Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie

Modernizacja obiektu - ogrodzenia szkolnego ? etap 1.

śląskie, Gliwice

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
550150209-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
19-07-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
44-100 Gliwice
Ulica
ul. Sobieskiego
Nr telefonu
322 391 362
Email
sp9-gliwice@oswiata.org.pl
Strona www
https://gliwicesp9.edupage.org/

Szczegóły

Ogłoszenie nr 550150209-N-2019 z dnia 19-07-2019 r.
Gliwice: Modernizacja obiektu - ogrodzenia szkolnego - etap 1. OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie

Informacje dodatkowe: 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa Nr 9, Krajowy numer identyfikacyjny 72165600000000, ul. ul. Sobieskiego  14, 44-100  Gliwice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 322 391 362, e-mail sp9-gliwice@oswiata.org.pl, faks 322 391 362.
Adres strony internetowej (url): https://gliwicesp9.edupage.org/
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  Modernizacja obiektu - ogrodzenia szkolnego - etap 1.
Numer referencyjny  261/5/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego

II.2) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest modernizacja ogrodzenia posesji szkoły, obejmujący odcinek 1-12, wraz z pracami towarzyszącymi: Wykonawca, dodatkowo, w ramach realizacji przedmiotu zamówienia i w ramach zaoferowanej ceny: - pokryje koszty zużycia wody, energii elektrycznej w wysokości ryczałtowej 1200,00 złotych brutto, - wykona postanowienia decyzji - zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę (uwaga: Zamawiający jest na etapie uzyskiwania decyzji) - na bieżąco będzie utrzymywał porządek i wykonywał prace porządkowe, - wywiezie i podda utylizacji odpady, - opracuje projekt organizacji robót z planem BIOZ i przedstawi go zamawiającemu do uzgodnienia, - przeprowadzi wszelkie: próby, badania, odbiory urzędowe przewidziane przepisami, decyzjami, pismami - pokryje wszelkie koszty wymagane przez: urzędy, instytucje, właścicieli sieci uzbrojenia terenu, itp. - zapewni toalety przenośne dla swoich pracowników, w miejscu wskazanym przez zamawiającego na terenie placówki - wykona pomiary geodezyjne dla realizacji robót oraz powykonawcze pomiary geodezyjne z naniesieniem wyników pomiarów do miejskich zasobów geodezyjnych, z podaniem numeru zgłoszenia w terminie umownym oraz dostarczeniem zaktualizowanej mapy zasadniczej w skali 1:500(3 egzemplarze), - uzyska zgodę właściciela sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu (najemcy) na wejście oraz uzgodni z nim przewidywany sposób, zakres i terminy korzystania z tych obiektów, a także ewentualną rekompensatę z tego tytułu, - będzie prowadził roboty budowlane z poszanowaniem uzasadnionych interesów osób trzecich, a ewentualne szkody wynikłe w trakcie prowadzenia robót budowlanych Wykonawca usunie we własnym zakresie i na swój koszt, - wykona i uzgodni projekt organizacji ruchu, - poniesie opłaty za zajęcie pasa drogowego, - wykona i zachowa warunki zawarte w pismach instytucji oraz pokryje koszty z tym związane - zleci i pokryje koszty nadzoru właścicieli sieci uzbrojenia terenu, - zapewni odpowiednie warunki dla wykonawstwa robót, odpowiednie zabezpieczenia techniczno-materiałowe z uwzględnieniem wpływu warunków pogodowych na wykonawstwo robót i pokryje koszty z tym związane, - doprowadzi teren do stanu pierwotnego, jeśli zajdzie taka potrzeba, - wykona ogrodzenie/wygrodzenie tymczasowe strefy robót, terenu robót, chodników (z odpowiednim oznakowaniem robót), zapewni całodobowe zabezpieczenie terenu robót, - na bieżąco będzie utrzymywał porządek i wykonywał prace porządkowe, w tym utrzymywanie w czystości nawierzchni utwardzonych - przekaże: dokumentację powykonawczą, wszelkie atesty na materiały i urządzenia - wersja papierowa oraz wersja elektroniczna(skany dokumentów), Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w następujących opracowaniach: - przedmiar robót - oddzielny załącznik - dokumentacja projektowa - oddzielny załącznik - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - oddzielny załącznik Przedstawione w ww. dokumentach wskazania na urządzenia techniczne i materiały z podaniem producenta należy traktować jako odniesienie do oczekiwanych przez zamawiającego parametrów technicznych i użytecznych i przykładowe ze względu na zasady ustawy Prawo zamówień publicznych a zwłaszcza art. 29 do 31. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne do opisywanych w ww. dokumentach norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy pzp. Oznacza to, że Wykonawcy mogą zaproponować inne niż wyszczególnione w dokumentacji rozwiązania z zachowaniem odpowiednich równoważnych parametrów technicznych dla osiągnięcia oczekiwanej funkcjonalności całego układu będącego przedmiotem zamówienia z zapewnieniem uzyskania wszelkich ewentualnie wymaganych uzgodnień, w tym zaakceptowania zmian materiałowych przez projektanta i Zamawiającego. Wymagany okres gwarancji: min. 36 miesięcy, max. 72 miesiące licząc od dnia końcowego odbioru robót, Wymagany okres rękojmi: min. 36 miesięcy, max. 72 miesiące licząc od dnia końcowego odbioru robót. Zamawiający wymaga, aby zaoferowany okres gwarancji i rękojmi był taki sam. Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie przez Wykonawcę (przed złożeniem oferty) wizji lokalnej miejsca robót objętego przedmiotem zamówienia, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym. Inne wymagania: a) wykonawca zastosuje do realizacji przedmiotu zamówienia tylko fabrycznie nowe materiały, urządzenia oraz wyposażenie b) przy przygotowaniu oferty i realizacji robót Wykonawca winien uwzględnić specyfikę pracy w czynnych obiektach oświatowych. c) wykonywanie robót jest możliwe od poniedziałku do piątku, od godziny 7.00 do godziny 21.00 d) praca w soboty, lub inne dni wolne od pracy wymaga zgody zamawiającego e) wykonywanie robót musi być tak prowadzone, aby była zapewniona ciągłość pracy placówki f) głośne prace mogą być wykonywane w takim czasie aby nie utrudniać funkcjonowania placówki - termin wykonywania tych prac winien być uzgodniony z placówką przed ich rozpoczęciem. Głośne prace mogą być wykonywane w okresie roku szkolnego w godzinach od 15.00 do 20.00. Głośne prace mogą być wykonywane w okresie wakacji w godzinach od 7.00 do 21.00.
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
45110000-1,
45223500-1,
45233200-1,
45342000-6

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  67 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Zamawiający w dniu 31.05.2019 r ogłosił przetarg nieograniczony. Przetarg został ogłoszony w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 554111-N-2019 Składanie ofert wyznaczono na dzień 14.06.2019 r. do godziny 11.00. W prowadzonym postępowaniu przetargowym nie została złożona żadna oferta dotycząca części zamówienia będącej przedmiotem niniejszego ogłoszenia. Wobec powyższego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, zostało unieważnione. Biorąc powyższe pod uwagę zostały spełnione przesłanki zastosowania art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp., tj. wybór trybu zamówienia z wolnej ręki. Uzasadnienie prawne wyboru trybu: art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
KONIOR Przedsiębiorstwo Budowlane sp. z o.o. ,  ,  ul. Mariacka 9 (Tylna),  40-014,  Katowice ,  kraj/woj. śląskie

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: