Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Remont budynku Zamku Piastów Śląskich w Brzegu

opolskie, Brzeg

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510150495-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
20-07-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
49-300 Brzeg
Ulica
Plac Zamkowy
Nr telefonu
77 40 191 00
Email
sekretariat@zamek.brzeg.pl
Strona www
www.zamek.brzeg.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510150495-N-2019 z dnia 20-07-2019 r.
Muzeum Piastów Śląskich: Remont budynku Zamku Piastów Śląskich w Brzegu

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 554088-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Muzeum Piastów Śląskich, Krajowy numer identyfikacyjny 13026190000000, ul. Plac Zamkowy  1, 49-300  Brzeg, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 77 40 191 00, e-mail sekretariat@zamek.brzeg.pl, faks 77 416 42 10.
Adres strony internetowej (url): www.zamek.brzeg.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Instytucja Kultury
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remont budynku Zamku Piastów Śląskich w Brzegu
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
MPSL.212.1.2019.AG
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje remont pokrycia całego obiektu za wyjątkiem wieży zachodniej. Szczegółowy zakres robót: a) Roboty remontowe pokrycia dachówkowego - zakres robót: - wymiana pokrycia z dachówki karpiówki ułożonej podwójnie w koronkę na dachówkę ceramiczną karpiówkę o półkolistym wykroju ułożoną w łuskę, - dla wentylacji przestrzeni poddachówkowej należy pierwszą warstwę dachówki ułożyć podwójnie w koronkę, - rozbiórkę istniejącego łacenia i montaż kontrłat i łat, - montaż na krokwiach membrany dachowej o wysokiej paroprzepuszczalności, - montaż łat kalenicowych i narożnych na systemowych wspornikach montażowych, - montaż gąsiorów na łatach kalenicowych i narożnych, - istniejący pion odpowietrzający kanalizacyjny w skrzydle południowym podłączyć rurą przyłączną do kominka wentylacyjnego na połaci dachu. b) Remont pokrycia z blachy miedzianej: 1. Wieża Lwów - zakres robót : - rozbiórka pokrycia z blachy masztu wraz z demontażem krążyn, - rozbiórka pokrycia z blachy zadaszenia oraz muru obwodowego, - rozbiórka deskowania, - montaż rusztowania, - demontaż masztu i istniejącej kuli, - wykonanie renowacji kuli, - sprawdzenie stanu technicznego wszystkich elementów konstrukcyjnych, - montaż masztu, - osadzenie kuli miedzianej złoconej, - montaż krążyn na maszcie odtworzonych na podstawie elementów zdemontowanych, - przybicie odeskowania na maszcie z desek, - przybicie odeskowania połaci z desek, - przejście rurą kanalizacyjną przez połać dachową, - odtworzenie pokrycia masztu i zadaszenia blachą miedzianą patynowaną, - pokrycie blachy w korycie wysoce elastyczną masą bezspoinową. 2. Zadaszenie nad bramą wjazdową - zakres robót: - rozbiórkę istniejącego pokrycia z blachy wraz z obróbkami, - wymianę istniejącego deskowania na deski strugane, - wykonanie deskowania koryta z desek struganych, - odtworzenie istniejącego pokrycia z blachy cynkowo-tytanowej na podłożu z maty separacyjnej, - pokrycie blachy w korycie wysoce elastyczną masą bezspoinową. 3. Zadaszenie nad łącznikiem - Pokrycie zachować. Nie przewiduje się wykonania remontu pokrycia blaszanego nad łącznikiem. c) Remont pokrycia z papy na krużgankach - zakres robót: - rozbiórkę istniejącego pokrycia papowego wraz z pasem nadrynnowym oraz pasem przyściennym, - wykonanie napraw podłoża z zaprawy cementowej, - zagruntowanie podłoża, - wykonanie 2 warstwy papy termozgrzewalnej, podkładowej i nawierzchniowej oraz obróbek przyściennych, - pomiędzy warstwy papy wprowadzić pas nadrynnowy, który należy pokryć papą wierzchniego krycia. d) Remont obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych - zakres robót: - obróbki opierzeń ścian i kominów z blachy wymienić na obróbki z blachy cynkowo- tytanowej patynowanej w postaci tzw. koryta przyściennego, - wykonanie przeciwspadków w postaci deskowania nad dawnym kominem kotłowni oraz przy ścianach wież, na którym ułożyć pokrycie z blachy cynkowo- tytanowej na macie separacyjnej, - obróbki ścian attykowych i balustrady kamiennej, - pasy nadrynnowe pod pokrycie papowe nad krużgankami - wykonać z blachy stalowej ocynkowanej, - pasy nadrynnowe pod pokrycie dachówkowe wykonać z blachy cynkowotytanowej z wykonaniem pasa usztywniającego, - pasy podrynnowe za wyjątkiem dachu nad krużgankami wykonać z blachy cynkowo- tytanowej, - pasy podrynnowe dachu nad krużgankami - po demontażu rynien dokonać oceny stanu obróbek z udziałem inspektora nadzoru, - obicie ścian, parapety zewnętrzne oraz wiatrownice lukarn - odtworzyć z blachy cynkowo-tytanowej patynowanej, - remont rynien dachowych i rur spustowych oraz wymiana rur spustowych, - rynny koszowe wykonać z blachy cynkowo-tytanowej. e) Remont elementów więźby - zakres robót: - wykonanie oczyszczenia elementów więźby z powłoki wapiennej, - wykonanie impregnacji bio- i ogniochronnej, - naprawa elementów porażonych przez owady, - naprawa elementów porażonych przez grzyby domowe, - naprawa elementów uszkodzonych mechanicznie, - inne naprawy. f) Remont kominów - zakres robót: - ustawienie rusztowań przy kominach oraz sprawdzenie stanu kominów pod względem uszkodzeń, spękań itp., usunięcie kratek wentylacyjnych, - wymiana skorodowanych i odparzonych tynków, - przekucie na przestrzał 6 wylotów przewodów wentylacyjnych w kominie skrajnym skrzydła zachodniego, - odtworzenie skorodowanej czapy żelbetowej wraz ze słupkami oraz wieńca obwodowego komina kotłowni w skrzydle zachodnim, - wymiana skorodowanych czapek betonowych na kominach na połaci południowej, - oczyszczenie czapek kominów skrzydła zachodniego z glonów, - pomalowanie ścian kominowych farbą elewacyjną krzemianową, - pomalowanie czapek kominowych farbą elewacyjną zawierającą dodatki biobójcze umożliwiająca nakładanie na powierzchniach zaatakowanych przez glony. g) Remont lukarn wraz z wymianą okien - zakres robót: - rozebranie łat, deskowania i krokiewek lukarn oraz demontaż okien, - podwyższenie belek dolnych lukarn poprzez zamontowanie nakładek, - montaż okienek lukarn, - montaż krokiewek do lica wewnętrznego przypustnic i oparciu ich na słupkach okienek strychowych, - odeskowanie ścian bocznych, - odeskowanie daszku, - montaż membrany dachowej na deskowaniu, - montaż kontrłat oraz kratki wentylacyjnej okapowej, - montaż łat dachowych, - montaż desek bocznych połaciowych. h) Elementy wyposażenia dachu - zakres robót: - osadzenie w połaci dachowej 6-ciu wyłazów dachowych, szklonych szkłem hartowanym, - wbudowanie 4 ławeczek kominiarskich krótkich, - istniejącą ławę kominiarską rozebrać. i) Pomosty komunikacyjne - zakres robót: - istniejące pomosty należy rozebrać, odbić deski, ocenić ich stan techniczny. Deski będące w złym stanie należy usunąć a w ich miejsce wbudować nowe. j) Docieplenie stropu - zakres robót: - usunąć z poddasza nieużytkowego pozostawiony gruz ceglany oraz papę, - na stropie ułożyć 2 warstw wełny z płyty półtwardej, - wystające ponad strop części podciągów żelbetowych również ocieplić poprzez przyklejenie wełny półtwardej klejem do dociepleń. k) Dodatkowe zabezpieczenia ppoż - zakres robót: - uzupełnienie ściany oddzielenia pożarowego przy narożniku północnym wieży Lwów, - wbudowanie 2 sztuk drzwi przeciwpożarowych wydzielających poddasze skrzydła zachodniego, - wbudowanie 2 sztuk drzwi przeciwpożarowych wydzielających poddasze skrzydła południowego i wschodniego, - wykonanie na poddaszu instalacji sygnalizacji ppoż. l) Instalacja odgromowa - zakres robót: - całkowita wymiana instalacji odgromowej
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45262100-2, 45111100-9, 45262300-4, 45262522-6, 45410000-4, 45442110-1, 45420000-7, 45422000-1, 45261211-6, 45261213-0, 45321000-3, 45110000-1, 45421160-3, 45261214-7, 45312100-8, 45312311-0
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 2022718.62
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
tak

Nazwa wykonawcy: DACH BUD Mateusz Glej
Email wykonawcy: dach.bud1988@gmail.com
Adres pocztowy: Przecza 22A
Kod pocztowy: 49-345
Miejscowość: Skorogoszcz
Kraj/woj.: opolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

Nazwa wykonawcy: CIESIELSTWO-DEKARSTWO Ziółkowski Eugeniusz
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Zielona 59/5
Kod pocztowy: 49-304
Miejscowość: Brzeg
Kraj/woj.: opolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 2189400
Oferta z najniższą ceną/kosztem 2189400
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 2856185.69
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: