Ogłoszenie

Remont uszkodzonych w wyniku pożaru dachu i stropów drewnianych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym w Ptakowicach przy ul. Reptowskiej 9

śląskie, Zbrosławice

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
550149945-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
19-07-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
42-674 Zbrosławice
Ulica
ul. Oświęcimska
Nr telefonu
032 2337012
Email
urzad@zbroslawice.pl
Strona www
www.bip.zbroslawice.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 550149945-N-2019 z dnia 19-07-2019 r.
Zbrosławice: Remont uszkodzonych w wyniku pożaru dachu i stropów drewnianych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym w Ptakowicach przy ul. Reptowskiej 9 OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie

Informacje dodatkowe: 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Zbrosławice, Krajowy numer identyfikacyjny 27625838000000, ul. ul. Oświęcimska  2, 42-674  Zbrosławice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 032 2337012, e-mail urzad@zbroslawice.pl, faks 032 2337100.
Adres strony internetowej (url): www.bip.zbroslawice.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  Remont uszkodzonych w wyniku pożaru dachu i stropów drewnianych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym w Ptakowicach przy ul. Reptowskiej 9
Numer referencyjny  PZP.271.19.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego

II.2) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest remont uszkodzonych w wyniku pożaru dachu i stropów drewnianych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym w Ptakowicach przy ul. Reptowskiej 9 na działce o numerze ewidencyjnym 145/17 zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową uzgodnioną i zatwierdzoną przez Powiatowego Konserwatora Zabytków i Wydział Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach. Remont zostanie przeprowadzony w celu przywrócenia budynku do stanu umożliwiającego jego użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać m. in. następujący zakres prac: 1)rozebrać istniejące pokrycie dachowe wraz z obróbkami blacharskimi; 2)rozebrać zniszczoną/ nadpaloną część konstrukcji dachowej, a następnie zabudować nową więźbę dachową - centralna część dachu skośnego i dachy płaskie; 3)przemurować z cegły klinkierowej kominy w części powyżej dachu - 4 kominy; 4)wykonać impregnację więźby dachowej, co najmniej dwukrotną, środkiem trójfunkcyjnym przeciw grzybom i owadom oraz przeciwogniowo; 5)zamontować obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej powlekanej gr. 0,65 mm w kolorze naturalnym; 6)zamontować rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej; 7)ułożyć pokrycie z dachówki ceramicznej wraz z folią wstępnego krycia; 8)zabudować na dachu wyłazy dachowe, ławy kominiarskie i płotki przeciwśniegowe systemowe, wywiewki kanalizacji; 9)wymienić uszkodzone stropy drewniane. Szczegółowy zakres robót należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, przedmiarem robót oraz specyfikacją techniczną.
II.5) Główny Kod CPV: 45111300-1
Dodatkowe kody CPV:
45262520-2,
45422000-1,
45321000-3,
45261210-9,
45260000-7,
90512000-9

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  67 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Uzasadnienie wyboru trybu zamówienia publicznego (nie dotyczy trybu przetargu nieograniczonego i przetargu ograniczonego): Zamawiający zamierza udzielić niniejszego zamówienia na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie można zachować terminów określonych dla innych trybów. Przedmiot zamówienia dotyczy komunalnego budynku mieszkalnego, który został zniszczony w wyniku pożaru, który wybuchł w dniu 10.04.2019 roku. W związku z brakiem możliwości przebywania w budynku jednej z rodzin rozpoczęto procedurę zmierzającą do jego niezwłocznej odbudowy. Jednak ze względu na fakt, że zniszczenia były znaczne konieczne było wykonanie ekspertyzy technicznej oraz uzyskanie pozwolenia na budowę (dodatkowo wymagana była opinia Powiatowego Konserwatora Zabytków) - w załączeniu chronologiczne działania Zamawiającego zmierzające do rozpoczęcia prac na zniszczonym budynku. Bezpośrednio po pożarze w budynku jedna z zamieszkujących tam rodzin tj. rodzina z ośmiorgiem niepełnoletnich dzieci została tymczasowo umieszczona w Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym w Kamieńcu ze względu na konieczność rehabilitacji dzieci oraz zapewnienia możliwości natychmiastowego zaspokojenia podstawowych potrzeb socjalno-bytowych. W końcu maja 2019 roku, na czas załatwiania procedury zmierzającej do wykonania remontu budynku po pożarze, rodzina została przekwaterowana do lokalu zastępczego mieszczącego się w Wieszowie przy ul. Bytomskiej 146. Zastępcze dwupokojowe mieszkanie o powierzchni 52,99 m2 nie nadaje się jednak do dłuższego zamieszkania przez tak liczną rodzinę z małymi dziećmi ze względu na niedostateczną powierzchnię, ilość i rozkład pomieszczeń, brak pomieszczenia kuchni i bezpiecznego systemu ogrzewania. W wypadku obniżenia temperatury zewnętrznej mieszkanie można bowiem ogrzewać jedynie zainstalowanym piecem węglowym typu Kerpen z nieochranianą płytą grzejną oraz nieosłoniętą i nieizolowaną rurą odprowadzającą spaliny. Stwarza to bezpośrednie niebezpieczeństwo ciężkiego poparzenia najmłodszych dzieci. Gmina niestety na ten moment nie dysponuje żadnym innym lokalem zastępczym w którym mogłaby zostać umieszczona rodzina. Niezwłoczne wykonanie prac remontowych oraz przywrócenie możliwości użytkowych budynku jest istotne również ze względu na fakt iż sześcioro dzieci uczęszcza do szkół w Tarnowskich Górach a zarówno odległość jak i dogodniejsze warunki dojazdu będą miały z Ptakowic. Dowóz dzieci z Wieszowy do szkół w Tarnowskich Górach jest praktycznie niemożliwy, ponieważ rodzice nie posiadają samochodu, ojciec pracuje a matka zajmuje się jeszcze dwojgiem dzieci w wieku przedszkolnym (dwa i pięć lat). Ze względu na powyższe konieczne i wskazane jest przeprowadzenie rodziny do wyremontowanego po pożarze docelowego mieszkania w budynku przy ul. Reptowskiej w Ptakowicach jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego i sezonu grzewczego. Ponadto sprawę warunków lokalowych opisanej rodziny oraz drugiej rodziny (z jednym dzieckiem) mieszkającej w przedmiotowym budynku monitoruje Pan Mikołaj Pawlak, Rzecznik Praw Dziecka w związku z czym wskazane jest jak najszybsze wykonanie niezbędnych prac remontowo - budowlanych. Zamawiający postanowił udzielić zamówienia w trybie z wolnej ręki ze względu na wyżej opisaną szczególną sytuację, gdyż rozpoczęcie i wykonanie robót budowlanych w jak najkrótszym terminie gwarantuje jedynie udzielenie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca wskazany do wykonania zamówienia firma DACHSYSYTEM Joachim Skolik, wykonywał wcześniej roboty o tożsamym zakresie na rzecz Zamawiającego. Firma DACHSYSTEM prace wykonywała należycie i terminowo w związku z czym postanowiono skierować zaproszenie do negocjacji do ww. Wykonawcy.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
Firma Budowlano - Remontowa "DACHSYSTEM" inż. Joachim Skolik ,  ,  ul. Miarki 22,  47-120,  Zawadzkie,  kraj/woj. opolskie

 
drukuj ogłoszenie