytym papą. Podstawowe dane każdego z budynków: ? Powierzchnia zabudowy - 818,00 m2 ? Powierzchnia użytkowa - 5.089,00 m2 ? Kubatura budynku - 26.448,00 m3 Zamawiający wymaga udzielenia minimum 12 miesięcy gwarancji na wykonanie całości przedmiotu zamówienia dotyczy części 1, 2 i 3. 3.5. Wymagania dotyczące materiałów - użyte materiały winny być w I gatunku jakościowym, posiadające dopuszczenia do stosowania w budownictwie, zapewniające pełną sprawność eksploatacyjną. Na etapie wykonywania robót budowlanych Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć deklaracje zgodności, certyfikaty na użyte materiały z wymaganymi załącznikami przed ich wbudowaniem. 3.6. Wykonawca odpowiedzialny jest za całokształt, w tym: za przebieg i terminowe wykonanie zamówienia, za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia, spełnienie innych wymagań wynikających z obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za realizację robót, a w przypadku wykonania ich niezgodnie z ustawą Prawo budowlane lub uszkodzeniem obiektu - jest zobowiązany do przywrócenia stanu pierwotnego i usunięcia powstałych usterek na własny koszt. 3.7. Zastosowane w specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót wskazania pochodzenia wyrobów służą określeniu standardów cech technicznych i jakościowych. Wykonawca może zastosować wskazany lub równoważny inny wyrób spełniający wymogi techniczne i jakościowe oraz posiadający właściwości użytkowe nie gorsze niż określone w dokumentacji. Wykonawca, który chce zaoferować materiały równoważne, musi je wykazać w ofercie i załączyć dokumentację potwierdzającą ich równoważność. W przypadku, gdy zastosowanie ww. materiałów wymagać będzie zmiany dokumentacji technicznej, koszty tych zmian poniesie Wykonawca. 3.8 Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art.22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy* (Dz. U. z 2014 roku, poz.1502 z późn. zmianami): *art.22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 roku - Kodeks pracy: Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca -do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. 3.8.1. Sposób i okres wymaganego zatrudnienia osób realizujących czynności w zakresie realizacji zamówienia: Zamawiający wymaga, aby osoby realizujące przedmiot zamówienia, które wykonywać będą czynności bezpośrednio na placu budowy zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę. W przypadku rozwiązania stosunku pracy z osobą/osobami zatrudnionymi na umowę o pracę przed zakończeniem wykonania przedmiotu umowy, to wówczas Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby/osób. 3.8.2. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) Czynności robotnika zostały opisane w STWiORB oraz przedmiarach robót . 3.8.3. Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań: 3.8.3.1. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób na umowę o pracę: a) Roboty budowlane będą świadczone przez osoby wymienione w wykazie pracowników wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia stanowiącym załącznik nr 2A do umowy. b) Wykonawca w terminie do 10 dni licząc od dnia zawarcia umowy będzie zobowiązany do przedstawienia zamawiającemu dokumentów potwierdzających sposób zatrudnienia ww. osób (kopię umów o pracę), a także oświadczenia ww. osób, że są zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust.3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. u. z 2015 roku, poz.2008) przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia, c) Wykonawca na każde pisemne żądanie zamawiającego w terminie do 5 dni roboczych przedkładał będzie zamawiającemu raport stanu i sposobu zatrudnienia ww. osób, oświadczenia zatrudnionych osób o otrzymaniu pensji, przedkładał dowody odprowadzenia składek ZUS, przez cały okres realizacji zamówienia. 3.8.3.2. Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia osób na umowę o pracę: a) W przypadku nie przedstawienia w terminie informacji, o której mowa w pkt.3.8.3.1 b) i c) SIWZ wykonawca będzie każdorazowo płacił zamawiającemu karę w wysokości 500,00 PLN. b) W przypadku dwukrotnego nie wywiązania się z obowiązku wskazanego w pkt.3.8.3.1 b) i c) SIWZ lub zmiany sposobu zatrudnienia osób wskazanych w ofercie, zamawiający ma prawo odstąpić od umowy i naliczy dodatkowo kary umowne wskazane w projekcie umowy jak za odstąpienie od umowy. c) W przypadku niezatrudnienia przy realizacji zamówienia liczby osób wymaganej przez zamawiającego, wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej zamawiającemu, w wysokości 0,5% całkowitego wynagrodzenia, za każdą niezatrudnioną osobą poniżej liczby wymaganej przez zamawiającego. d) W uzasadnionych przypadkach, nie z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, możliwe jest zastąpienie ww. osoby inną osobą pod warunkiem, że spełnione zostaną wszystkie powyższe wymagania, co do sposobu zatrudnienia na okres realizacji zamówienia określone przez wykonawcę w ofercie. 3.9 Komplet przedmiarów robót w zakresie poszczególnych części: - część 1 - Dom Studencki "JURAND" ul. Piątkowska 94, blok 3A a. Kosztorys ślepy (w dwóch wersjach: arkusz Excela i ath) L.p. Zakres prac 1 Kosztorys na malowanie 22 segmentów (pok. 2-os+pok 3-os+korytarzyk) 2 Kosztorys na wymianę wykładziny PCV w 44 pokojach 3 Kosztorys na wymianę drzwi w 18 łazienkach. 4 Kosztorys na wymianę 9 brodzików 5 Kosztorys na wymianę instalacji p.poż - część 2 - Dom Studencki "Danuśka" ul. Piątkowska 94, blok 3B a. Kosztorys ślepy (w dwóch wersjach: arkusz Excela i ath) L.p. Zakres prac 1 Kosztorys na malowanie 22 segmentów (pok. 2-os+pok 3-os+korytarzyk) 2 Kosztorys na wymianę wykładziny PCV w 36 pokojach 3 Kosztorys na wymianę wykładziny dywanowej w 8 pokojach 4 Kosztorys na wymianę instalacji p.poż 5 Kosztorys na wymianę 20 brodzików 6 Kosztorys na remont łazienki na parterze - część 3 - Dom Studencki "Maćko" ul. Piątkowska 94, blok 3C a. Kosztorys ślepy (w dwóch wersjach: arkusz Excela i ath) L.p. Zakres prac 1 Kosztorys na malowanie 21 segmentów (pok. 2-os+pok 3-os+korytarzyk) 2 Kosztorys na wymianę wykładziny PCV w 18 pokojach 3 Kosztorys na wymianę wykładziny dywanowej w 2 pokojach 4 Kosztorys na wymianę instalacji p.poż 5 Kosztorys na wymianę 20 brodzików 6 Kosztorys na malowanie magazynu wraz z wymiana drzwi 3.9.2. Opis wykonania wymiany Instalacji sygnalizacji pożaru W segmentach przeznaczonych do remontu zdemontować istniejącą instalację łącznie z czujkami i ich podstawami . Zdemontować korytka instalacyjne w pokojach oraz w korytarzach. Nową instalacje wykonać przewodami uniepalnionymi prowadzonymi w bruzdach i sprowadzić szachtami do parteru i pomieszczenia portierni do centralki ppoż. W szachtach wiąski przewodów prowadzić w peszlach nieprzenoszących ognia. Trasy prowadzenia przewodów zachować takie jakimi prowadzono istniejącą Instalacje. 3.9.3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 3.10. Miejsce realizacji: Domy Studenckie przy ul. Piątkowskiej 94 w Poznaniu. Wymagania dotyczące robót - wszystkie prace winny być zrealizowane zgodnie z przepisami, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, przepisami bhp, ppoż. oraz z zaleceniami inspektorów nadzoru. Roboty należy prowadzić zgodnie z wymogami zawartymi w załączonej dokumentacji technicznej, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych oraz wytycznymi niniejszej specyfikacji i jej załącznikach. 3.11. Postanowienie dotyczące udziału podwykonawców w wykonaniu zamówienia publicznego. a) Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w zakresie robót: instalacyjnych pod warunkiem, że posiadać będą odpowiednie kwalifikacje rozumiane jako doświadczenie w realizacji zakresu podobnego do przedmiotu zamówienia w zakresie im powierzonym. Jeżeli Wykonawca ma zamiar realizować elementy przedmiotu zamówienia z udziałem podwykonawców (jeśli wiadomo Wykonawcy co do nazwy firmy podwykonawcy na etapie składania ofert to wówczas wypełnia kolumnę 1 i koniecznie kolumnę 2 w poniższej tabeli.) Firma (nazwa Podwykonawcy z podaniem dokładnego adresu Element zamówienia, który Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcy 1. 2. ............ ............ ............ ............
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45400000-1, 45310000-3
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Dom Studencki JURAND ul.Piątkowska 94A
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 220122.89
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: NORMAX Janusz Norkiewicz
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Południowa 33A
Kod pocztowy: 62-005
Miejscowość: Promnice
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 194900.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 194900.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 281149.93
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Dom Studencki DANUŚKA ul.Piątkowska 94B
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 304812.56
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: NORMAX Janusz Norkiewicz
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Południowa 33A
Kod pocztowy: 62-005
Miejscowość: Promnice
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 259000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 259000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 409589.12
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: