Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie

Budowa fragmentu sieci wodociągowej w ramach realizacji inwestycji pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Łabędniku"

warmińsko-mazurskie, Bartoszyce

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510150491-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
20-07-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
11-200 Bartoszyce
Ulica
Plac Zwycięstwa
Nr telefonu
89 762 77 00
Email
sekretariat@gmina-bartoszyce.pl
Strona www
http://bip.gmina-bartoszyce.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510150491-N-2019 z dnia 20-07-2019 r.
Gmina Bartoszyce: Budowa fragmentu sieci wodociągowej w ramach realizacji inwestycji pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Łabędniku"

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 550068-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Bartoszyce, Krajowy numer identyfikacyjny 51074292000000, ul. Plac Zwycięstwa  2, 11-200  Bartoszyce, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 89 762 77 00, e-mail sekretariat@gmina-bartoszyce.pl, faks 89 762 12 93.
Adres strony internetowej (url): http://bip.gmina-bartoszyce.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa fragmentu sieci wodociągowej w ramach realizacji inwestycji pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Łabędniku"
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
IB.271.10.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest Budowa fragmentu sieci wodociągowej w ramach realizacji inwestycji pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łabędniku" 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa, budowlano - wykonawcza wymieniona poniżej: 1) Wyciąg z projektu budowlano - wykonawczego "Budowa kanalizacji sanitarnej w Łabędniku" w zakresie wykonania sieci wodociągowej z przyłączami do budynków mieszkalnych na odcinku projektowanej sieci od węzła wyłączeniowego W! do węzła W7 w miejscowości Łabędnik, gm. Bartoszyce, woj. warmińsko - mazurskie, 2) Wyciąg z projektu budowlanego "Budowa kanalizacji sanitarnej w Łabędniku" w zakresie wykonania sieci wodociągowej z przyłączami do budynków mieszkalnych, na odcinku projektowanej sieci od węzła wyłączeniowego W1 do węzła W7 w miejscowości Łabędnik gm. Bartoszyce, woj. warmińsko - mazurskie, 3) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - branża sanitarna w zakresie sieci wodociągowych, 4) Przedmiar robót jako materiał poglądowy.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 73170.73
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Zakład Usługowy "EKO - WOD" Michał Czarnecki
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Ul. Wilanowska 21
Kod pocztowy: 11-400
Miejscowość: 11 - 400 Kętrzyn
Kraj/woj.:

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 121055.57
Oferta z najniższą ceną/kosztem 121055.57
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 121055.57
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie