Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Remont wewnętrznych instalacji: wodno-kanalizacyjnych i elektrycznych wraz z wykonaniem robót remontowo-budowlanych w budynku Szkoły Podstawowej...

świętokrzyskie, Połaniec

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510150904-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
22-07-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
28-230 Połaniec
Ulica
Ruszczańska
Nr telefonu
158 650 305
Email
rafal.kilianski@poczta.polaniec.eu
Strona www
www.polaniec.bip.gov.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510150904-N-2019 z dnia 22-07-2019 r.
Gmina Połaniec: Remont wewnętrznych instalacji: wodno-kanalizacyjnych i elektrycznych wraz z wykonaniem robót remontowo-budowlanych w budynku Szkoły Podstawowej w Połańcu ul. Żapniowska 1 oraz Zespole Placówek Oświatowych w Ruszczy ul. Szkolna 2 w ramach projektu pn.: "Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej na terenie Gminy Połaniec"

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Projekt pn."Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej na terenie Gminy Połaniec" realizowany w ramach Działania 7.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 2020
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 562902-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Połaniec, Krajowy numer identyfikacyjny 83040971000000, ul. Ruszczańska  27, 28-230  Połaniec, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 158 650 305, e-mail rafal.kilianski@poczta.polaniec.eu, faks 158 650 328.
Adres strony internetowej (url): www.polaniec.bip.gov.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remont wewnętrznych instalacji: wodno-kanalizacyjnych i elektrycznych wraz z wykonaniem robót remontowo-budowlanych w budynku Szkoły Podstawowej w Połańcu ul. Żapniowska 1 oraz Zespole Placówek Oświatowych w Ruszczy ul. Szkolna 2 w ramach projektu pn.: "Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej na terenie Gminy Połaniec"
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
TI.271.107.2019.TIB-4
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Wymóg zatrudnienia z art. 29 ust. 3a PZP: 1) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: prace fizyczne na placu budowy. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 2) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: ? oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 3) Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej we wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. 4) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. IV. Opis przedmiotu zamówienia. 1. Zakres prac budowlanych obejmuje roboty: Zakres A Szkoła Podstawowa w Połańcu ul. Żapniowska 1: remont wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej w segmencie F i E, remont pokrycia dachowego na segmencie F-sali gimnastycznej, wymianę instalacji elektrycznych wraz z oprawami w segmencie E oraz wymianę opraw oświetleniowych w segmencie C-część kuchenna , Zespół Placówek Oświatowych w Ruszczy ul. Szkolna 2: remont wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z robotami budowlanymi odtworzeniowymi oraz wymianę siatek piłkochwytów przy boisku sportowym. Zakres B Szkoła Podstawowa w Połańcu ul. Żapniowska 1: roboty budowalne (rozbiórkowe, budowlane odtworzeniowe) - segment E po wymianie instalacji wod.-kan. i instalacjach elektrycznych oraz segment F-sala gimnastyczna, po wymianie instalacji wod.-kan., segment B wymiana odcinka głównej rury wodociągowej wraz z wymianą i przeniesieniem wodomierza na ścianę budynku, malowanie segment E i F oraz ich łącznika. 2. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w opisie przedmiotu zamówienia, pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w niniejszym zamówieniu. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających, iż te materiały i urządzenia odpowiadają opisanym przez Zamawiającego. 3. Załączone projekty - załącznik. 4. Załączone zakresy rzeczowe robót - stanowią podstawę do oszacowania robót. 5. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych STWiORB, załącznik. 6. Kosztorys ofertowy należy sporządzić na bazie załączonych przedmiarów, w którym należy uwzględnić wszelkie niezbędne koszty do właściwego wykonania przedmiotowego zamówienia. 7. Wykonawca powinien prowadzić prace w porozumieniu z poszczególnymi osobami zarządzającymi budynkami oświatowymi. 8. Planowana technologia wykonania przedmiotowych robót budowlanych oraz użyte materiały winny być w podwyższonym standardzie. 9. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia występuje wskazanie znaków towarowych lub pochodzenia, Zamawiający informuje, iż zapis ten jest jedynie określeniem minimalnych parametrów i stanowi wskazanie dla Wykonawcy jakie cechy powinny posiadać materiały użyte do realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia poprzez zastosowanie materiałów równoważnych. Zamawiający przez podanie nazw własnych produktów, określa minimalne parametry techniczne, cechy użytkowe oraz jakościowe (m.in.: wymiary, skład, zastosowany materiał, kolor, odcień, przeznaczenie urządzeń, estetyka itp.) jakim powinny odpowiadać materiały równoważne, aby spełniały stawiane wymagania. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy - Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przy pomocy określonych norm, aprobat czy specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy, zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca może, przy pomocy innych dokumentów wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymogi wynikające ze wskazanych norm lub odpowiednich specyfikacji technicznych. 10. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania dokumentacji powykonawczej wykonanych instalacji elektrycznych w segmencie E. 11. Malowanie kolory w poszczególnych jednostkach do uzgodnienia z użytkownikiem. Wymagania dodatkowe: Zaleca się, aby Wykonawca przed przygotowaniem oferty, zapoznał się z miejscem robót budowlanych tj.: poprzez dokonanie wizji lokalnej, zadaniem wszelkich pytań związanych z realizacją zamówienia. Wymagany okres gwarancji i okres rękojmi na przedmiot zamówienia tj. roboty budowlane wraz z materiałami użytymi do tych robót - min. 36 miesięcy, a max. 48 miesięcy. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna sie od dnia odbioru końcowego robót budowlanych, potwierdzonego protokołem odbioru końcowego.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45453000-7

Dodatkowe kody CPV: 45300000-0
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 1025562.53
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Zakład Remontowo-Budowlany Mieczysław Dudek
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Żapniowska 11
Kod pocztowy: 28-230
Miejscowość: Połaniec
Kraj/woj.: świętokrzyskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 889774.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 889774.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 889774.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: Część zamówienia w zakresie instalacji elektrycznych
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie