Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Wykonanie czterech półrocznych przeglądów serwisowych posiadanego przez Zamawiającego respiratora typu: SIARETRON 1000 do pracy w warunkach...

pomorskie, Gdynia

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
550149553-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
19-07-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
81-519 Gdynia
Ulica
ul. Powstania Styczniowego
Nr telefonu
586 998 605
Email
dzp@ucmmit.gdynia.pl
Strona www
www.ucmmit.gdynia.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 550149553-N-2019 z dnia 19-07-2019 r.
Gdynia: Wykonanie czterech półrocznych przeglądów serwisowych posiadanego przez Zamawiającego respiratora typu: SIARETRON 1000 do pracy w warunkach hiperbarycznych oraz dostarczenie respiratora zastępczego na czas przeglądu o parametrach nie gorszych niż SIARETRON 1000" OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie

Informacje dodatkowe: 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej, Krajowy numer identyfikacyjny 19295394600000, ul. ul. Powstania Styczniowego  , 81-519  Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 586 998 605, e-mail dzp@ucmmit.gdynia.pl, faks 586 224 871.
Adres strony internetowej (url): www.ucmmit.gdynia.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  Wykonanie czterech półrocznych przeglądów serwisowych posiadanego przez Zamawiającego respiratora typu: SIARETRON 1000 do pracy w warunkach hiperbarycznych oraz dostarczenie respiratora zastępczego na czas przeglądu o parametrach nie gorszych niż SIARETRON 1000"
Numer referencyjny  03/UCMMiT/WR/SP/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego

II.2) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonania przeglądów respiratora SIARETRON 1000 wraz z transportem w obie strony odbędzie się w następujących terminach: a.pierwszy przegląd, wraz z wymianą akumulatora na nowy, najpóźniej w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym upływa ważność ostatniego przeglądu wykonanego w ramach umowy nr UCMMiT/DZP/62/U/NP/2017 z dnia 22.09.2017r.; b.drugi przegląd w miesiącu poprzedzającym upływ sześciu miesięcy od podpisania protokołu z wykonania pierwszego przeglądu; c.trzeci przegląd w miesiącu poprzedzającym upływ sześciu miesięcy od podpisania protokołu z wykonania drugiego przeglądu; d.czwarty przegląd w miesiącu poprzedzającym upływ sześciu miesięcy od podpisania protokołu z wykonania trzeciego przeglądu.
II.5) Główny Kod CPV: 50421000-2

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  67 ust. 1 pkt 1 lit a ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Realizacja zamówienia polegająca na wykonaniu przeglądów serwisowych respiratora typu: SIARETRON 1000, zgodnie z wiedzą Zamawiającego, może być wykonana przez jednego Wykonawcę tj. firmę TECHTRONIC Sp. z o.o. Firma TECHTRONIC Sp. z o.o. jest jedynym przedstawicielem producenta tego typu respiratorów na Polskę, a producentem sprzętu jest niemiecka firma HAUX. Przekazanie sprzętu do serwisu samemu producentowi również nie jest możliwe z uwagi na to, że producent celowo wyznaczył do serwisowania sprzętu w Polsce ww. firmę TECHTRONIC Sp. z o.o. Dodatkowo należy podkreślić, że w latach ubiegłych Zamawiający przeprowadzał zamówienia na usługę serwisowania respiratora w trybie przetargu nieograniczonego, jednak postępowania były unieważniane z uwagi na brak ofert. Sama firma TECHTRONIC również nie składała oferty do ww. postępowań przetargowych. Firma TECHTRONIC Sp. z o.o., jako jedyny przedstawiciel producenta na Polskę jest zdolna do realizacji zamówienia z przyczyn technicznych w tym kwalifikacyjnych (serwisowania może dokonać pracownik posiadający stosowne uprawnienia) oraz z przyczyn organizacyjnych. Dodatkowo Zamawiający podkreśla, że dokonał wyboru udzielenia zamówienia w trybie z wolnej ręki, mimo że wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30.000 euro. Zamawiający, podejmując decyzję o wyborze trybu udzielenia zamówienia z wolnej ręki, publikuje w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy, a tym samym podaje swoje działanie do publicznej wiadomości, w celu umożliwienia potencjalnym wykonawcom (nieznanym Zamawiającemu) udział w realizacji niniejszego zamówienia.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
TECHTRONIC Sp. z o.o.,  ,  ul. Redłowska 52/11,  81-450,  Gdynia,  kraj/woj. pomorskie


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: