Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

podkarpackie, Łańcut

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540150059-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
19-07-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
37-100 Łańcut
Ulica
ul. Mickiewicza
Nr telefonu
172 252 264
Email
zamowieniapubliczne@gminalancut.pl
Strona www
www.gminalancut.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540150059-N-2019 z dnia 19-07-2019 r.
Łańcut:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 573835-N-2019
Data: 15/07/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Łańcut, Krajowy numer identyfikacyjny 69058179000000, ul. ul. Mickiewicza  , 37-100  Łańcut, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 172 252 264, e-mail zamowieniapubliczne@gminalancut.pl, faks 172 256 536.
Adres strony internetowej (url): www.gminalancut.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 1.2)
W ogłoszeniu jest: 1. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości: 1 000,00 zł. (słownie: jeden tysiąc złotych) do dnia 23.07.2019 r. do godz. 10.00. Wadium wnoszone może być w: 1) pieniądzu - przelewem na konto Bank Polska Kasa Opieki S.A I Oddział Łańcut 96124026431111000037781763 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne zostały zaksięgowane na koncie wymienionym w Rozdz. IX ust. 1 SIWZ do terminu składania ofert. 3. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach dokument - wadium należy złożyć w kasie Urzędu Gminy pok. nr 4 (parter), a jego kopię dołączyć do oferty.
W ogłoszeniu powinno być: 1. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości: 1 000,00 zł. (słownie: jeden tysiąc złotych) do dnia 30.07.2019 r. do godz. 10.00. Wadium wnoszone może być w: 1) pieniądzu - przelewem na konto Bank Polska Kasa Opieki S.A I Oddział Łańcut 96124026431111000037781763 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne zostały zaksięgowane na koncie wymienionym w Rozdz. IX ust. 1 SIWZ do terminu składania ofert. 3. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach dokument - wadium należy złożyć w kasie Urzędu Gminy pok. nr 4 (parter), a jego kopię dołączyć do oferty.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert 2019-07-23, godzina 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert 2019-07-30, godzina 10:00

 
drukuj ogłoszenie