Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie

Zakup kontenera socjalno-sanitarnego w Parku im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu

wielkopolskie, Nowy Tomyśl

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510150494-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
20-07-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
64-300 Nowy Tomyśl
Ulica
ul. Poznańska
Nr telefonu
61 4426600, 4426641
Email
zamowienia@nowytomysl.pl
Strona www
www.bip.nowytomysl.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510150494-N-2019 z dnia 20-07-2019 r.
Urząd Miejski: Zakup kontenera socjalno-sanitarnego w Parku im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 558533-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Miejski, Krajowy numer identyfikacyjny 52693700000000, ul. ul. Poznańska  33, 64-300  Nowy Tomyśl, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 61 4426600, 4426641, e-mail zamowienia@nowytomysl.pl, faks 614 422 754.
Adres strony internetowej (url): www.bip.nowytomysl.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup kontenera socjalno-sanitarnego w Parku im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP.271.19.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż fabrycznie nowego (modułowego, jednokondygnacyjnego) kontenera socjalno- sanitarnego . Kontener socjalno sanitarny powinien posiadać następujące pomieszczenia dwie szatnie z łazienkami, pomieszczenie biurowe ,magazynek oraz toaletę dla osób niepełnosprawnych z oddzielnym zewnętrznym wejściem . Kontener musi być przygotowany do montażu w miejscu posadowienia do przyłącza energii elektrycznej i sieci wodno-kanalizacyjnej. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności : - dostawa, transport, rozładunek i montaż kontenerów, - przygotowanie wew. instalacji kanalizacyjnej do połączenia z istniejącą siecią kanalizacji zewnętrznej, - przygotowanie wew. instalacji wodnej do połączenia z istniejącą siecią wodną, - przygotowanie wew. instalacji elektrycznej do połączenia z istniejącą siecią elektryczną zewnętrzną, - sporządzenie kompletu 4 egz. dokumentacji projektowej w celu uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na budowę.(przedłożenie Zamawiającemu dodatkowo wersji elektronicznej tożsamej z wersją papierową, na płycie CD), - uzyskanie wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień i decyzji wymaganych prawem niezbędnych do realizacji zadania, w tym złożenie kompletnego wniosku w celu uzyskania pozwolenia na budowę, - uzyskanie wymaganych prawem pozwoleń, weryfikacja obiektu pod względem formalnym związanym z przepisami prawa budowlanego, przepisów BHP itp., - przygotowanie terenu pod montaż kontenerów, - połączenie wewnętrznych instalacji wodno-kanalizacyjnych, elektrycznych z zewnętrznymi sieciami. 2. Całość zamówienia została szczegółowo określona i opisana w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ oraz projekcie Umowy załącznik nr 6 SIWZ. Plan rozmieszczenia kontenerów oraz specyfikacja podłoża, na którym zostaną posadowione określone zostały w załączniku nr 5 A i 5 B do SIWZ . Na potwierdzenie, że oferowany kontener spełnia wymagania Zamawiającego określone w Opisie przedmiotu zamówienia /Specyfikacji technicznej kontenera ( załącznik nr 5 ) do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające parametry techniczne oferowanego kontenera, np. opisy techniczne, karty katalogowe, foldery itp. 3. Jeżeli w SIWZ przy opisie przedmiotu zamówienia wskazana została nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń, itp. Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń, itp. równoważnych o parametrach nie gorszych niż wskazane przez zamawiającego, które spełniają wymagania norm i przepisów oraz założone parametry wyjściowe. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, ze oferowane przez niego materiały, urządzenia, roboty itp. spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 4. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 5. Wykonawca dostarczy kontenery i usadowi je w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania instalacji wewnętrznych mediów do możliwości połączenia ich z instalacjami zewnętrznymi sieci zasilającymi w media. 6. Wykonawca udzieli gwarancji na kontenery minimum 24 miesiące. 7. Zamawiający do wykonania powyższego zamówienia nie wskazuje czynności w zakresie realizacji zamówienia w stosunku do których wymaga zatrudnienia zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 108, ze zm.).
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 44211100-3

Dodatkowe kody CPV: 45223800-4
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
Postępowanie prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. "procedury odwróconej", o której mowa w art. 24aa ust. 1 i 2 PZP.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Postępowanie unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 146 ust.6 Pzp, gdyż jest ono obarczone niemożliwą do usunięcia wadą, uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, wynikającą z dokonania przez zamawiającego czynności z naruszeniem art. 29 ust. 1 i 2 w zw. z art. 7 ust. 1 Pzp. Po otwarciu ofert, w trakcie trwania czynności ich badania, Zamawiający powziął informację o dokonaniu nieprawidłowego opisu przedmiotu zamówienia tj. nie podano informacji o ilości mb przyłączy wodno-kanalizacyjnych do obiektu kontenera , co miało istotny wpływ na cenę ofertą, jednocześnie pozostawiając te kwestie dowolność interpretacji Wykonawcy co stanowi niejednoznaczny opis przedmiotu zamówienia, a wada na obecnym etapie postępowania ma charakter nieusuwalny. Wskazany opis przedmiotu zamówienia jest elementem znaczącym i warunkującym złożenie prawidłowej, niepodlegającej odrzuceniu oferty przez zainteresowanych Wykonawców.Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 146 ust. 6 ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeśli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie