Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 118 152E UL. SZKOLNA W WYSZANOWIE WRAZ Z ODWODNIENIEM

łódzkie, Wieruszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510149313-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
19-07-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
98-400 Wieruszów
Ulica
Rynek
Nr telefonu
+48627832610
Email
um@wieruszow.pl
Strona www
http://bip.wokiss.pl/wieruszowm/

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510149313-N-2019 z dnia 19-07-2019 r.
Burmistrz Wieruszowa: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 118 152E UL. SZKOLNA W WYSZANOWIE WRAZ Z ODWODNIENIEM

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 553254-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Burmistrz Wieruszowa, Krajowy numer identyfikacyjny 25085539200000, ul. Rynek  1-7, 98-400  Wieruszów, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. +48627832610, e-mail um@wieruszow.pl, faks +48627832611.
Adres strony internetowej (url): http://bip.wokiss.pl/wieruszowm/
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
http://bip.wokiss.pl/wieruszowm/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 118 152E UL. SZKOLNA W WYSZANOWIE WRAZ Z ODWODNIENIEM
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZI.271.4.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiot zamówienia obejmuje: 2.1.Przebudowę drogi gminnej nr 118 152E ul. Szkolnej w Wyszanowie na odcinku o długości 802,87 m wraz z włączeniem do ul. Spokojnej na odcinku długości 135,00 m, w ramach którego do wykonania przewidziano : a)roboty przygotowawcze: - roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wprowadzenie czasowej organizacji ruchu - rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej - rozebranie ław pod krawężniki z betonu - rozebranie obrzeży - mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - roboty remontowe-frezowanie nawierzchni bitumicznej - rozebranie chodników z płyt betonowych - rozebranie chodników z kostki betonowej na podsypce piaskowej - rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych - rozebranie nawierzchni z trylinki - roboty ziemne wykonywane koparkami - mechaniczne karczowanie zagajników gęstych - usunięcie pozostałości po karczowaniu - karczowanie pni - ogrodzenie z prefabrykowanych elementów b) wykonanie kanalizacji deszczowej i odwodnienia: - wykopy pod kolektory o gł. 3 m na odkład koparkami - podłoża betonowe o gr. 10 cm - studnie rewizyjne z kręgów betonowych - studzienki ściekowe uliczne betonowe - podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich - kanały z rur PCV - próba szczelności kanałów rurowych - podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich - zasypywanie wykopów - wykonanie elementów drobnowymiarowych - umocnienie skarp przy wylotach kanałów - umocnienie skarp płytami ażurowymi na podsypce cementowo-piaskowej - klapy dla rur w studni rewizyjnej - wykopy oraz przekopy na odkład c) prace na obiekcie mostowym: - demontaż poręczy mostowych - mechaniczne rozebranie podbudowy o gr. 12 cm - montaż poręczy mostowych i barier ochronnych d) prace związane z przebudową ul. Szkolnej i ul. Spokojnej: - mechaniczne wykonanie koryta do gł. 30 cm - mechaniczne wykonanie koryta do gł. 10 cm - wykonanie robót ziemnych koparkami - wykonanie ławy pod krawężniki - krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 - krawężniki betonowe najazdowe - obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm - warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny - warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych - warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych - mechaniczne oczyszczanie i skropienie emulsją asfaltową podbudowy - nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych - mechaniczne oczyszczanie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej - nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych - podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem - warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych - nawierzchnie z kostki brukowej betonowej typu Holland gr. 8 cm e ) wykonanie oznakowania pionowego i poziomego. Wykonawca jest zobowiązany wykonać oznakowanie zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu. Szczegółowy zakres robót został wyszczególniony w załącznikach do SIWZ - dokumentacji projektowej, przedmiarach robót oraz szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót. Przebudowę należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i SSTWiORB. 2.2. uporządkowanie terenu robót i terenu przyległego po zakończeniu robót, w tym także zagospodarowanie na własny koszt i ryzyko odpadów powstałych w toku realizacji robót; 2.3. zapewnienie kierownika budowy, kierowników robót branżowych oraz bieżące, dokładne i czytelne prowadzenie dziennika budowy; 2.4. sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i Kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2101 z późn. zm.) w wersji papierowej w ilości 4 egz. oraz w wersji elektronicznej w formacie GIS/CAD na nośniku CD, z podziałem na branże oraz sieci zatwierdzoną przez miejscowy ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej; 2.5.przeprowadzenie wymaganych badań i pomiarów kontrolnych zgodnie z wymogami STWiORB; 2.6.przygotowanie rozliczenia końcowego i sporządzenie 1 egz. operatu kolaudacyjnego zawierającego: umowę, ofertę, umowy z ewentualnymi podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami, harmonogram, tabelę elementów rozliczeniowych, polisę ubezpieczeniową, protokół przekazania terenu budowy, protokoły odbioru robót zanikających, badania materiałów, recepty, wyniki badań laboratoryjnych sprawdzonych i zaakceptowanych przez Zamawiającego, deklaracje zgodności materiałów, aprobaty, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, dziennik budowy, rozliczenie finansowe, rozliczenie z materiałów rozbiórkowych, potwierdzenie zakończenia robót, oświadczenie uprawnionych kierowników robót o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami oraz niezbędne dokumenty do przekazania obiektu do użytkowania; 2.7.przekazanie zrealizowanych robót Zamawiającemu. 2.8.Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji dobrej jakości wykonanego przedmiotu umowy. Udzielana gwarancja stanowi rozszerzenie odpowiedzialności Wykonawcy za wady i dotyczy całego zakresu przedmiotu umowy. Gwarancja jakości nie ogranicza uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady robót. a)Wykonawca usunie zgłoszone w okresie gwarancji przez Zamawiającego wady i usterki w terminie 7 dni roboczych od daty zgłoszenia. b)Jeżeli Wykonawca w okresie gwarancji nie usunie wad w terminie 7 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. c) W sytuacji, gdy usunięcie wad z uwagi na ich rodzaj lub zakres nie będzie możliwe w terminie 7 dni, wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do usuwania wad w terminie 7 dni oraz poinformowania pisemnie zamawiającego o przewidywanym terminie zakończenia usuwania wad i przyczynach tego stanu rzeczy; niezależnie od rodzaju wad, termin ich usunięcia nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia przystąpienia od ich usunięcia przez wykonawcę. 3.Ponadto w ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się bez dodatkowego wynagrodzenia do: 3.1. zapoznania się z dostarczoną przez Zamawiającego dokumentacją techniczną, w szczególności z dokumentacją projektową i zgłoszenie Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności, w terminie 7 dni od dnia odbioru - wszelkich uwag i wad dokumentacji projektowej - pod rygorem braku możliwości powoływania się na takie wady w dalszym toku wykonywania Umowy i ponoszenia wszelkich kosztów wynikających z takich usterek lub niedokładności; 3.2. wykonania odpowiedniego oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy; 3.3. wykonania badań, prób i rozruchu jak również do dokonania odkrywek w przypadku niezgłoszenia do odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających; 3.4. zapewnienia właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy; 3.5. utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów i odpadów; 3.6. wykonania na własny koszt prac utrzymaniowych na czynnych, ogólnodostępnych drogach przechodzących przez teren placu budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za przejazdowość i bezpieczeństwo ogólnodostępnego ruchu drogowego i pieszego przebiegającego po terenie placu budowy, zgodnie z zatwierdzoną organizacją ruchu na czas wykonywania robót; 3.7.realizacji uwag zawartych w wydanych uzgodnieniach projektu; 3.8.uporządkowania terenu budowy oraz przywrócenia nawierzchni w miejscach roboczych i transportowych do stanu pierwotnego po zakończeniu robót i przekazania go Zamawiającemu najpóźniej w dniu odbioru; 3.9.zapewnienia (wykonania) wszelkich przeglądów montowanych urządzeń w okresie udzielonej gwarancji, niezbędnych do właściwego ich funkcjonowania oraz do zachowania gwarancji. 4.Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa pracy. Opłaty i kary za ewentualne przekroczenie w trakcie robót norm, określonych w odpowiednich przepisach, dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy ponosi Wykonawca. 5.Podczas całego okresu robót Wykonawca zapewni na swój własny koszt dostęp do terenów położonych w pobliżu terenu budowy, jak również przeprowadzi wszelkie niezbędne do wykonania robót zmiany w organizacji ruchu. 6.Po zakończeniu robót i potwierdzeniu gotowości do odbioru przez Inspektora nadzoru Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości odbioru. Do zawiadomienia Wykonawca załączy następujące dokumenty: 6.1.inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, 6.2.protokoły odbiorów technicznych, 6.3.dokumentację powykonawczą obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru, 6.4. dziennik budowy, 6.5. protokoły badań i sprawdzeń wykonanych przez Wykonawcę, 6.6.rozliczenie z materiałów rozbiórkowych. 7.Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi koszty z tytułu wszelkich szkód powstałych w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych i odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych w czasie realizacji robót objętych niniejszą umową. 8.Szczegółowy zakres przedmiotu umowy zawarty jest w projekcie budowlanym, przedmiarze robót oraz w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 9.W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia technologia robót przy realizacji przedmiotu zamówienia zostaje opisana poprzez wskazanie znaków towarowych lub pochodzenia, Zamawiający informuje, iż zapis ten jest jedynie przykładowym i stanowi wskazanie dla Wykonawcy jakie cechy powinny posiadać materiały użyte do realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia poprzez zastosowanie materiałów równoważnych. Zamawiający przez podanie nazw własnych produktów, określa minimalne parametry techniczne, cechy użytkowe oraz jakościowe (m.in.: wymiary, skład, zastosowany materiał, kolor, odcień, przeznaczenie urządzeń, estetyka itp.) jakim powinny odpowiadać materiały równoważne, aby spełniały stawiane wymagania. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp - Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przy pomocy określonych norm, aprobat czy specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy, zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca może, przy pomocy innych dokumentów wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymogi wynikające ze wskazanych norm lub odpowiednich specyfikacji technicznych. 10.Zamawiający przekaże teren budowy w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy. 11. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z: 11.1.obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, 11.2.projektem budowlanym oraz przedmiarami robót, 11.3.ze złożoną ofertą i ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, 11.4.poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Inwestora, 11.5.zasadami wiedzy technicznej. 12.Pozostałe prawa i obowiązki Wykonawcy dot. wykonania zamówienia określa projekt umowy stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45233142-6

Dodatkowe kody CPV: 45111200-0, 45111220-6, 45112500-0, 45112700-2, 45233120-6
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 1975421.14
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  5
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Kępińskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Przemysłowa 8
Kod pocztowy: 63-600
Miejscowość: Kępno
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 2029620.48
Oferta z najniższą ceną/kosztem 2029620.48
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 2378937.32
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 1996933.36
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  5
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Kępińskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Przemysłowa 8
Kod pocztowy: 63-600
Miejscowość: Kępno
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 2029620.48
Oferta z najniższą ceną/kosztem 2029620.48
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 2378937.32
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie