Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Hulewiczów w Poznaniu

wielkopolskie, Poznań

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
06-08-2019
Numer ogłoszenia
576144-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
19-07-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
60-770 Poznań
Ulica
ul. Matejki
Nr telefonu
61 8964800; 8694801
Email
obsluga.klienta@zkzl.poznan.pl

SzczegółyOgłoszenie nr 576144-N-2019 z dnia 2019-07-19 r.

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.: Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Hulewiczów w Poznaniu
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 30253813100000, ul. ul. Matejki  57 , 60-770  Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 61 8964800; 8694801, e-mail obsluga.klienta@zkzl.poznan.pl, faks 61 8694809.
Adres strony internetowej (URL): www.zkzl.poznan.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.zkzl.poznan.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o., ul. Matejki 57, 60-770 Poznań, Biuro Obsługi Klienta, pokój nr 1

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Hulewiczów w Poznaniu
Numer referencyjny: DOA.201.48/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku mieszkalnego przy ul. Hulewiczów w Poznaniu. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: a) uporządkowanie Terenu Budowy przed przystąpieniem do robót, oraz wycinkę drzew na Terenie Budowy - zgodnie z decyzją o pozwoleniu na wycinkę, b) budowę wolnostojącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego dwusegmentowego na działce nr 814/5 ark.03 i części działki 701/1 ark. 04, obręb Piątkowo w Poznaniu przy ul. Hulewiczów wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, w szczególności: przyłącza wodno-kanalizacyjne, kotłownia gazowa, drogi wewnętrzne, chodniki, miejsca postojowe, mała architektura oraz nasadzenia, zjazd z drogi publicznej, zagospodarowanie terenu otaczającego budynek, c) koordynowanie robót związanych z wykonaniem przyłączy i/lub sieci mediów przez gestorów mediów (m.in. przez Aquanet S.A., ENEA S.A., PSG Sp. z o.o.) oraz usunięciem kolizji z istniejącą infrastrukturą (w szczególności uzgodnienie terminów i warunków wykonania przyłączy i/lub sieci), d) zamontowanie na Terenie Budowy co najmniej jednego urządzenia rejestrującego obraz (kamery) umożliwiającego śledzenie postępu robót on - line i dokumentowanie postępu robót na stronie internetowej Zamawiającego oraz przekazanie Zamawiającemu adresu IP łącza kamer / kamery (Wykonawca zobowiązany jest spełnić wymagania w zakresie ochrony wizerunku i danych osobowych osób przebywających na Terenie Budowy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym w szczególności wykonać i umieścić na własny koszt przed wejściem na Teren Budowy tablicę informacyjną o zamontowaniu kamery i dokumentowaniu postępu robót na stronie internetowej Zamawiającego, w taki sposób, aby każdy przebywający na Terenie Budowy mógł się z nią zapoznać). Specyfikacja urządzenia rejestrującego została określona w załączniku nr 5 do Umowy, e) wykonanie na własny koszt 1 banera o wymiarach minimum 7,0 m x 4,0 m i do zawieszenia na ogrodzeniu w miejscu widocznym od strony ul. Hulewiczów, na którym przedstawione będą podstawowe informacje marketingowe: logo Zamawiającego, logo Wykonawcy, telefony Biura Obsługi Klienta Zamawiającego wraz z wizualizacją Obiektu, przekazaną przez Zamawiającego, f) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie Obiektu, g) zapewnienie wyposażonego w meble biurowe kontenera biurowego do wyłącznej dyspozycji pracowników Zamawiającego i/lub inspektorów nadzoru, podłączonego do zasilania Terenu Budowy wraz z dostępem do węzła sanitarnego, przez cały okres wykonywania przedmiotu Umowy, h) Wykonanie dodatkowego malowania klatek schodowych w terminie wskazanym przez Zamawiającego jednak nie dłuższym niż 12 miesięcy od dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie wszystkich budynków, i) utrzymanie nasadzeń kompensacyjnych przez cały okres gwarancji w terminie wynikającym z decyzji o wycince drzew (załącznik nr 7 do Umowy). Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w następujących dokumentach: - Istotnych Postanowieniach Umownych (dalej: IPU) - zał. nr 8 do SIWZ; - Dokumentacji Projektowej wraz z opisem uzupełniającym - zał. nr 9 do SIWZ; - Przedmiarze robót - zał. nr 10 do SIWZ - stanowiącym jedynie dokument informacyjny, poglądowy; - Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót - zał. nr 11 do SIWZ; - Decyzji o pozwoleniu na budowę - zał. nr 12 do SIWZ; - Specyfikacji urządzenia rejestrującego -zał. nr 13 do SIWZ; - Wytycznych gestorów mediów dotyczących odbiorów - zał. nr 14 do SIWZ; - Zasadach wykonania operatów z inwentaryzacji budynków komunalnych Miasta Poznania oraz budynków wspólnot mieszkaniowych i współwłasności z udziałem Miasta Poznania - zał. nr 15 do SIWZ; - Wytyczne do sporządzenia harmonogramu rzeczowo - finansowego - zał. nr 16 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45100000-8
45200000-9
45210000-2
45211340-4


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenie Wykonawcy zamówień o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6) i 7) Ustawy PZP polegających na powtórzeniu robót będących przedmiotem niniejszego zamówienia w wysokości maksymalnej do 10 % zamówienia podstawowego.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  15   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Wymagane terminy wykonania zamówienia: 1) 15 miesięcy od dnia protokolarnego przekazania przez Zamawiającego Terenu Budowy na wybudowanie Obiektu oraz na uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, z zastrzeżeniem pkt. 2-5 poniżej, przy czym termin na osiągnięcie stanu surowego zamkniętego budynku wchodzącego w skład Obiektu, obejmującego: - wykonanie fundamentów i instalacji podposadzkowych, - murowanie ścian i kominów Obiektu, - wykonanie konstrukcji dachu Obiektu, - ułożenie pokrycia dachu Obiektu, - montaż stolarki okiennej, wynosi ???????(termin wynika z przedłożonego przez Wykonawcę harmonogramu rzeczowo - finansowego) z zastrzeżeniem, iż zgłoszenie Zamawiającemu zakończenia robót i gotowości do odbioru końcowego przez Zamawiającego powinno nastąpić najpóźniej w terminie 14 dni przed upływem terminu wykonania przedmiotu umowy. 2) 60 dni od dnia protokolarnego przekazania przez Zamawiającego Wykonawcy Terenu Budowy na zamontowanie i uruchomienie co najmniej 1 urządzenia rejestrującego obraz (kamery) umożliwiającego śledzenie postępu robót on - line oraz ich dokumentowanie na stronie internetowej Zamawiającego wraz z zamieszczeniem tablicy informacyjnej, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt. 3 Umowy; 3) Zapewnienie kontenera dla inspektorów nadzoru, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt. 6 Umowy - w terminie 1 tygodnia od dnia przejęcia przez Wykonawcę Terenu Budowy; 4) Montaż banera o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt. 4 Umowy - w terminie 2 tygodni od dnia przejęcia Terenu Budowy; 5) Malowanie klatek schodowych w terminie wskazanym przez Zamawiającego jednak nie dłuższym niż 12 miesięcy od dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Termin wykonania prac - 9 tygodni licząc od dnia przekazania na piśmie stosownej informacji przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem iż zgłoszenie Zamawiającemu zakończenia wykonania prac w celu podpisania protokołu potwierdzającego ich wykonanie winno nastąpić na 7 dni przed upływem tego terminu.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający wymaga by Wykonawca posiadał środki finansowe na rachunku bankowym lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 3.000.000,00 zł (słownie: trzy miliony zł 00/100).
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca: a) wykazał, że w okresie ostatnich 5 lat wykonał co najmniej 1 zamówienie odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia, tj. wybudował budynek mieszkalny wielorodzinny lub budynek użyteczności publicznej o łącznej kubaturze co najmniej 8000,00 m3 (w ramach jednego zamówienia) lub łącznej powierzchni użytkowej co najmniej 2900,00 m2 (w ramach jednego zamówienia). b) wykazał, że będzie dysponował w czasie trwania umowy co najmniej jedną osobą mogącą wykonywać samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności: ? konstrukcyjno - budowlanej, ? instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, ? instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, elektroenergetycznych i teletechnicznych, ? drogowej.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) Na podstawie art. 24 ust. 11 Pzp każdy Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 4 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy. 3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami w szczególności, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 5) Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne - zał. nr 7 do SIWZ.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) Oświadczenie Wykonawcy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień zał. nr 5 do SIWZ. 2) Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone - zał. nr 6 do SIWZ, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz których były wykonywane lub są wykonywane. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy. 3) Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) W przypadku podmiotów występujących wspólnie wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dokumenty określone w pkt. 12.2, 12.3, 12.4, 12.7, 12.8, 12.9, 12.10 SIWZ dla każdego z podmiotów określonych w umowie regulującej współpracę podmiotów. 2) Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 11.1 SIWZ, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 12.7, 12.8, 12.9, 12.10 SIWZ. 3) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów określonych w pkt. 12.7-12.9 SIWZ przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 12.7-12.9, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie Wykonawcy ze wskazaniem osoby lub osób do reprezentacji lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć złożone, przed notariuszem lub przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub tej osoby.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1) Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia, przed upływem terminu składania ofert, wadium w kwocie 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy zł 00/100); 2) Wadium może być wniesione w formach określonych w art. 45 Ustawy; 3) Wadium składane w pieniądzu płatne będzie na nieoprocentowane konto Zamawiającego: ING Bank Śląski 07 1050 1520 1000 0023 4950 8511.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena brutto oferty90,00
Okres gwarancji na roboty budowlane10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w Umowie w następujących przypadkach: 1) dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy w przypadkach: a) wystąpienia siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie robót w ustalonym terminie. Wówczas termin realizacji przedmiotu Umowy na wniosek Wykonawcy może ulec wydłużeniu o czas występowania siły wyższej lub czas niezbędny do usunięcia konsekwencji działania siły wyższej; b) konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych (w przypadku dokonania zmiany Umowy w tym przedmiocie), jeśli ich wykonanie uniemożliwia wykonanie przedmiotu Umowy w terminie. Wówczas termin realizacji przedmiotu Umowy na wniosek Wykonawcy może ulec wydłużeniu o czas wykonywania robót dodatkowych lub zamiennych; c) błędów w Dokumentacji Projektowej, których usunięcie będzie związane z koniecznością naniesienia poprawek lub zmian w Dokumentacji Projektowej. Wówczas termin realizacji przedmiotu Umowy może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do wprowadzenia poprawek lub zmian w Dokumentacji Projektowej; d) nieuzyskania w terminach przewidzianych w przepisach prawa wymaganych uzgodnień, decyzji lub pozwoleń, z przyczyn leżących po stronie organów administracji publicznej lub jednostek właściwych do ich wydania, w tym w przypadkach wydłużenia terminu załatwienia sprawy w zakresie uzyskania wymaganych uzgodnień, decyzji lub pozwoleń, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, organów administracji publicznej lub jednostek właściwych do ich wydania. Wówczas termin realizacji przedmiotu Umowy na wniosek Wykonawcy może ulec wydłużeniu o czas opóźnienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnień, decyzji lub pozwoleń; e) konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz. Wówczas termin realizacji przedmiotu Umowy na wniosek Wykonawcy może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do wykonania wymaganych analiz i ekspertyz; f) prowadzenia prac lub badań archeologicznych, powodujących konieczność wstrzymania robót objętych Umową. Wówczas termin realizacji przedmiotu Umowy na wniosek Wykonawcy może ulec wydłużeniu o czas nie dłuższy niż czas wstrzymania robót lub okres niezbędny do wykonania prac lub robót archeologicznych; g) realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem Umowy, wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględniania wzajemnych powiązań. Wówczas termin realizacji przedmiotu Umowy może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do wykonania prac powiązanych z przedmiotem Umowy realizowanych w drodze odrębnej umowy; h) wystąpienia niezinwentaryzowanych w zasobach geodezyjnych urządzeń, sieci podziemnych i innych nieprzewidzianych przeszkód, które będą kolidowały z wykonaniem robót. Wówczas termin realizacji przedmiotu Umowy na wniosek Wykonawcy może ulec wydłużeniu o faktyczną ilość dni niezbędną do usunięcia ww. przeszkód; i) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych utrzymujących się powyżej 3 dni (potwierdzonych każdorazowo raportami IMGW, wpisem do dziennika budowy, dziennikami temperatur potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru), uniemożliwiających wykonanie robót stanowiących przedmiot Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami, zaleceniami producenta materiału lub urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności zaistnienie warunków uniemożliwiających wykonanie robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (bądź jego aktualnie obowiązującym odpowiednikiem), tj. występowania temperatur poniżej 0 stopni Celsjusza, według pomiarów z godziny 7:00 danego dnia na Terenie Budowy, występowaniem opadów śniegu lub deszczu, przyjmując za dni niekorzystne dni występowania opadów. Wówczas termin realizacji przedmiotu Umowy na wniosek Wykonawcy może ulec wydłużeniu o czas występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych lub o czas niezbędny do usunięcia lub ustąpienia skutków tych warunków; j) leżących po stronie Zamawiającego, o charakterze organizacyjnym (w szczególności nieprzekazania wymaganych dokumentów), uniemożliwiającym Wykonawcy wykonanie całości lub części zakresu przedmiotu Umowy, obowiązków umownych lub obowiązków wskazanych w obowiązujących przepisach prawa koniecznych do zrealizowania przedmiotu Umowy, w tym w przypadku konieczności wstrzymania wykonania robót lub prac projektowych ze względu na konieczność wprowadzenia zmian do Umowy. Wówczas termin realizacji Umowy może ulec wydłużeniu o czas występowania tych okoliczności; k) wystąpienia innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, uniemożliwiających wykonanie przedmiotu Umowy w terminie. Wówczas termin realizacji przedmiotu Umowy może ulec wydłużeniu o czas występowania tych okoliczności. 2) w przypadku wystąpienia konieczności realizacji robót dodatkowych nieobjętych przedmiotem Umowy, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z przyczyn ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji zamówionych w ramach przedmiotu Umowy; b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego; c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% łącznej wartości Umowy określonej w § 7 ust. 1 Umowy; 3) w przypadku kiedy zmiana Umowy jest konieczna i spowodowana okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć i wartość zmiany nie przekracza 50% łącznej wartości Umowy określonej w § 7 ust. 1 Umowy; 4) w przypadku kiedy Wykonawcę, z którym Zamawiający zawarł Umowę, ma zastąpić nowy wykonawca: a) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą istotnych zmian Umowy; b) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego Podwykonawców; 5) gdy zachodzą okoliczności określone w art. 144 ust. 1 pkt. 6 PZP. 2. Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy, jeżeli następują okoliczności opisane w ust. 1 pkt 2, 3, 5 powyżej. Ponadto, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w § 7 ust. 1 Umowy, w przypadku zmiany: 1) stawki podatku od towarów i usług VAT, 2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu o pracę, 3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, - jeżeli te zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Warunkiem zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy w tych przypadkach jest wykazanie Zamawiającemu wpływu zmian ww. czynników na koszt wykonania przedmiotu Umowy. Zmiana wynagrodzenia dokonywana będzie z uwzględnieniem konsekwencji zmian ww. czynników, za okres obowiązywania przepisów wprowadzających zmiany tychże czynników. W przypadku wystąpienia zmian opisanych w pkt 1-4 powyżej, Wykonawca może wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, przedkładając odpowiednie dokumenty potwierdzające zasadność złożenia takiego wniosku. Wykonawca powinien wykazać ponad wszelką wątpliwość, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania przedmiotu Umowy, oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia. Wniosek w tym przedmiocie Wykonawca może złożyć w terminie 30 dni od dnia kiedy zaczną obowiązywać przepisy wprowadzające zmiany. 3. W przypadku wystąpienia okoliczności skutkujących koniecznością zmiany Umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego, nie później niż w terminie 14 dni od wystąpienia tych okoliczności, poinformowania o tym fakcie Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający uzna, że zaistniałe okoliczności nie stanowią podstawy do zmiany Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu Umowy na warunkach określonych w Umowie. 4. Zmiana postanowień Umowy wymaga pod rygorem nieważności formy pisemnej. Zmiana Umowy na wniosek Wykonawcy wymaga wykazania okoliczności uprawniających do dokonania tej zmiany. 5. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, rozliczenie tych robót (ustalenie wynagrodzenia Wykonawcy za ich realizację) następować będzie metodą kosztorysu szczegółowego sporządzonego przez Zamawiającego w oparciu o ustalone i zaakceptowane przez obie Strony pisemnie ilości robót według średnich krajowych stawek cenotwórczych (w szczególności roboczogodziny, kosztów pośrednich, i zysku kalkulacyjnego) dla odpowiedniego typu robót oraz cen czynników produkcji (maszynogodziny i cen materiałów wraz zakupem), aktualnych na dzień sporządzenia protokołu konieczności określonych w biuletynach Sekocenbud (zawierających informacje o średnich krajowych stawkach robocizny, jednostkowych cenach materiałów wraz z zakupem i sprzętu, obliczonych według zasad kalkulacji szczegółowej na podstawie ilości robót i nakładów pracy wynikających z katalogów KNR, KNNR i norm zakładowych). W przypadku robót, dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, to nową stawkę lub cenę Zamawiający ustali według innych ogólnie stosowanych katalogów lub wyceny indywidualnej pozycji robót. W przypadku braku ceny materiału lub maszynogodziny w wydawnictwie "Sekocenbud", Zamawiający przyjmie ich udokumentowane ceny rynkowe. W przypadku, gdy Wykonawca odmówi wykonania robót dodatkowych lub zamiennych niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy, a wybór przez Zamawiającego innego wykonawcy oraz czas realizacji robót dodatkowych lub zamiennych spowodują wydłużenie terminu realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tym związane (w szczególności w przedmiocie zwiększenia wynagrodzenia umownego). 6. W przypadku zaniechania wykonania określonych robót ich rozliczenie (ustalenie wynagrodzenia Wykonawcy za ich realizację podlegającego umniejszeniu) następować będzie metodą kosztorysu szczegółowego sporządzonego przez Wykonawcę według stawek cenotwórczych (w szczególności roboczogodziny, kosztów pośrednich, i zysku kalkulacyjnego) dla odpowiedniego typu robót oraz cen czynników produkcji (maszynogodziny i cen materiałów wraz z zakupem) aktualnych na dzień składania oferty, określonych w biuletynach Sekocenbud (zawierających informacje o średnich krajowych stawkach robocizny, jednostkowych cenach materiałów wraz z zakupem i sprzętu, obliczone według zasad kalkulacji szczegółowej na podstawie ilości robót i nakładów pracy wynikających z katalogów KNR, KNNR i norm zakładowych). Kosztorys szczegółowy sporządzany przez Wykonawcę podlega weryfikacji i zatwierdzeniu przez Zamawiającego, a zatwierdzona kwota jest wiążąca dla obu Stron.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-08-06, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> PL
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1) Oferty należy dostarczyć/złożyć do dnia 06.08.2019 r. godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Matejki 57 w Biurze Obsługi Klienta pokój nr 1. Oferty złożone po terminie będą niezwłocznie zwrócone Wykonawcom bez otwierania. 2) Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 06.08.2019 r. godz. 12:15 w siedzibie Zamawiającego - sala konferencyjna na 3 piętrze. 3) Zamawiający ustala jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy 5% ceny ofertowej brutto.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: