Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane polegające na remoncie obiektu budowlanego pod powierzchnią podwórka przy Rynek 11a, 11b, 12 w Opolu,...

opolskie, Opole

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510149320-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
19-07-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
45-057 Opole
Ulica
ul. Ozimska
Nr telefonu
77 443 57 36, 77 446 61 65
Email
beata.klopotowska@um.opole.pl
Strona www
http://mzlk-opole.bip.gov.pl/

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510149320-N-2019 z dnia 19-07-2019 r.
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu: Przetarg nieograniczony na roboty budowlane polegające na remoncie obiektu budowlanego pod powierzchnią podwórka przy Rynek 11a, 11b, 12 w Opolu, stanowiącego własność Gminy Opole.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 567628_N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu, Krajowy numer identyfikacyjny 16155521000000, ul. ul. Ozimska  19, 45-057  Opole, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 77 443 57 36, 77 446 61 65, e-mail beata.klopotowska@um.opole.pl, faks 77 443 57 39.
Adres strony internetowej (url): http://mzlk-opole.bip.gov.pl/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane polegające na remoncie obiektu budowlanego pod powierzchnią podwórka przy Rynek 11a, 11b, 12 w Opolu, stanowiącego własność Gminy Opole.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
MZLK.2420.25.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie obiektu budowlanego pod powierzchnią podwórka przy Rynek 11a, 11b, 12 w Opolu, stanowiącego własność Gminy Opole, tj: a) wzmocnienie konstrukcji, b) naprawa i reprofilacja, c) izolacja stropu, d) wykonanie instalacji elektrycznej, e) wykonanie wentylacji mechanicznej. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja składająca się z: a) przedmiaru robót stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ (oddzielnie branże ogólnobudowlana, elektryczna, sanitarna), b) ekspertyzy technicznej stanowiącej załącznik nr 2a do SIWZ wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót stanowiącą załącznik nr 2b do SIWZ. 3. Roboty muszą być wykonane zgodnie z decyzją Inspektora Nadzoru Budowlanego w Opolu stanowiącą załącznik nr 2c do SIWZ, z zastrzeżeniem, że termin wyznaczony w decyzji zostanie przesunięty zgodnie z warunkami przetargu do 10 tygodni dnia zawarcia umowy.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45111200-0, 45111300-1, 45262330-3, 45300000-0, 45331210-1, 45311200-2, 45320000-6, 45442200-9
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 1986 z póź zm. ) zwanej dalej ustawą pzp, informuję o unieważnieniu postępowania na podstawie art. 93 ust 1 pkt 1 ustawy pzp ponieważ w niniejszym postępowaniu nie złożono żadnej oferty.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: