Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Siedlimowo

kujawsko-pomorskie, Jeziora Wielkie

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510149309-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
19-07-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
Ulica
Jeziora Wielkie
Nr telefonu
52 31 87 220
Email
miross@jeziorawielki.pl
Strona www
https://jeziorawielkie.bipgmina.pl/

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510149309-N-2019 z dnia 19-07-2019 r.
Gmina Jeziora Wielkie: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Siedlimowo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 536893-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Jeziora Wielkie, Krajowy numer identyfikacyjny 92350837000000, ul. Jeziora Wielkie  36, 88-324  Jeziora Wielkie, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 52 31 87 220, e-mail miross@jeziorawielki.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): https://jeziorawielkie.bipgmina.pl/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Siedlimowo
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
RGK.271.6.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Siedlimowo w zakresie określonym w projekcie budowlano - wykonawczym, przedmiarze robót i projekcie zmiany stałej organizacji ruchu drogowego. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z ww. dokumentami i zasadami wiedzy technicznej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w: Załączniku Nr 5 do SIWZ - Przedmiar robót (kosztorys ofertowy) i projekt budowlano - wykonawczy i projekt zmiany stałej organizacji ruchu drogowego - załącznik nr 6 do SIWZ. Wymagania Zamawiającego 1) Zaleca się żeby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na odcinku drogi do przebudowy przed złożeniem oferty w celu zapoznania się ze stanem istniejącym. Ryzyko niedokonania wizji lokalnej (brak tej czynności może doprowadzić do negatywnych konsekwencji, np. niewłaściwej wyceny prac) ponosi wyłącznie Wykonawca. 2) Wykonawca urządzi zaplecze budowy we własnym zakresie i poniesie koszty z tym związane. 3) Podczas realizacji robót wymagane jest przestrzeganie przez Wykonawcę przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zabezpieczenie przed dostępem osób postronnych. 4) Cenę oferty należy podać w formie wynagrodzenia ryczałtowego (art. 632 kodeksu cywilnego). Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z dokumentacji projektowej, jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany w cenie oferty uwzględnić także załatwienie wszelkich innych formalności dotyczących budowy i kosztów z tym związanych jak: badania, sprawdzenia, obsługa geodezyjna z inwentaryzacją powykonawczą itp. Podstawą do opracowania ceny ryczałtowej jest dokumentacja i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Załączone przedmiary robót służą do uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia i nie są podstawą do wyliczenia ceny. Dlatego nie przypisuje się przedmiarowi decydującego znaczenia z punktu widzenia sposobu obliczenia ceny ofertowej. Zapis ten należy odnieść również do art.632 § 1 kc. "Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac". 5) Zgodnie z istotą wynagrodzenia ryczałtowego przedmiar robót do wyliczenia ceny oferty winien sporządzić Wykonawca na podstawie dokumentacji projektowej lub pomiarów z natury. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym, Zamawiający zaleca sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia. 6) Okres gwarancji jest jednym z kryteriów wyboru oferty, Zamawiający jest zainteresowany jak najdłuższym terminem gwarancji. Zamawiający żąda udzielenia, co najmniej 36-miesięcznej gwarancji jakości na wykonane roboty. 7) Wykonawca jest zobowiązany posiadać na dzień technicznego odbioru końcowego robót wymaganą i niezbędną dokumentację powykonawczą (certyfikaty, atesty, karty techniczne, autoryzacje) oraz dokumenty wymagane przez Prawo budowlane. 8) Zamawiający ustanowi Nadzór Inwestorski, który winien być informowany na bieżąco o czynnościach Wykonawcy zgodnie z szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót. 9) Zamawiający dopuszcza użycie innych równoważnych materiałów, technologii i urządzeń niż wskazane w dokumentacji projektowej (jeżeli ich opisanie w dokumentacji nastąpiło poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia) lecz muszą one spełniać wszystkie normy oraz być o parametrach nie gorszych od wskazanych w dokumentacji projektowej, za zgodą projektanta i pod warunkiem złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały i urządzenia w celu aprobaty Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć inspektorowi nadzoru odpowiednie atesty, certyfikaty, gwarancje, aprobaty techniczne dotyczące zastosowanych materiałów i urządzeń, przed ich zastosowaniem.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45233142-6

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17/05/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 260697.47
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  5
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Zakład Usług Drogowych Marek Smorczyński
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Olsza 3
Kod pocztowy: 88-300
Miejscowość: Mogilno
Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 221030.04
Oferta z najniższą ceną/kosztem 221030.04
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 344159.38
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie