Ogłoszenie posiada wykonawcę

Wykonawca
?NATUROVITA? Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Kartonowa 18, 04-781 Warszawa kraj/woj. mazowieckie

Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie

UTRZYMANIE ZIELENI NA TERENIE SKWERÓW, PLACÓW ZABAW ORAZ MŁODZIEŻOWEGO PARKU KULTURY I REKREACJI NA TERENIE DZIELNICY WESOŁA m.st. WARSZAWY ?...

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
550149497-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
19-07-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
05-075 Warszawa
Ulica
1 Praskiego Pułku
Nr telefonu
22 443 41 06
Email
wesola.zp@um.warszawa.pl
Strona www
www.wesola.waw.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 550149497-N-2019 z dnia 19-07-2019 r.
Warszawa: UTRZYMANIE ZIELENI NA TERENIE SKWERÓW, PLACÓW ZABAW ORAZ MŁODZIEŻOWEGO PARKU KULTURY I REKREACJI NA TERENIE DZIELNICY WESOŁA m.st. WARSZAWY - usługi podobne do umowy Nr WES/ZP/B/III/4/42/44/2018 OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie

Informacje dodatkowe: 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Wesoła, Krajowy numer identyfikacyjny 01525964000000, ul. 1 Praskiego Pułku  33, 05-075  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 443 41 06, e-mail wesola.zp@um.warszawa.pl, faks 22 443 40 01 .
Adres strony internetowej (url): www.wesola.waw.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  UTRZYMANIE ZIELENI NA TERENIE SKWERÓW, PLACÓW ZABAW ORAZ MŁODZIEŻOWEGO PARKU KULTURY I REKREACJI NA TERENIE DZIELNICY WESOŁA m.st. WARSZAWY - usługi podobne do umowy Nr WES/ZP/B/III/4/42/44/2018
Numer referencyjny  28/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego

II.2) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są usługi utrzymania zieleni na terenie skwerów, placów zabaw na terenie Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy. Usługi polegają na cyklicznym wykonywaniu czynności związanych z: utrzymaniem czystości i porządku, zamiataniem alejek asfaltowych i chodników, wymianą piasku w piaskownicy, koszeniem trawników, cięciem krzewów i żywopłotów, podlewaniem, wygrabianiem liści, pielęgnacją rabat bylinowych i okrywowych, pielęgnacją roślin cebulowych. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (na pełen etat) przez wykonawcę lub podwykonawcę co najmniej 10 osób, które będą wykonywać czynności bezpośrednio związane z realizacją zamówienia przez cały okres jego trwania z wyłączeniem kadry kierowniczej, inżynierów oraz pracowników administracji. Wykaz terenów objętych umową: 1) Wyodrębniony placem zabaw i siłownia plenerowa - pow. 0,41 ha (Park przy ul. Kostki Napierskiego) 2) Teren zielony między ul. Kasztanową a ul. Akacjową - pow. 0,96 ha 3) Plac Wojska Polskiego - pow. 1,5 ha 4) Osiedle komunalne, ul. Warszawska 3 - pow. 1 ha 5) 5 placów zabaw: ul. Jana Pawła II, ul. Akacjowa, ul. Warszawska 3, Plac Wojska Polskiego, ul. Jeździecka) 6) 6. miejsc pamięci narodowej 7) Skwer przy ul. Raczkiewicza róg ul. Sikorskiego - 0,035 ha 8) Skwer przy ul. Wspólnej róg Brata Alberta - 0,051 ha 9) Skwer przy ul. Pogodnej róg Jana Pawła II - 65 m2 10) Skwer na osiedlu Plac Wojska Polskiego - 0,01 ha 11) 6 siłowni plenerowych: ul. Akacjowa, ul. Warszawska, ul. Świerkowa, ul. Jeździecka, ul. Graniczna, Plac Wojska Polskiego, Armii Krajowej 39 12) Trasa rolkowa - jezdnia 1200 m2 ; 300 m2 pobocze, działka 2/6 w obrębie 8-03-01. 13) Punkt Aktywności Otwartej - teren między ul. Raczkiewicza i Mazowiecką 14) Młodzieżowy Park Kultury i rekreacji przy ul. Jeździeckiej
II.5) Główny Kod CPV: 77313000-7

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 54581.42
Waluta:
złoty
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  67 ust.1 pkt 6 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Zamówienie podstawowe udzielone zostało wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego, w którym przewidziano możliwość udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy - Prawo zamówień publicznych. Zamówienie polega na powtórzeniu podobnych usług, było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem a całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
NATUROVITA Spółką z o.o.,  ,  ul. Kartonowa 18,  04-781,  Warszawa,  kraj/woj. mazowieckie

 
drukuj ogłoszenie