Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Rozbudowa ulicy Kolejowej w Kargowej

lubuskie, Kargowa

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510150578-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
22-07-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
66-120 Kargowa
Ulica
Rynek
Nr telefonu
68 3525131 w. 50
Email
zamowienia@kargowa.pl
Strona www
www.kargowa.pl, www.bip.kargowa.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510150578-N-2019 z dnia 22-07-2019 r.
Gmina Kargowa: Rozbudowa ulicy Kolejowej w Kargowej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 558629-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Kargowa, Krajowy numer identyfikacyjny 97070735000000, ul. Rynek  33, 66-120  Kargowa, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 68 3525131 w. 50, e-mail zamowienia@kargowa.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): www.kargowa.pl, www.bip.kargowa.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Rozbudowa ulicy Kolejowej w Kargowej
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP.271.3.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Zakres zamówienia obejmuje: rozbudowę ul. Kolejowej o łącznej długości 550 m (3745m2), budowę chodników, budowę ścieżki rowerowej, budowę parkingów, wycinkę drzew, budowę zjazdów, zagospodarowanie trenów zielonych, budowę kanalizacji deszczowej i budowę oświetlenia. Planowane roboty budowlane zlokalizowano na działkach nr: 1088/2, 1262/2, 1263, 1271/2, 1273, 219/5, 1260/4, 1260/6, 1261/4, 1261/6, 1293/3 - obręb 1 miasto Kargowa. Przedmiotowa inwestycja zakłada rozbudowę ulicy Kolejowej wraz z budową skrzyżowania z drogą gminną i przebudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 313. Droga wyposażona będzie w jezdnię o nawierzchni bitumicznej szerokości 5,5 m. W ciągu drogi zakłada się infrastrukturę obsługującą ruch pieszy oraz rowerowy: chodnik i ścieżka rowerowa, zatokę autobusową oraz miejsca postojowe dla samochodów osobowych.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45233000-9

Dodatkowe kody CPV: 45111000-8, 45316100-6, 45111200-0, 45231300-8, 45233280-5, 45233000-0, 45400000-1
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 2609746.11
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Infrakom Kościan Sp. z o.o. Sp. k.
Email wykonawcy: chwalim@infrakom.eu
Adres pocztowy: ul. Feliksa Nowowiejskiego 4
Kod pocztowy: 64-000
Miejscowość: Kościan
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 3049943.19
Oferta z najniższą ceną/kosztem 3049943.19
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 3330503.23
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie