Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Rewitalizacja zdegradowanego budynku na osiedlu TAZ w Zawierciu w celu adaptacji na mieszkania wspomagane i chronione.

śląskie, Zawiercie

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
560151718-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
23-07-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
42-400 Zawiercie
Ulica
ul. Leśna
Nr telefonu
32 49 41 267
Email
zamowieniapubliczne@zawiercie.eu
Strona www
http://www.zawiercie.eu

Szczegóły

Ogłoszenie nr 560151718-N-2019 z dnia 23-07-2019 r.
Zawiercie: Rewitalizacja zdegradowanego budynku na osiedlu TAZ w Zawierciu w celu adaptacji na mieszkania wspomagane i chronione.
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Należy wskazać projekt/program: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa śląskiego na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa X. "Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczena i zdrowotna" Działanie 10.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych" Poddziałanie 10.2.1 "Rozwój mieszkalnictwa scjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrstruktury i usług społecznych - ZIT."
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 520482-N-2018
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak
Numer ogłoszenia: 500049823-N-2018
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
tak
Numer ogłoszenia: 500097411-N-2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Zawiercie, Krajowy numer identyfikacyjny 51596800000000, ul. ul. Leśna  2, 42-400  Zawiercie, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 49 41 267, e-mail zamowieniapubliczne@zawiercie.eu, faks 32 67 22 684.
Adres strony internetowej (url): http://www.zawiercie.eu
Adres profilu nabywcy: Nie dotyczy
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
Nie dotyczy
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Rewitalizacja zdegradowanego budynku na osiedlu TAZ w Zawierciu w celu adaptacji na mieszkania wspomagane i chronione.
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
ZP.271.17.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest "Rewitalizacja zdegradowanego budynku na osiedlu TAZ w Zawierciu w celu adaptacji na mieszkania wspomagane i chronione". 1.1 Zakres robót obejmuje: 1) Wzmocnienie oraz izolacja fundamentów. 2) Przebudowa ścian konstrukcyjnych i ścian wewnętrznych. 3) Wzmocnienie istniejących stropów drewnianych (częściowa wymiana istniejących stropów drewnianych). 4) Demontaż drewnianych schodów jednobiegowych oraz wykonanie dwóch nowych monolitycznych żelbetowych klatek schodowych. 5) Wykonanie szybu windowego. Zakup i montaż windy osobowej dla osób niepełnosprawnych hydraulicznej z obniżonym nadszybiem. 6) Wymiana pokrycia dachu ( 850 m²), części konstrukcji dachu oraz wykonanie instalacji odgromowej. 7) Czyszczenie istniejącej elewacji z cegły metodą piaskowania wraz z uzupełnieniem brakujących elementów elewacji. 8) Roboty wyburzeniowe przybudówek. 9) Wykonanie instalacji wewnętrznych: - instalacja WOD- KAN - instalacja C.O. - instalacja gazowa - instalacja wentylacji mechanicznej i elektrycznej 10) Wykonanie przyłączy WOD- KAN. 11) Wykonanie przyłącza elektrycznego. 12) Podest na gruncie ze schodami i rampą dla osób niepełnosprawnych. 13) Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. 14) Montaż sanitariatów. 15) Zagospodarowanie terenu: - parking na 23 stanowisk wraz z drogą dojazdową 798 m2, - chodnik z kostki betonowej o powierzchni 598,61 m2, - plac z nawierzchni żwirowej 1487 m2, - regeneracja trawników o powierzchni 1114 m2, - wykonanie kwietników o powierzchni 124 m2, - oświetlenie terenu (latarnie parkowe, styl retro, sztuk 17), - montaż ławek parkowych 10 sztuk, - montaż koszy na śmieci 8 sztuk, - wykonanie śmietnika 1 sztuka, - montaż stojaków na rowery, styl retro 2 sztuki. 1.2. Zestawienie podstawowych danych liczbowych charakteryzujących budynek: - kubatura - 5969.52 m3 - powierzchnia zabudowy - 650.75 m2 - powierzchnia użytkowa - 1330.7 m2 - powierzchnia użytkowa parteru - 509.21 m2 - powierzchnia użytkowa piętra - 510.06 m2 - powierzchnia użytkowa poddasza do 220 cm - 267.46 m2 x 100 % - powierzchnia użytkowa poddasza do 140 cm - 87.94 m2 x 50 % - długość: 44.25 m - szerokość: 14.91 m - wysokość ok. 11.64 m (N) - wysokość przybudówki 7 m 2. Budynek zlokalizowany jest w północno-zachodniej części układu urbanistycznego osiedla robotniczego TAZ w Zawierciu przy ul. Niedziałkowskiego pod nr 22 na działce nr 16/19 i wpisany jest do rejestru zabytków województwa śląskiego pod nr A/1428/91 na mocy decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 10.VII.1991r. Budynek jest wolnostojący, na planie prostokąta, wchodzący w układ urbanistyczny z innymi budynkami. Jest elementem powtarzalnym na osiedlu TAZ. Został wzniesiony na początku XX wieku. Budynek jest w konstrukcji murowanej z cegły, nietynkowany z zewnątrz, elewacje północna i południowa ceglane, elewacja wschodnia i zachodnia zakryta przybudówką pokryta warstwą ocieplenia i tynkiem akrylowym w kolorze gołębim. Budynek nakryty dachem wielospadowym, symetrycznym. Przybudówki przykryte dachem pulpitowym żelbetowym, pokrytym papą, jednospadowym. Od stron wschodniej i zachodniej przy krótszych elewacjach w okresie powojennym zostały dobudowane niespójne z pierwotnym charakterem obiektu przybudówki pełniące rolę toalet dla mieszkań. Budynek posiada zasadniczy układ korytarzowy z dwoma wejściami od strony wschodniej i zachodniej, o powtarzalnej strukturze zarówno na parterze i na piętrze. Na parterze pierwotnie wydzielone było 14 izb mieszkalnych, jednoizbowych, na piętrze podobnie, na poddaszu 4 izby. Obecnie układ mieszkań został częściowo zmodyfikowany poprzez wydzielenia na mniejsze podziały jednak układ budynku nadal jest czytelny jako układ korytarzowy. W części zachodniej na poddaszu jest przestrzeń otwarta bez podziału na izby mieszkalne. Budynek nie jest podpiwniczony, posiada dwie kondygnacje o charakterze mieszalnym i poddasze z mieszkaniami i zapleczem dla funkcji mieszkaniowej. Stropy w budynku zasadniczym są drewniane, wewnętrzne klatki schodowe, łączące poziomy parter, piętro i poddasze, są drewniane, jednobiegowe, proste z drewnianymi prostymi balustradami, obudowane konstrukcją lekką, na parterze wydzielono komórki pod schodami. Dach drewniany pokryty papą. Stropy w dobudówkach żelbetowe. Gabaryty budynku z przybudówkami: dłuższy bok 42.26 m, krótszy 14.9 m2, wysokość w kalenicy 11.64 m, wysokość przybudówki 7.5 m. Podłogi w izbach mieszkalnych drewniane, w korytarzach na parterze ceramiczne, korytarz na piętrze drewniane, poddasze drewniane. W izbach mieszkalnych szczątkowo zachowane piece węglowe (kuchenne i pokojowe), drzwi wewnętrzne drewniane, pozostałe współczesne o zmienionych wymiarach. Elewacje- Zachowane elewacje północne i południowe, 9-cio osiowe, wykonane z cegły, nadproża nad oknami wykonane z cegły w niepełnym łuku, parapety ceglane. Pomiędzy kondygnacją parteru a piętra wykonany ryzalit z cegły, podmurówka z cegły, na wyższych fragmentach elewacji wykonany ryzalit z wysunięcia cegły w kierunku ukośnym. Stolarka okienna bez łuku trój dzielna, szczątkowo drewniana, skrzynkowa, pozostałe okna dostosowane wizualnie o pierwotnych z PCV. Elewacja wschodnia i zachodnia, całkowicie zakryta dobudowanymi toaletami (do wyburzenia). Obecnie elewacje pokryte są tynkiem akrylowym w kolorze gołębim, drzwi wejściowe drewniane, współczesne z podziałem, okna jedno kwaterowe z PVC, 6 osi i jedno dwu kwaterowe, parapety stalowe. W 2013, w wyniku pożaru, w części zachodniej została wymieniona więźba dachowa i wykonane nowe pokrycie dachowe z papy. Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiary robót, które stanowią załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej siwz). UWAGA: W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WPROWADZONO ZMIANY W ZAKRESIE BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ, DROGOWEJ, ELEKTRYCZNEJ, SANITARNEJ. Zmiany stanowią załącznik do SIWZ. Z uwagi na kosztorysowy charakter wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia rozliczenie robót nastąpi w oparciu o kosztorys powykonawczy, tj. rzeczywiste obmiary wykonanych robót. Kwota faktur częściowych nie może przekroczyć 80 % całkowitej kwoty umownej , która podlega rozliczeniu w fakturze końcowej. Zamawiający zwraca uwagę, iż przedmiot zamówienia nie obejmuje wyposażenia budynku w meble. 3. Obowiązki Wykonawcy związane z realizacją zamówienia określa także załączony do SIWZ wzór umowy. 4. Tam, gdzie w dokumentacji projektowej w tym w przedmiarach robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót został wskazany znak towarowy (marka), producent, dostawca, patent, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego Wykonawcę lub nastąpiło wskazanie norm, europejskich ocen technicznych, wspólnych specyfikacji technicznych lub innych odniesień, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 lub ust. 3 ustawy, Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy dopuszcza złożenie oferty równoważnej lub zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy zaoferowanie rozwiązań "równoważnych" w stosunku do wskazanych w dokumentacji pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji oraz będą zgodne pod względem: a) gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne, liczba elementów składowych), b) charakteru użytkowego (tożsamość funkcji), c) charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów), d) parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane hydrauliczne, charakterystyki liniowe, konstrukcja), e) parametrów bezpieczeństwa użytkowania, f) standardów emisyjnych. 5. Ilekroć w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, mowa jest o polskich normach, należy przez to rozumieć polskie normy przenoszące normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub inne normy lub dokumenty, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy. 6. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do okazania w stosunku do wskazanych materiałów znaków bezpieczeństwa, deklaracji zgodności lub aprobaty technicznej lub certyfikatu zgodności z Polską Normą przenoszącą normy europejskie lub normą państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszącą tę normę lub innymi normami lub dokumentami, zgodnie z przepisami Prawa zamówień publicznych. 7. Materiały i urządzenia użyte do wykonania umowy powinny odpowiadać , co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1332 z późn. zm.), ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.1570) oraz wymogom specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robót i SIWZ. 8. Wykonawca jest zobowiązany udzielić gwarancji na przedmiot umowy na nie mniej niż 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego robót. Okres rękojmi z tytułu wykonania przedmiotu umowy będzie odpowiadał okresowi obowiązywania gwarancji jakości. 9. Obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę. Zamawiający działając na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 1666 z późn. zm.) osób ( pracowników fizycznych), które będą wykonywać czynności bezpośrednio związane z wykonaniem robót ogólnobudowlanych opisanych w przedmiarach robót takich jak: a) Branża konstrukcyjno-budowlana: ? roboty rozbiórkowe, ? roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, ? roboty betonowe i żelbetowe, ? roboty murarskie, ? roboty dekarskie, ? roboty izolacyjne, ? roboty tynkarskie, ? roboty stolarskie, ? roboty ślusarsko-kowalskie. b) Branża instalacyjna: ? instalacja centralnego ogrzewania, ? instalacja wodno-kanalizacyjna, ? instalacja gazowa, ? instalacja wentylacji i klimatyzacji, ? instalacja elektryczna. c) Branża drogowa: ? roboty ziemne, ? podbudowa, ? nawierzchnie drogowe, ? urządzenie zieleni. Wymóg ten nie dotyczy osób kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych. Pozostałe uregulowania w tym zakresie zostały ujęte w § 3 ust. 3 i § 10 ust. 1 pkt 1 lit. k, l wzoru umowy. 10. Przedmiot zamówienia będzie dostępny dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Przewidziano montaż windy osobowej dla osób niepełnosprawnych - hydraulicznej z obniżonym nadszybiem, wykonanie podestu na gruncie ze schodami i rampą dla osób niepełnosprawnych, wykonanie zaplecza parkingowego dla obiektu wraz z drogą dojazdową - 23 miejsc do parkowania w tym dwa dla osób niepełnosprawnych, montaż sanitariatów dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych - Projekt budowlany branża architektura. 11. Sporządzona oferta musi być zgodna z przedmiotem zamówienia, dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.

II.4) Główny kod CPV: 45200000-9
Dodatkowe kody CPV:
45111300-1,
45111200-0,
45262300-4,
45262500-6,
45261000-4,
45320000-6,
45400000-1,
45420000-7,
31000000-6,
45430000-0,
45262100-2,
45233250-6,
45233200-1,
45236000-0,
45212100-7,
45331200-8,
45331100-7,
45453000-7,
45332000-3,
45333000-0,
45231300-8,
45000000-7,
45310000-3,
45312311-0,
45315300-1,
45317300-5,
45314120-8,
45110000-1,
45233000-9,
45320000-7
II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Umowa w sprawie zamówienia publicznego została zawarta do dnia 14 sierpnia 2019 r.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY
V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
27/05/2019
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:
W dniu 27.05.2019r., został zawarty aneks do umowy nr 193/2018 z dnia 12.04.2018r., między Gminą Zawiercie, a Wykonawcą - Konsorcjum Firm Firma Handlowo Usługowa "INSTALDAR" Dariusz Dzielawski ul. Koziegłowska 78, 42-300 Myszków (Lider Konsorcjum), Zakład Usługowo - Budowlany "BUD - REM" Tomasz Skipirzepa ul. Pomorska 39/56, 42-400 Zawiercie. Zmianie uległ § 6 ust 1 umowy, otrzymując następujące brzmienie: Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 umowy strony ustalają wynagrodzenie kosztorysowe, zgodnie ze złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ofertą Wykonawcy, na kwotę w wysokości: brutto: 4 272 240,22 zł (słownie: cztery miliony dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące dwieście czterdzieści tysięcy 22/100) w tym 23 % podatku VAT w kwocie 798 874,19 zł (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery złote 19/100)
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp:
W dniu 27.05.2019r., został zawarty aneks do umowy nr 193/2018 z dnia 12.04.2018r., między Gminą Zawiercie, a Wykonawcą - Konsorcjum Firm Firma Handlowo Usługowa "INSTALDAR" Dariusz Dzielawski ul. Koziegłowska 78, 42-300 Myszków (Lider Konsorcjum), Zakład Usługowo - Budowlany "BUD - REM" Tomasz Skipirzepa ul. Pomorska 39/56, 42-400 Zawiercie. Zmianie uległ § 6 ust 1 umowy, otrzymując następujące brzmienie: Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 umowy strony ustalają wynagrodzenie kosztorysowe, zgodnie ze złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ofertą Wykonawcy, na kwotę w wysokości: brutto: 4 272 240,22 zł (słownie: cztery miliony dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące dwieście czterdzieści tysięcy 22/100) w tym 23 % podatku VAT w kwocie 798 874,19 zł (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery złote 19/100)
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
W dniu 12.04.2018 r. Zamawiający - Gmina Zawiercie, zawarła umowę z Wykonawcą - Konsorcjum Firm: Firma Handlowo - Usługowa "INSTALDAR" Dariusz Dzielawski ul. Koziegłowska 78, 42-300 Myszków - Lider Konsorcjum, Zakład Usługowo - Budowlany "BUD - REM" Tomasz Skipirzepa ul. Pomorska 39/56, 42-400 Zawiercie - Partner Konsorcjum, której przedmiotem jest: "Rewitalizacja zdegradowanego budynku na osiedlu TAZ w Zawierciu w celu adaptacji na mieszkania wspomagane i chronione" Projekt realizowany w ramach RPO WSL na lata 2014-2020, Działanie 10.2 "Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych Poddziałanie 10.2.1 "Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych - ZIT." Zgodnie z Protokołem Koniczności z dnia 24.04.2019 r., w trakcie prowadzenia robót budowlanych stwierdzono konieczność wykonania robót dodatkowych. Bez wykonania robót dodatkowych, które są wskazane w protokole konieczności, nie ma możliwości wykonania części robót, które należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym. Ponadto, zgodnie z zaleceniami Urzędu Dozoru Technicznego, Wykonawca robót budowlanych, został zobowiązany do wykonania ściany osłonowej szybu windy na poddaszu oraz rozkucie fundamentów pod windę i pogłębienie podszybia z głębokości 0,45 m do 1,10 m oraz ponowne wykonanie fundamentu. Wykonanie tych robót jest niezbędne do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze sztuką budowlaną i prawem budowlanym. Tym samym, należy stwierdzić, że zaistniała konieczność wykonania robót dodatkowych nieobjętych zamówieniem podstawowym, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 oraz 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.). Zgodnie z treścią przywołanego wyżej przepisu, zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy lub umowy ramowej w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zmiany dotyczą realizacji dodatkowych robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się one niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego, c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej. Zamawiający w chwili przygotowywania postępowania wziął pod uwagę wszystkie elementy przedmiotu zamówienia mające wpływ na wysokość wynagrodzenia przyszłego Wykonawcy robót budowlanych. Dokumentacja projektowa stanowiąca opis przedmiotu zamówienia obejmowała zakres rzeczowy możliwy do określenia na etapie projektowania. Wynikłe w trakcie prowadzenia robót budowlanych roboty dodatkowe były niemożliwe do przewidzenia na etapie wykonywania dokumentacji projektowej. Wynikłe w trakcie prowadzenia robót budowlanych roboty dodatkowe są niezbędne z punktu widzenia realizacji całości robót budowlanych, a także przyszłego odbioru budynku i dopuszczenia go do użytkowania. Zamawiający spełnia przesłanki zawarte w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Odnosząc się do przesłanek zawartych w art. 144 ust. 1 pkt 2 lit. a) i b) należy zauważyć, iż na terenie budowy znajduje się sprzęt budowlany, rusztowania, materiały budowlane, które stanowią własność Wykonawcy, które w przypadku zlecenia robót dodatkowych innemu Wykonawcy należałoby usunąć. Wiązałoby się to z dodatkowymi kosztami. Należy także zwrócić uwagę, iż przebywanie na jednym placu budowy dwóch Wykonawców wiązałoby się ze sporymi utrudnieniami, z uwagi na ograniczoną ilość miejsca. Utrudniałoby to wzajemną pracę. Ponadto, Zamawiający zlecając wykonanie robót dodatkowych innemu Wykonawcy musiałby przeprowadzić nowe postępowanie zgodnie z zapisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w jednym z trybów konkurencyjnych. Z uwagi na fakt, iż przedmiotowe zamówienie jest współfinansowane ze środków UE, Zamawiający nie ma czasu na przeprowadzenie nowego postępowania. Okres realizacji projektu musi być zgodny ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie. Na przedłużenie terminu realizacji projektu Zamawiający musiałby wystąpić o wyrażenie zgody do Instytucji Zarządzającej, a to również wiążę się z wydłużeniem okresu realizacji zamówienia. Dodatkowo Zamawiający nie ma pewności czy Instytucja Zarządzająca wyrazi zgodę na przedłużenie terminu realizacji projektu. Odnosząc się do przesłanki zawartej w art. 144 ust. 1 pkt 2 lit. c), wartość robót dodatkowych wynosi 25 791,39 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden złotych 39/100), co stanowi 0,63% wartości umowy podstawowej, która wynosi 4 121 418,47 zł (słownie: cztery miliony dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące dwieście czterdzieści tysięcy 22/100). W związku z powyższym, Zamawiający - Gmina Zawiercie zawarła aneks nr 5 do umowy nr 193/2018 z dnia 12.04.2018 r. między Gminą Zawiercie, a Wykonawcą - Konsorcjum Firm: Firma Handlowo - Usługowa "INSTALDAR" Dariusz Dzielawski ul. Koziegłowska 78, 42-300 Myszków - Lider Konsorcjum, Zakład Usługowo - Budowlany "BUD - REM" Tomasz Skipirzepa ul. Pomorska 39/56, 42-400 Zawiercie - Partner Konsorcjum. Zmianie uległ § 6 ust. 1 umowy, otrzymując następujące brzmienie: Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 umowy strony ustalają wynagrodzenie kosztorysowe, zgodnie ze złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ofertą Wykonawcy, na kwotę w wysokości: brutto: 4 272 240,22 zł (słownie: cztery miliony dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące dwieście czterdzieści tysięcy 22/100) w tym 23% podatku VAT w kwocie 798 874,19 zł (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery złote 19/100).
V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
Zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy do kwoty 4.272.240,22 zł ( o dodatkowe 125.030,36 zł ) podyktowane jest rozliczeniem kosztorysowym - koniecznością wykonania robót budowlanych objętych projektem budowlanym a nie ujętych w przedmiarze robót
 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: