Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie

WYMIANA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO ORAZ INSTALACJI ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH WOD-KAN W BUDYNKU PSM I STOPNIA NR 4 w WARSZAWIE

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510150490-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
20-07-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
02-582 Warszawa
Ulica
ul. Wiktorska
Nr telefonu
228 444 231
Email
krupski4@op.pl
Strona www
http://kurpinski.edu.pl/

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510150490-N-2019 z dnia 20-07-2019 r.
Państwowa Szkoła Muzyczna I st. Nr 4 im. K. Kurpińskiego: WYMIANA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO ORAZ INSTALACJI ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH WOD-KAN W BUDYNKU PSM I STOPNIA NR 4 w WARSZAWIE

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 551127-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540103399-N-2019, 540109270-N-2019, 540118640-N-2019, 540120986-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Państwowa Szkoła Muzyczna I st. Nr 4 im. K. Kurpińskiego, Krajowy numer identyfikacyjny 27627400000000, ul. ul. Wiktorska  73, 02-582  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 228 444 231, e-mail krupski4@op.pl, faks 228 444 654.
Adres strony internetowej (url): http://kurpinski.edu.pl/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: szkoła publiczna
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
WYMIANA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO ORAZ INSTALACJI ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH WOD-KAN W BUDYNKU PSM I STOPNIA NR 4 w WARSZAWIE
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
1/2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlano - instalacyjnych związanych z wymianą przyłącza wodociągowego oraz instalacji zewnętrznych i wewnętrznych wod-kan w budynku stanowiącym siedzibę Zamawiającego. Prace będą realizowane w Warszawie przy ulicy Wiktorskiej 73. 2. W szczególności wykonawca zobowiązany jest do wykonania następujących robót: a) Wymiany przyłącza wodociągowego (roboty rozbiórkowe, ziemne, instalacyjne, odtworzeniowe). b) Wymiany wewnętrznej instalacji wodociągowej - wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej (demontaż, montaż). c) Budowy instalacji hydrantowej. d) Wymiany zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej (roboty rozbiórkowe, ziemne, instalacyjne, odtworzeniowe). e) Wymiany wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej (demontaż, montaż, biały montaż). 3. Szczegółowe wymogi zostały opisane w: a) dokumentacji technicznej, b) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, c) przedmiarze robót. Przy czym należy zaznaczyć, iż załączone przedmiary stanowią jedynie element pomocniczy przy ustalaniu ceny ofertowej. Zawarte w nich ilości nie mają charakteru wiążącego, wymagany zakres robót został zdefiniowany w projektach. Zgodnie z warunkami wzoru umowy, Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz specyfikacjami technicznymi. 4. Zamawiający rekomenduje dokonanie przez Wykonawców wizji lokalnej. 5. Kody CPV: a) Główny - 45.00.00.00-0. b) Dodatkowe - 45.33.22.00-5, 45.33.23.00-6, 45.23.13.00-8, 45.11.12.00-0. 6. Warunki finansowe rozliczeń zostały zapisane we wzorze umowy. 7. Zamawiający, mając na uwadze wymogi zapisane w art. 29 ust. 3a ustawy PZP, wymaga w odniesieniu do stanowisk opisanych w załączniku nr 8 - złożenia oświadczenia (wg. wzoru zawartego w załączniku nr 8) o zatrudnianiu przez Wykonawcę i ew. podwykonawców osób na tych stanowiskach na podstawie umowy o pracę. 8. Zamawiający może, w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy, w szczególności ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (t. jednolity Dz.U. 2016 poz. 922), dokonać kontroli rzetelności złożonego oświadczenia. W tym celu może żądać od Wykonawcy i podwykonawców informacji i dokumentów poświadczających fakt zatrudnienia wskazanych osób na umowę o pracę.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-0

Dodatkowe kody CPV: 45332200-5, 45332300-6, 45231300-8, 45111200-0
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 236690.24
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: PRO-INSTAL-BUD s.c. Andrzej i Beata Proppo
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Calineczki 43
Kod pocztowy: 03-289
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 291129.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 291129.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 291129.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: