Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Dostawa części zamiennych do pojazdów, narzędzi i wyposażenia warsztatowego, żarówek i bezpieczników oraz farb i artykułów malarskich ? sprawa nr...

kujawsko-pomorskie, Grudziądz

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540149552-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
19-07-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
86-300 Grudziądz
Ulica
ul. Czwartaków
Nr telefonu
261 48 32 90, 261 48 32 00
Email
13wog.przetargi@ron.mil.pl
Strona www
www.13wog.wp.mil.pl (sprawa nr 58/2019)

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540149552-N-2019 z dnia 19-07-2019 r.
Grudziądz:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 573384-N-2019
Data: 12/07/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
13 Wojskowy Oddział Gospodarczy, Krajowy numer identyfikacyjny 34090727700000, ul. ul. Czwartaków  3, 86-300  Grudziądz, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 261 48 32 90, 261 48 32 00, e-mail 13wog.przetargi@ron.mil.pl, faks 261 48 32 22.
Adres strony internetowej (url): www.13wog.wp.mil.pl (sprawa nr 58/2019)
Adres profilu nabywcy: www.13wog.wp.mil.pl
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
Nie dotyczy
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: I
Punkt: 4).
W ogłoszeniu jest: Oferty należy składać tylko w formie pisemnej i identyfikacją sprawy zgodnie z wymaganiami Zamawiającego - w zamkniętej kopercie oznaczonej:OFERTA PRZETARGOWA: "Dostawa części zamiennych do pojazdów, narzędzi i wyposażenia warsztatowego, żarówek i bezpieczników oraz farb i artykułów malarskich" - sprawa nr 58/2019 - nie otwierać do dnia 22.07.2019 r. do godziny 11.00"
W ogłoszeniu powinno być: Oferty należy składać tylko w formie pisemnej i identyfikacją sprawy zgodnie z wymaganiami Zamawiającego - w zamkniętej kopercie oznaczonej:OFERTA PRZETARGOWA: "Dostawa części zamiennych do pojazdów, narzędzi i wyposażenia warsztatowego, żarówek i bezpieczników oraz farb i artykułów malarskich" - sprawa nr 58/2019 - nie otwierać do dnia 26.07.2019 r. do godziny 08.00"

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 4)
W ogłoszeniu jest: Informacje dodatkowe: Jawne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego - budynek nr 18, pom. 02, poziom kondygnacyjny "-1" - w dniu 22.07.2019 r. o godz. 11.00
W ogłoszeniu powinno być: Informacje dodatkowe: Jawne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego - budynek nr 18, pom. 02, poziom kondygnacyjny "-1" - w dniu 26.07.2019 r. o godz. 08.00

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-07-22, godzina: 10:30
W ogłoszeniu powinno być: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-07-26, godzina: 07:30

II.2) Tekst, który należy dodać
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 2.2)
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: IV.2.2) KRYTERIA: Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty z ofert ważnych przy zastosowaniu kryterium: 1) cena oferty 60%: Cn =Cof n. / C o.f.b x 60 pkt gdzie: Cn - liczba punktów za kryterium cena Cof.n. - cena oferty najniższej Cof.b. - cena oferty badanej 2)termin gwarancji w zadaniu nr 1,2,3 i w zadaniu nr 4 gwarancji/przydatności/ważności (G) = 40% Ocena w przedmiotowym kryterium będzie następowała na podstawie następujących zasad: Wykonawca, który zaoferuje udzielenie gwarancji w zadaniu nr 1,2,3 i w zadaniu nr 4 przydatności/ważności/gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 12 miesięcy od dnia protokolarnego przyjęcia ogumienia przez Zamawiającego - otrzymuje 0 pkt za przedmiotowe kryterium. Wykonawca, który zaoferuje udzielenie gwarancji w zadaniu nr 1,2,3 i w zadaniu nr 4 przydatności/ważności/gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 18 miesięcy od dnia protokolarnego przyjęcia ogumienia przez Zamawiającego - otrzymuje 10 pkt za przedmiotowe kryterium. Wykonawca, który zaoferuje udzielenie gwarancji w zadaniu nr 1,2,3 i w zadaniu nr 4 przydatności/ważności/gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 24 miesięcy od dnia protokolarnego przyjęcia ogumienia przez Zamawiającego - otrzymuje 20 pkt za przedmiotowe kryterium. Wykonawca, który zaoferuje udzielenie terminu gwarancji w zadaniu nr 1,2,3 i w zadaniu nr 4 przydatności/ważności/gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 30 miesięcy od dnia protokolarnego przyjęcia ogumienia przez Zamawiającego - otrzymuje 30 pkt za przedmiotowe kryterium. Wykonawca, który zaoferuje udzielenie termin gwarancji w zadaniu nr 1,2,3 i w zadaniu nr 4 przydatności/ważności/gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 36 miesięcy od dnia protokolarnego przyjęcia ogumienia przez Zamawiającego - otrzymuje 40 pkt za przedmiotowe kryterium.

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: