Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

UTRZYMANIE I ROZWÓJ SYSTEMU ELEKTRONICZNEJ KONTROLI ZEZWOLEŃ ORAZ DOSTAWĘ LICENCJI SERWEROWYCH

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510151503-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
22-07-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
00-807 Warszawa
Ulica
Al. Jerozolimskie
Nr telefonu
222 204 801
Email
zamowieniapubliczne@gitd.gov.pl
Strona www
www.gitd.gov.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510151503-N-2019 z dnia 22-07-2019 r.
Główny Inspektorat Transportu Drogowego: UTRZYMANIE I ROZWÓJ SYSTEMU ELEKTRONICZNEJ KONTROLI ZEZWOLEŃ ORAZ DOSTAWĘ LICENCJI SERWEROWYCH

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 529902-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Główny Inspektorat Transportu Drogowego, Krajowy numer identyfikacyjny 17427604000000, ul. Al. Jerozolimskie  94, 00-807  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 222 204 801, e-mail zamowieniapubliczne@gitd.gov.pl, faks 222 204 899.
Adres strony internetowej (url): www.gitd.gov.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa centralna
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
UTRZYMANIE I ROZWÓJ SYSTEMU ELEKTRONICZNEJ KONTROLI ZEZWOLEŃ ORAZ DOSTAWĘ LICENCJI SERWEROWYCH
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
BDG.ZPB.230.69.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i przekazanie do Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego (dalej: "GITD") trzech licencji serwerowych Win SRV External Connec 2019 Open No Level Government. Przedmiotem zamówienia w części II jest utrzymanie oraz rozwój systemu EKZ. 2System EKZ jest dedykowanym systemem wspierającym pracę Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego (dalej: "GITD") w zakresie rejestrowania informacji o kontrolowanych zezwoleniach ministra właściwego do spraw transportu. Podstawowe procesy biznesowe wspierane obecnie przez System EKZ: a. Rejestracja w systemie numerów zezwoleń oraz numerów odcinków kontrolnych; b. Zarządzanie użytkownikami; c. Zarządzanie kontyngentami zezwoleń; d. Zarządzanie lokalizacjami; e. Zarządzanie organami kontrolującymi zezwolenia f. Raportowanie z zakresu wprowadzonych danych.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 72240000-9

Dodatkowe kody CPV: 72200000-7, 72243000-0, 72316000-3, 72211000-7, 72221000-0, 72210000-0, 48000000-8
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Dostawa licencji serwerowych Win SRV External Connec 2019 Open No Level Government
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13/06/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 21501.57
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Jakub Hryciuk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Onex Group Jakub Hryciuk
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Aleja Niepodległości 18
Kod pocztowy: 02-653
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 26446.93
Oferta z najniższą ceną/kosztem 26446.93
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 26446.93
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Utrzymanie oraz rozwój systemu EKZ
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 350600.01
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Pentacomp Systemy Informatyczne Spółka Akcyjna
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Aleje Jerozolimskie 179
Kod pocztowy: 02-222
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 431238.01
Oferta z najniższą ceną/kosztem 431238.01
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 431238.01
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie