Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym

mazowieckie, Łomianki

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540149883-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
19-07-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
05-092 Łomianki
Ulica
ul. Marii Konopnickiej
Nr telefonu
22 765 71 01; 765 71 21
Email
dzp@szpitaldziekanow.pl
Strona www
www.szpitaldziekanow.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540149883-N-2019 z dnia 19-07-2019 r.
Łomianki:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 573248-N-2019
Data: 12/07/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym, Krajowy numer identyfikacyjny 00029121000000, ul. ul. Marii Konopnickiej  65, 05-092  Łomianki, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 765 71 01; 765 71 21, e-mail dzp@szpitaldziekanow.pl, faks 22 751 27 07.
Adres strony internetowej (url): www.szpitaldziekanow.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.1
W ogłoszeniu jest: : III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Informacje dodatkowe: a) w celu wstępnego potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawca składa wraz z ofertą: ? oświadczenie wykonawcy w oparciu o art. 25a ust 1 u.p.z.p., iż spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ oraz o poleganiu przez niego na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów (art. 22a u.p.z.p.), ? oświadczenie wykonawcy w oparciu o art. 25a ust 1 u.p.z.p., iż nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 - 23 oraz art. 24 ust 5 u.p.z.p. oświadczenia Wykonawcy iż podmiot trzeci na zdolnościach lub sytuacji którego polega Wykonawca (art. 22a u.p.z.p.) nie podlega wykluczeniu z postepowania w zakresie podstaw wykluczenia tożsamych jak dla Wykonawcy. Uwaga: W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w szczególności członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) oświadczenia składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oświadczenia winny potwierdzać spełnienie warunków udziału w postepowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postepowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. b) pozostałe oświadczenia i dokumenty jakie muszą być załączone do oferty: ? wypełniony i podpisany formularz ofertowy (zgodny ze wzorem, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ) zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, łączną cenę ryczałtową brutto, wartość podatku VAT, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, zobowiązanie dotyczące okresu dodatkowej gwarancji, wysokość stawek oraz narzutów które Wykonawca użył do kalkulacji ceny ofertowej, a w szczególności stawki roboczogodziny netto, wysokości kosztów pośrednich, poziomu zysku oraz oświadczenie o okresie związania ofertą i akceptacji wszystkich postanowień wzoru umowy bez zastrzeżeń, a także informację którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy, ? wypełniony i podpisany kosztorys ofertowy załącznik nr 8,9,10,11 do SIWZ ? wykaz osób ? wykaz robót ? w przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - pełnomocnictwo określające zakres umocowania pełnomocnika, ? w przypadku oferty składanej przez wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (w szczególności członków konsorcjum oraz wspólników spółki cywilnej) (art. 23 ust. 1 i ust. 2 u.p.z.p.) - aktualny dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania w/w wykonawców w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy lub umowę regulującą współpracę i zasady reprezentacji podmiotów występujących wspólnie w szczególności umowę spółki cywilnej. Dokument pełnomocnictwa musi zawierać minimum następujące postanowienia: ? wskazanie imienia i nazwiska (firmy), adresu zamieszkania (siedziby), każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wskazane jest również ujawnienie w pełnomocnictwie numeru NIP wykonawców, w szczególności w przypadku spółki cywilnej numeru NIP spółki oraz wszystkich wspólników. ? określenie zakresu pełnomocnictwa, ? podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawców. c) jeżeli wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a u.p.z.p. w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów Wykonawca składa zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia 14. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej www.szpitaldziekanow.pl informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności (wraz z informacją, iż członkowie grupy kapitałowej złożyli odrębne oferty w danym postępowaniu ) lub braku przynależności do tej samej grup/y kapitałowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów\ i złożyli odrębne oferty lub oferty częściowe w przedmiotowym postepowaniu. Zgodnie z treścią art. 4 pkt 14 w/w ustawy poprzez grupę kapitałową rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę. Wykonawca wraz ze złożonym oświadczeniem o przynależności do tej samej grupy kapitałowej i złożeniu odrębnych ofert lub ofert częściowych może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
W ogłoszeniu powinno być: 13. Warunki udziału w postępowaniu: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, wobec których brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust 1, 24 ust 5 pkt 1-2i 4 oraz spełniają poniżej określone warunki tj.: 1) posiadają właściwe zdolności techniczne i zawodowe rozumiane jako: Wykonawca wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, tj. co najmniej: - dysponuje co najmniej 1 osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy i posiada uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, oraz doświadczenie zawodowe polegające na pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót na co najmniej 1 wykonaniu prac, których przedmiotem była budowa, rozbudowa, przebudowa lub remont, modernizacja SUW; - dysponuje co najmniej 1 osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika robót sanitarnych i posiada uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej co najmniej zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych; - dysponuje co najmniej 1 osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika robót elektrycznych i posiada uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności elektrycznej;, Uwaga: W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w szczególności członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) każdy z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 natomiast warunki udziału w postepowaniu określone w pkt 12 ppkt. 1- 2 może spełniać jeden z wykonawców samodzielnie, lub wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia łącznie z zastrzeżeniem iż roboty budowlane wykonane przez poszczególnych Wykonawców nie sumują się pod względem wartości i ilości. - posiadają właściwe zdolności techniczne i zawodowe rozumiane jako: co najmniej jedną robotę polegającą na modernizacji budowie, rozbudowie, przebudowie lub remoncie stacji uzdatniania wody SUW o wydajności min.100m³/dobę o wartości nie mniejszej niż 700.000,00 brutto - w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert(a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie)zrealizowali należycie i zgodnie z przepisami prawa budowlanego Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postepowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nim stosunków prawnych (art. 22a ust. 1 u.p.z.p.). Uwaga: Dopuszczalne jest powołanie się przez wykonawcę ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego na zdolności techniczne, zawodowe innych podmiotów w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w SIWZ, z zastrzeżeniem, iż w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawca może polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane (art. 22a ust 4 u.p.z.p.) 2) Zamawiający wymaga wykazania braku podstaw wykluczenia Wykonawcy w oparciu o przesłanki wskazane w art. 24 ust 1 oraz o przesłanki wskazane w art. 24 ust. 5 w następującym zakresie:: ? iż, w stosunku do Wykonawcy otwarto likwidacji, lub w zatwierdzonym przez sąd układzie w postepowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015r. poz. 978 ze zm) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. prawo upadłościowe (Dz.U. z 2015r. poz. 233 ze zm.) - art. 24 ust 5 pkt 1 u.p.z.p., ? iż, Wykonawca w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych - art. 24 ust 5 pkt 2 u.p.z.p., ? iż Wykonawca w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust 1 - 4 u.p.z.p. co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania - art. 24 ust 5 pkt 4 u.p.z.p. Wykonawca który podlega wykluczeniu w na podstawie art. 24 ust 1 pkt 13 i 14 oraz 16 - 20 lub ust 5 pkt 1 - 2,4 może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współprace z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych. Które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 5.1
W ogłoszeniu jest: 5) wykaz wykonanych robót instalacyjno-budowlanych(w tym okresie co najmniej jedną robotę polegającą na modernizacji budowie, rozbudowie, przebudowie lub remoncie stacji uzdatniania wody SUW o wydajności min.100m³/h o wartości nie mniejszej niż 700.000,00 brutto - w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu z podaniem ich rodzaju i wartości, dat i miejsca wykonania i podmiotów na rzecz, których roboty budowlane zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone Wykonawca w w/w wykazie wskazuje wyłącznie roboty budowlane o charakterze związanym z przedmiotem zamówienia i określonym warunkiem udziału w postępowaniu wraz z ujawnieniem wszystkich niezbędnych informacji do ich weryfikacji. Do wykazu dla co najmniej jednej roboty Wykonawca ma obowiązek załączyć dowód, iż roboty zostały wykonane należycie zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Dowodami, o których mowa powyżej w myśl § 2 ust 4 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r w sprawie rodzaju dokumentów (?) są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty 6) wykaz osób, które zostaną skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych oraz zakresu wykonywanych przez nie czynności, wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi osobami. W wykazie należy wskazać osobę/y, która/e będzie/będą brała/y udział w realizacji zamówienia i posiadają uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie polegającej na kierowaniu budową lub innymi robotami budowlanymi w specjalności związanej z przedmiotem zamówienia i określonym warunkiem udziału w postępowaniu wraz z ujawnieniem wszystkich niezbędnych informacji do weryfikacji uprawnień. Uprawnienia winne być wydane na podstawie aktualnych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub wydane na mocy wcześniej obowiązujących przepisów zgodnie z treścią art. 104 ustawy Prawo budowlane, których zakres uprawnia do pełnienia funkcji kierownika robót budowlanych w zakresie wskazanym powyżej. Zamawiający będzie również honorował uprawnienia nadane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394) oraz art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). Osoba/y, o której/ych mowa powyżej, musi/szą być członkiem właściwej izby samorządu zawodowego.
W ogłoszeniu powinno być: 5) wykaz wykonanych robót instalacyjno-budowlanych(w tym okresie co najmniej jedną robotę polegającą na modernizacji budowie, rozbudowie, przebudowie lub remoncie stacji uzdatniania wody SUW o wydajności min.100m³/dobę o wartości nie mniejszej niż 700.000,00 brutto - w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu z podaniem ich rodzaju i wartości, dat i miejsca wykonania i podmiotów na rzecz, których roboty budowlane zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone Wykonawca w w/w wykazie wskazuje wyłącznie roboty budowlane o charakterze związanym z przedmiotem zamówienia i określonym warunkiem udziału w postępowaniu wraz z ujawnieniem wszystkich niezbędnych informacji do ich weryfikacji. Do wykazu dla co najmniej jednej roboty Wykonawca ma obowiązek załączyć dowód, iż roboty zostały wykonane należycie zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Dowodami, o których mowa powyżej w myśl § 2 ust 4 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r w sprawie rodzaju dokumentów (?) są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty 6) wykaz osób, które zostaną skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych oraz zakresu wykonywanych przez nie czynności, wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi osobami. W wykazie należy wskazać osobę/y, która/e będzie/będą brała/y udział w realizacji zamówienia i posiadają uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie polegającej na kierowaniu budową lub innymi robotami budowlanymi w specjalności związanej z przedmiotem zamówienia i określonym warunkiem udziału w postępowaniu wraz z ujawnieniem wszystkich niezbędnych informacji do weryfikacji uprawnień. Uprawnienia winne być wydane na podstawie aktualnych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub wydane na mocy wcześniej obowiązujących przepisów zgodnie z treścią art. 104 ustawy Prawo budowlane, których zakres uprawnia do pełnienia funkcji kierownika robót budowlanych w zakresie wskazanym powyżej. Zamawiający będzie również honorował uprawnienia nadane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394) oraz art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). Osoba/y, o której/ych mowa powyżej, musi/szą być członkiem właściwej izby samorządu zawodowego.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 7
W ogłoszeniu jest: . Wysokość zabezpieczenia: Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy wynosi 3% wartości umowy brutto. 42. Forma zabezpieczenia: Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 43. Zabezpieczenie w formie pieniężnej: Zabezpieczenie w formie pieniężnej należy wnieść przed zawarciem umowy. Zabezpieczenie powinno znaleźć się na rachunku bankowym Zamawiającego przed podpisaniem umowy. Rachunek bankowy Zamawiającego na który należy wpłacić zabezpieczenie : nr rachunku 08 80090007 0000 0475 2001 0105, 44. Na wniosek wykonawcy wadium wpłacone przez niego w formie pieniężnej może być zaliczone na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 45. Zabezpieczenie w innej formie niż pieniężna: Zabezpieczenie wnoszone w pozostałych formach musi być przesłane ma adres e-mail Zamawiającego na co najmniej 2 dni przed dniem podpisania umowy, zaś oryginał doręczony zamawiającemu przed podpisaniem umowy. 46. Wymogi dotyczące zabezpieczenia: Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w innej formie niż pieniężna musi: 1) być ważne przez okres od dnia podpisania umowy do 15 dnia po upływie okresu obowiązywania rękojmi, 2) musi zapewniać możliwość zaspokojenia roszczeń zamawiającego bezwarunkowo, nieodwołalnie i na jego pierwsze żądanie. 47. Zwrot zabezpieczenia: Zabezpieczenie zostanie zwrócone w następujący sposób: 1) 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane (dzień podpisania przez zamawiającego i wykonawcę protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy), 2) 30% zabezpieczenia w terminie 15 dni kalendarzowych po upływie okresu rękojmi.
W ogłoszeniu powinno być: . Wysokość zabezpieczenia: Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy wynosi 3% wartości umowy brutto. 42. Forma zabezpieczenia: Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 43. Zabezpieczenie w formie pieniężnej: Zabezpieczenie w formie pieniężnej należy wnieść przed zawarciem umowy. Zabezpieczenie powinno znaleźć się na rachunku bankowym Zamawiającego przed podpisaniem umowy. Rachunek bankowy Zamawiającego na który należy wpłacić zabezpieczenie : nr rachunku 08 80090007 0000 0475 2001 0105, 44. Na wniosek wykonawcy wadium wpłacone przez niego w formie pieniężnej może być zaliczone na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 45. Zabezpieczenie w innej formie niż pieniężna: Zabezpieczenie wnoszone w pozostałych formach musi być przesłane ma adres e-mail Zamawiającego na co najmniej 2 dni przed dniem podpisania umowy, zaś oryginał doręczony zamawiającemu przed podpisaniem umowy. 46. Wymogi dotyczące zabezpieczenia: Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w innej formie niż pieniężna musi: 1) być ważne przez okres od dnia podpisania umowy do 15 dnia po upływie okresu obowiązywania rękojmi, 2) musi zapewniać możliwość zaspokojenia roszczeń zamawiającego bezwarunkowo, nieodwołalnie i na jego pierwsze żądanie. 47. Zwrot zabezpieczenia: Zabezpieczenie zostanie zwrócone w następujący sposób: 1) 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane (dzień podpisania przez zamawiającego i wykonawcę protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy), 2) 30% zabezpieczenia w terminie 15 dni kalendarzowych po upływie okresu rękojmi.Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany jest do: ? wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach i w wysokości określonej w pkt. 41-47 ? przedłożenia na co najmniej 3 dni robocze przed dniem podpisania umowy o zamówienie publiczne, polisy lub innego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (kontraktowej i deliktowej). Przedmiotem ubezpieczenia musi być objęta co najmniej działalność gospodarcza Wykonawcy w zakresie wykonywania robót budowlanych z minimalną sumą ubezpieczenia w wysokości 500 000,00 zł. Uwaga: W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w szczególności członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) polisę lub inny dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia winien posiadać każdy w wykonawców występujących wspólnie z zastrzeżenie, iż suma gwarancyjna każdej polisy nie może być niższa 50.000,00 zł lub wszyscy wykonawcy łącznie winni być ubezpieczeni w ramach jednej polisy której suma gwarancyjna nie może być niższa od kwoty, o której mowa powyżej. ? w przypadku wykonawców, którzy wspólnie ubiegali się o udzielenie zamówienia (np. członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej), wykonawcy ci na żądanie Zamawiającego w wyznaczonym przez niego terminie zobowiązani będą do złożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców. Umowa konsorcjum winna zawierać co najmniej następujące informacje: 1) nazwy oraz siedziby członków konsorcjum, 2) cel gospodarczy dla którego została zawarta umowa konsorcjum, przy uwzględnieniu stanowiska orzecznictwa, zgodnie z którym, nie jest dopuszczalne zawarcie umowy konsorcjum nie w celu wspólnej realizacji zobowiązań wynikających z umowy podstawowej, tylko w celu uzyskania uprawnień do wierzytelności należnej z tytułu wykonania świadczeń z tej umowy wyłącznie przez jednego z uczestników konsorcjum. Prowadzi to do faktycznego obrotu wierzytelnościami pod "przykryciem" umowy konsorcjalnej i narusza obowiązek określony w art. 54 ust. 5 ustawy z 2011 r. o działalności leczniczej (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2 czerwca 2016 r., I CSK 486/15), 3) określenie działań które mają zostać podjęte dla zrealizowania zakładanego celu gospodarczego oraz zadania konsorcjantów, 4) czas trwania konsorcjum, 5) oświadczenie o solidarnej odpowiedzialności członków konsorcjum wobec Zamawiającego, określenie sposobu prowadzenia spraw konsorcjum tj. wskazanie lidera konsorcjum który będzie reprezentował konsorcjum w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przy realizacji umowy o zamówienie publiczne. W terminie i miejscu wyznaczonym przez zamawiającego wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącej załącznik do specyfikacji oraz w przyjętej ofercie. - Wykonawca ma obowiązek przedstawienia kosztorysów przed podpisaniem umowy: Zał. nr 8 Kosztorys ofertowy - roboty budowlane Zał. nr 9 Kosztorys ofertowy - roboty sanitarne Zał. nr 10 - Kosztorys ofertowy - instalacje technologiczne Zał. nr 11 - Kosztorys ofertowy - branża elektryczna

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-07-26, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-07-31, godzina: 10:00,

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: