Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Dostawa zestawu urządzeń medycznych dla 21 Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego SP ZOZ w Busku-Zdroju

świętokrzyskie, Busko-Zdrój

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510151368-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
22-07-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
28-100 Busko-Zdrój
Ulica
ul. Gen. F. Rzewuskiego
Nr telefonu
+48 413780919
Email
przetargi@szpitalwojskowy.pl, marian.pasek@szpitalwojskowy.pl
Strona www
www.szpitalwojskowy.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510151368-N-2019 z dnia 22-07-2019 r.
21 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SP ZOZ: Dostawa zestawu urządzeń medycznych dla 21 Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego SP ZOZ w Busku-Zdroju

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 563790-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540139092-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
21 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SP ZOZ, Krajowy numer identyfikacyjny 29052485300000, ul. ul. Gen. F. Rzewuskiego  8, 28-100  Busko-Zdrój, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. +48 413780919, e-mail przetargi@szpitalwojskowy.pl, marian.pasek@szpitalwojskowy.pl, faks +48 413780394.
Adres strony internetowej (url): www.szpitalwojskowy.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa zestawu urządzeń medycznych dla 21 Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego SP ZOZ w Busku-Zdroju
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
8/PN/2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawu urządzeń medycznych do siedziby Zamawiającego przy ul. Rzewuskiego 8 28-100 Busko-Zdrój. 2. Opis przedmiotu zamówienia: 1) opis minimalnych parametrów i wymagań technicznych oraz funkcjonalnych został podany w formularzu identyfikująco-cenowym - zał. nr 2 do SIWZ; 2) zaoferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia winien: a) posiadać aktualne dopuszczenia do obrotu i używania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z polskim prawem oraz prawem Unii Europejskiej a na potwierdzenie Wykonawca złoży oświadczenie że dysponuje kompletem dokumentów dopuszczających zaoferowany przedmiot zamówienia do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j.: Dz.U. 2019 poz. 175 ze zm.) oraz, że na każde żądanie Zamawiającego, przedstawi poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie tych dokumentów, b) spełniać inne wymagania (normy, parametry), określone przez Zamawiającego w formularzu identyfikująco-cenowym - zał. nr 2 do SIWZ; 3) przedmiot zamówienia musi być nowy z datą produkcji nie starszą niż z 2019 roku; 4) przedmiot zamówienia winien być wolny od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych. 3. Gwarancja jakości i rękojmia: 1) okres rękojmi za wady będzie równy okresowi udzielonej gwarancji jakości. Udzielona gwarancja jakości i rękojmia za wady oznaczają, że Wykonawca ponosić będzie pełną odpowiedzialność za zaoferowany przedmiot zamówienia; 2) okres gwarancji i rękojmi rozpoczyna swój bieg od daty odbioru przedmiotu zamówienia. 3) Wykonawca udzieli Zamawiającemu na zestaw urządzeń będących przedmiotem zamówienia co najmniej 24 miesięcznej gwarancji jakości. 4. Serwis posprzedażny: 1) Wykonawca w swojej ofercie może zadeklarować nieodpłatny serwis posprzedażny, który będzie równy okresowi udzielonej gwarancji jakości; 2) coroczne czynności serwisu posprzedażnego będą polegały na sprawowaniu opieki i kontroli nad prawidłowym funkcjonowaniem urządzeń poprzez: a) ich przegląd techniczny, b) wykonywanie czynności konserwacyjnych i regulacyjnych zgodnie z zaleceniami producenta i uwagami użytkownika, c) sporządzenie protokołu z przeprowadzonych czynności; 3) termin wykonania czynności określonych w ppkt. 2) będzie każdorazowo uzgadniany przez strony przyszłej umowy. 5. Podwykonawstwo: 1) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy; 2) Wykonawca w takim przypadku zobowiązany jest do wskazania w oświadczeniach Wykonawcy (zał. nr 3 do SIWZ) składanym na podstawie art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp: a) informacji o podwykonawcy/ach poprzez podanie nazwy firmy oraz b) założenie oświadczenia, że nie zachodzą podstawy wykluczenia podwykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia; 3) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe i terminowe wykonanie całego przedmiotu umowy, w tym także odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo dostaw wykonywanych przez podwykonawców. 6. Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone w projekcie umowy - zał. nr 5 do SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 33100000-1

Dodatkowe kody CPV: 33154000-4
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Uzasadnienie prawne: Art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego ponieważ w wyznaczonym terminie nie złożono żadnej oferty.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie