Ogłoszenie posiada wykonawcę

Wykonawca
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-TRANSPORTOWE "FA-BUD" Michał Nowacki, Pniewo Małe 16, 99-311 Bedlno kraj/woj. łódzkie

Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie

?Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową na gorąco oraz emulsją asfaltową i grysem przy użyciu remontera typu...

łódzkie, Żychlin

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
550150012-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
19-07-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
99-320 Żychlin
Ulica
Barlickiego
Nr telefonu
24 3512032
Email
sekretariat@gminazychlin.pl
Strona www
www.bip.gminazychlin.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 550150012-N-2019 z dnia 19-07-2019 r.
Żychlin: ?Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową na gorąco oraz emulsją asfaltową i grysem przy użyciu remontera typu patcher na terenie gminy Żychlin"- zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie

Informacje dodatkowe: 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Żychlin, Krajowy numer identyfikacyjny 61101551400000, ul. Barlickiego  15, 99-320  Żychlin, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 24 3512032, e-mail sekretariat@gminazychlin.pl, faks 24 3512031.
Adres strony internetowej (url): www.bip.gminazychlin.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  ?Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową na gorąco oraz emulsją asfaltową i grysem przy użyciu remontera typu patcher na terenie gminy Żychlin"- zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych
Numer referencyjny  BPI.271.6.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego

II.2) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia są zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych do umowy podstawowej Nr 82/2019 z dnia 9 maja 2019 r. polegające na wykonaniu remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową na gorąco oraz emulsją asfaltową i grysem przy użyciu remontera typu patcher na terenie gminy Żychlin w zakresie rzeczowym jn.: a) remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej dróg poprzez profilowanie nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową na gorąco przy grubości warstwy do 10 cm - 675,00 m2 Wykonanie zamówienia polega na obcięciu krawędzi uszkodzenia, oczyszczeniu i wyrównaniu jego dna, spryskaniu emulsją asfaltową i uzupełnieniu masą mineralno-asfaltową oraz zasypanie krawędzi grysem asfaltowym. b) remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej dróg emulsją mineralno-asfaltową z grysem z zastosowaniem remontera typu patcher na głębokości do 5 cm - 175 m2 2. Przedmiot zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówienia (CPV): 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg 3. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę (art. 29 ust. 3 a uzp) : 1) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: - roboty bitumiczne co najmniej 2 osoby i obsługa maszyn budowlanych przeznaczonych do realizacji niniejszego zadania- co najmniej 2 osoby. 2) W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 3) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, jednak nie krótszym niż 10 dni, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazany poniżej dowód w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w Załączniku Nr 1 do Wzoru umowy czynności w trakcie realizacji zamówienia: oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; 4) Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej we wzorze umowy (Załącznik Nr 3 do SIWZ) w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. 5) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
II.5) Główny Kod CPV: 45233142-6

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Wybór trybu zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp podyktowany jest koniecznością zwiększenia zakresu remontów cząstkowych dróg i ulic zarządzanych przez zamawiającego. Stare zniszczone konstrukcje nawierzchni w dalszym ciągu ulegają degradacji, powstają spękania, a nawierzchnie kruszą się tworząc liczne, głębokie ubytki. W związku z tym dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom dróg zachodzi potrzeba wykonania dalszych remontów cząstkowych. Udzielenie przedmiotowego zamówienia spełnia wszystkie przesłanki określone w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp tj. Zamówienie niniejsze stanowi powtórzenie tego samego rodzaju zamówień przewidzianych w zamówieniu podstawowym. Informacja została zawarta w ogłoszeniu o zamówieniu nr 535235-N-2019 z dnia 09-04-2019 r., a całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczeniu wartości zamówienia podstawowego ( w wysokości do 50% wartości zamówienia podstawowego) prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (znak sprawy: BPI 271.4.2019). Umowa obejmująca zamówienie podstawowe została zawarta w dniu 9 maja 2019 roku. Biorąc pod uwagę powyższe udzielenie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp jest jak najbardziej zasadne.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
Przedsiębiorstwo Usługowo-Transportowe "FA-BUD" Michał Nowacki,  ,  Pniewo Małe 16,  99-311,  Bedlno,  kraj/woj. łódzkie

 
drukuj ogłoszenie