Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

remont pomieszczeń w budynku dydaktycznym Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego przy ul. Krakowskiej

świętokrzyskie, Kielce

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510151446-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
22-07-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
25-369 Kielce
Ulica
ul. Żeromskiego
Nr telefonu
413 497 277
Email
dzp@pu.kielce.pl
Strona www
www.ujk.edu.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510151446-N-2019 z dnia 22-07-2019 r.
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach: remont pomieszczeń w budynku dydaktycznym Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego przy ul. Krakowskiej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 558882-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Krajowy numer identyfikacyjny 14070000000000, ul. ul. Żeromskiego  5, 25-369  Kielce, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 413 497 277, e-mail dzp@pu.kielce.pl, faks 413 497 278.
Adres strony internetowej (url): www.ujk.edu.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.ujk.edu.pl/dzp/przetargi.php
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Uczelnia publiczna
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
remont pomieszczeń w budynku dydaktycznym Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego przy ul. Krakowskiej
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
DP.2301.29.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegajaca na remoncie pomieszczeń w budynku WPiA w Kielcach przy ul. Krakowskiej 11,zgodnei z opisem pzredmotu zamówienia, przedmiarem robót oraz STWiORB, które stanowią załączniki do SIWZ, wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych oraz uzgodnień w imieniu Zamawiającego, pozwalających na użytkowanie obiektu.Przedmiotem zamówienia jest remont pokoi biurowych i krotarzy, w tym: remont tynków wewnętrznych, sufitów i ścian (częściowy), nowe gładzie szpachlowe, malowanie, wymiana wykłądzin podłogowych, wymiana stolarki drzwiowej w budynku dydaktycnzym Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego przy ul. Krakowskiej 11 w Kielcach. Pomieszczenia administracyjne i dydaktyczne pzreznaczone do remontu znajdują się w skrzydle "A" i "B" budynku. Są to pomieszczenia oraz korytarze I i II piętra Skrzydłą "A", korytarz na parterze Skrzydła "B" przy klatce ewakuacyjnej. Wymagany okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane wynosi: minimum 60 miesiecy licząc od dnia odbioru końcowego. (Oferty zawierające okres gwarancji i rękojmi krótszy niż 60 meisięcy zostaną odrzucone).
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45111300-1, 45453000-7, 45450000-6, 45410000-4, 45421131-1, 45431200-9, 45432100-5, 45442100-8, 45261320-3
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy PZP. Wartość tych robót nie przekroczy 30% wartości zamówienia podstawowego.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 1105691.06
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: : Andrzej Kęcki, przedsiębiorca działający pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe HEWANAG Andrzej Kęcki
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Zagnańska 220A
Kod pocztowy: 25-563
Miejscowość: Kielce
Kraj/woj.: świętokrzyskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 1189900.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1189900.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1424498.73
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
Podana wyzej cena wybranej oferty jest ceną brutto, tzn. wraz z podatkiem Vat.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: