Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Zakup wraz z dostawą źródeł promieniotwórczych Iryd-92- w ilości 4 szt. do aparatu HDR microSelektron, nr. fabryczny 10120 z Zakładu...

świętokrzyskie, Kielce

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510150995-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
22-07-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
25-734 Kielce
Ulica
ul. Artwińskiego
Nr telefonu
(041) 3674280
Email
sco@onkol.kielce.pl
Strona www
www.onkol.kielce.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510150995-N-2019 z dnia 22-07-2019 r.
Świętokrzyskie Centrum Onkologii: Zakup wraz z dostawą źródeł promieniotwórczych Iryd-92- w ilości 4 szt. do aparatu HDR microSelektron, nr. fabryczny 10120 z Zakładu Brachyterapii, wraz z ich wymianą, odbiorem zużytych źródeł oraz naprawa i przeglądy techniczne z wymianą części zużywalnych, zgodnie z zaleceniami producenta dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 570948-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Świętokrzyskie Centrum Onkologii, Krajowy numer identyfikacyjny 12632330000000, ul. ul. Artwińskiego  3, 25-734  Kielce, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. (041) 3674280, e-mail sco@onkol.kielce.pl, faks (041) 36 74 071.
Adres strony internetowej (url): www.onkol.kielce.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup wraz z dostawą źródeł promieniotwórczych Iryd-92- w ilości 4 szt. do aparatu HDR microSelektron, nr. fabryczny 10120 z Zakładu Brachyterapii, wraz z ich wymianą, odbiorem zużytych źródeł oraz naprawa i przeglądy techniczne z wymianą części zużywalnych, zgodnie z zaleceniami producenta dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
AZP 241-114/2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Zakup wraz z dostawą źródeł promieniotwórczych Iryd-92- w ilości 4 szt. do aparatu HDR microSelektron, nr. fabryczny 10120 z Zakładu Brachyterapii, wraz z ich wymianą, odbiorem zużytych źródeł oraz naprawa i przeglądy techniczne z wymianą części zużywalnych, zgodnie z zaleceniami producenta dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z określeniem asortymentu wchodzących w zakres przedmiotu poszczególnych części zamówienia znajduje się w Załącznik nr1.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 09343000-5

Dodatkowe kody CPV: 33151000-3, 50421000-2
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Zakup wraz z dostawą źródeł promieniotwórczych Iryd-92- w ilości 4 szt. do aparatu HDR microSelektron, nr. fabryczny 10120 z Zakładu Brachyterapii, wraz z ich wymianą, odbiorem zużytych źródeł oraz naprawa i przeglądy techniczne z wymianą części zużywalnych, zgodnie z zaleceniami producenta dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się na podstawie art.93 ust.1 pkt.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r ( Dz. U. z 2018r. poz. 1986) - nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu - brak ofert.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie