Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Transport odpadów o kodzie 19 05 99 na trasie Olsztyn - Wysieka

warmińsko-mazurskie, Olsztyn

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540149433-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
19-07-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
10-410 Olsztyn
Ulica
Lubelska
Nr telefonu
89 555 20 10
Email
b.baginska@zgok.olsztyn.pl, a.sowinska@zgok.olsztyn.pl
Strona www
http://zgok.olsztyn.pl/

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540149433-N-2019 z dnia 19-07-2019 r.
Olsztyn:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 572253-N-2019
Data: 12/07/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Krajowy numer identyfikacyjny 51073404900000, ul. Lubelska  53, 10-410  Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 89 555 20 10, e-mail b.baginska@zgok.olsztyn.pl, a.sowinska@zgok.olsztyn.pl, faks -.
Adres strony internetowej (url): http://zgok.olsztyn.pl/
Adres profilu nabywcy: http://zgok-olsztyn.bip.eur.pl/public/?id=188393
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4)
W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiotem zamówienia są usługi transportu odpadów o kodzie 19 05 99 w ilości 175 transportów z miejscowości Olsztyn (Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ul. Lubelska 53, dalej: ZUOK) do miejscowości Wysieka gm. Bartoszyce (składowisko odpadów). 2. Zamawiający, w ramach niniejszego zamówienia, dopuszcza skorzystanie z prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy PZP. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w całości lub części, jednorazowo bądź w kilku częściach. Przewiduje się opcję dotyczącą ilości transportu odpadów o kodzie 19 05 99 w ilości 175 transportów. 3. Za załadunki w miejscowości Olsztyn odpowiada Zamawiający. 4. Transporty będą wykonywane od poniedziałku do piątku w godzinach pracy ZUOK w Olsztynie tj. 6:00 - 22:00 (z wyjątkiem dni wolnych od pracy). Może wystąpić ewentualne zapotrzebowanie na transporty w sobotę. 5. Zamawiający w każdy piątek przekaże Wykonawcy zamówienie na transporty na kolejny tydzień. Dzienna ilość transportów będzie wynosiła od 0 do 4. 6. Zamawiający oczekuje podstawiania zestawów typu ruchoma podłoga. 7. Ze względu na przedmiot, zamówienie musi być realizowane, w szczególności zgodnie z nw. przepisami: 7.1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 799); 7.2. ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2018 roku, poz. 992); 7.3. ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1454); 7.4. Plan Gospodarki Odpadami dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz Uchwała Nr XXIII/523/16 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Planu gospodarki odpadami dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2016-2022. oraz innych ustaw i uchwał mających zastosowanie do przedmiotu umowy. 8. Zamawiający, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy PZP, wymaga aby prace związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, tj. dotyczące transportu odpadów 19 05 99 (prace kierowców) były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy - zgodnie z art. 22 § 1* ww. ustawy (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1086 ze zm.), jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy. Wykonawca lub podwykonawca zatrudni wyżej wymienione osoby na okres od rozpoczęcia do końca upływu terminu realizacji zamówienia; w przypadku, rozwiązania stosunku pracy przez pracownika lub przez pracodawcę przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca będzie obowiązany do zatrudnienia na to miejsce innego pracownika. Szczegółowe warunki w zakresie zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę określa Projekt umowy. 9. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki współpracy zostały opisane w II Części SIWZ pn. Projekt umowy. 10. Opis przedmiotu zamówienia zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 2151/2003 z 16 grudnia 2003 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 90.51.20.00-9 Usługi transportu odpadów
W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem zamówienia są usługi transportu odpadów o kodzie 19 05 99 w ilości 100 transportów z miejscowości Olsztyn (Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ul. Lubelska 53, dalej: ZUOK) do miejscowości Wysieka gm. Bartoszyce (składowisko odpadów). 2. Zamawiający, w ramach niniejszego zamówienia, dopuszcza skorzystanie z prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy PZP. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w całości lub części, jednorazowo bądź w kilku częściach. Przewiduje się opcję dotyczącą ilości transportu odpadów o kodzie 19 05 99 w ilości 100 transportów. 3. Za załadunki w miejscowości Olsztyn odpowiada Zamawiający. 4. Transporty będą wykonywane od poniedziałku do piątku w godzinach pracy ZUOK w Olsztynie tj. 6:00 - 22:00 (z wyjątkiem dni wolnych od pracy). Może wystąpić ewentualne zapotrzebowanie na transporty w sobotę. 5. Zamawiający w każdy piątek przekaże Wykonawcy zamówienie na transporty na kolejny tydzień. Dzienna ilość transportów będzie wynosiła od 0 do 2. 6. Zamawiający oczekuje podstawiania zestawów typu ruchoma podłoga. 7. Ze względu na przedmiot, zamówienie musi być realizowane, w szczególności zgodnie z nw. przepisami: 7.1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 799); 7.2. ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2018 roku, poz. 992); 7.3. ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1454); 7.4. Plan Gospodarki Odpadami dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz Uchwała Nr XXIII/523/16 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Planu gospodarki odpadami dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2016-2022. oraz innych ustaw i uchwał mających zastosowanie do przedmiotu umowy. 8. Zamawiający, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy PZP, wymaga aby prace związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, tj. dotyczące transportu odpadów 19 05 99 (prace kierowców) były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy - zgodnie z art. 22 § 1* ww. ustawy (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1086 ze zm.), jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy. Wykonawca lub podwykonawca zatrudni wyżej wymienione osoby na okres od rozpoczęcia do końca upływu terminu realizacji zamówienia; w przypadku, rozwiązania stosunku pracy przez pracownika lub przez pracodawcę przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca będzie obowiązany do zatrudnienia na to miejsce innego pracownika. Szczegółowe warunki w zakresie zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę określa Projekt umowy. 9. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki współpracy zostały opisane w II Części SIWZ pn. Projekt umowy. 10. Opis przedmiotu zamówienia zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 2151/2003 z 16 grudnia 2003 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 90.51.20.00-9 Usługi transportu odpadów

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 8)
W ogłoszeniu jest: Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: miesiącach: 5
W ogłoszeniu powinno być: Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: miesiącach: 7

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 9)
W ogłoszeniu jest: Termin realizacji zamówienia: do 5 miesięcy licząc od daty wydania przez Zamawiającego pisemnego polecenia rozpoczęcia realizacji umowy z możliwością przedłużenia terminu o okres do 6 miesięcy. Maksymalny termin realizacji zamówienia może wynosić 11 miesięcy licząc od daty wydania przez Zamawiającego pisemnego polecenia rozpoczęcia realizacji Umowy.
W ogłoszeniu powinno być: Termin realizacji zamówienia: do 7 miesięcy licząc od daty wydania przez Zamawiającego pisemnego polecenia rozpoczęcia realizacji umowy z możliwością przedłużenia terminu o okres do 7 miesięcy. Maksymalny termin realizacji zamówienia może wynosić 14 miesięcy licząc od daty wydania przez Zamawiającego pisemnego polecenia rozpoczęcia realizacji Umowy.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-07-22, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-07-26, godzina: 10:00,

II.2) Tekst, który należy dodać
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 5)
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Strony postanawiają, iż dokonają w formie pisemnego aneksu zmiany wynagrodzenia w wypadku wystąpienia jakiejkolwiek ze zmian przepisów wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy PZP, tj. zmiany: a) stawki podatku od towarów i usług; b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: