Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

"Modernizacja i adaptacja zdegradowanego budynku dawnej łaźni na osiedlu TAZ w Zawierciu (budynek przy ul. Bohaterów Westerplatte 2 w Zawierciu)."

śląskie, Zawiercie

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
560151716-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
23-07-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
42-400 Zawiercie
Ulica
ul. Leśna
Nr telefonu
32 49 41 267
Email
zamowieniapubliczne@zawiercie.eu
Strona www
http://www.zawiercie.eu

Szczegóły

Ogłoszenie nr 560151716-N-2019 z dnia 23-07-2019 r.
Zawiercie: "Modernizacja i adaptacja zdegradowanego budynku dawnej łaźni na osiedlu TAZ w Zawierciu (budynek przy ul. Bohaterów Westerplatte 2 w Zawierciu)."
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Należy wskazać projekt/program: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 10.3. "Rewitalizacja obszarów zdegradowanych", Poddziałanie 10.3.1 "Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - ZIT."
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 632357-N-2018
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak
Numer ogłoszenia: 500247789-N-2018, 500253624-N-2018
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
tak
Numer ogłoszenia: 500174497-N-2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Zawiercie, Krajowy numer identyfikacyjny 51596800000000, ul. ul. Leśna  2, 42-400  Zawiercie, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 49 41 267, e-mail zamowieniapubliczne@zawiercie.eu, faks 32 67 22 684.
Adres strony internetowej (url): http://www.zawiercie.eu
Adres profilu nabywcy: Nie dotyczy
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
Nie dotyczy
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
"Modernizacja i adaptacja zdegradowanego budynku dawnej łaźni na osiedlu TAZ w Zawierciu (budynek przy ul. Bohaterów Westerplatte 2 w Zawierciu)."
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
ZP.271.102.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest: "Modernizacja i adaptacja zdegradowanego budynku dawnej łaźni na osiedlu TAZ w Zawierciu (budynek przy ul. Bohaterów Westerplatte 2 w Zawierciu)." 1) Stan istniejący: Budynek zlokalizowany jest w północno-zachodniej części układu urbanistycznego osiedla TAZ w Zawierciu u zbiegu ulic Tadeusza Kościuszki i Bohaterów Westerplatte. Budynek wolnostojący, mocno eksponowany zlokalizowany narożnikowo. Wzniesiony w roku 1908 w stylu neogotyckim. Budynek murowany z cegły, posadowiony na kamiennym cokole, nakryty dachem wielospadowym w części głównej i dwuspadowy w części bocznej. W rzucie można rozróżnić dwie "części" budynku, część główna - północna, z klatką schodową podpiwniczona zbliżona do kwadratu i część boczna niepodpiwniczona w obrysie prostokątnym - bryła budynku rozczłonkowana. a) Dane ogólne. Inwestor: Gmina Zawiercie z siedzibą w Zawierciu. Zawiercie 42-400 ul. Leśna 2 Adres ewidencyjny : 42-400 Zawiercie ul. Bohaterów Westerplatte nr 2 nr działki 13/4 Województwo: Śląskie Gmina: Zawiercie Styl: Neogotyk b) Opis obiektu: ? Mury fundamentowe Murowane z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej. Posadowienie budynku na dwóch głębokościach. Część północna budynku jest podpiwniczona. ? Cokół Murowany z cegły w okładzinie kamienia wapiennego, spoinowanej zaprawą cementowo-wapienną. ? Mury Budynek murowany z cegły pełnej palonej na zaprawie cementowo-wapiennej. Ściany zewnętrzne licowane elewacyjną kształtką klinkierową. ? Stropy Piwnice - stropy stalowo ceramiczne, odcinkowe. Stropy nad parterem ceramiczne na profilach stalowych, płaskie typu Kleina. ? Konstrukcja i pokrycie dachu Więźba dachowa w konstrukcji drewnianej, nad częścią północną konstrukcja dachowo płatwiowo-krokwiowa, dach kopertowy z lukarnami w ryzalitach, nad częścią południową konstrukcja płatwiowo-kleszczowa. Pokrycie dachu dachówka ceramiczna i dachówka cementowa. ? Schody Schody prowadzące do piwnicy - ceglane pokryte zaprawą cementowo-wapienną Schody zewnętrzne - żelbetowe z okładziną ceramiczną. Schody klatki schodowej na poziom I -go piętra drewniane , wachlarzowe ze spocznikiem, oparte na belkach policzkowych. Balustrada stalowa o wys. 90 cm z drewnianą poręczą. Schody prowadzące na poddasze nad częścią południową -betonowe, pomalowane farbą. ? Podłogi Parter: podłogi z okładzin ceramicznych, lastryko, wylewka betonowa, terakota, deski, panele Piętro: terakota, deski, panele, gumolit. ? Drzwi Drzwi wejściowe drewniane, dwuskrzydłowe, czteropłycinowe, górne płyciny przeszkolone z wielopodziałowym ostrołukowym naświetlem. Drzwi wejściowe w elewacji północnej wprowadzające do klatki schodowej, zaślepione. Drzwi wewnętrzne drewniane, dwuskrzydłowe, czteropłycinowe, pełne, drzwi współczesne płycinowe jednoskrzydłowe. ? Stolarka okienna Stolarka okienna drewniana, skrzynkowa, zróżnicowana. Głownie w układzie krzyżowym z profilowanym ślemieniem i listwą przymkową zamiast słupków. ? Bryła budynku Bryła budynku jest rozczłonkowana, cześć północna z klatką schodowa dwukondygnacyjna z pomieszczeniami biurowymi. Podpiwniczenie występuje jedynie pod częścią północną. ? Elewacja frontowa- zachodnia od ul. Tadeusza Kościuszki Elewacja niesymetryczna, jednoosiowa. W części dwukondygnacyjnej , czteroosiowe, płytki ryzalit z wiatrołapem, w którym znajduje się ostrołukowy, rozglifiony portal. Wyżej znajduje się trójdzielne, trójpodziałowe okno z przechodzącym ślemieniem w płycinie zamkniętej łukiem trójlistnym. W płycinie nad oknem ślepy okullus na tle białego tynku. Ryzalit zwieńczony trójkątnym szczytem z fryzem arkadowym na konsolkach. Północna część elewacji parterowej (siedmioosiowa) z oknami zamkniętymi łukiem odcinkowym w płycinach 1 i 2 osi okna dłuższe. ? Elewacja północna Elewacja dwukondygnacyjna, czteroosiowa 3 i 4 oś w ryzalicie. Ryzalit zwieńczony trójkątnym szczytem z dekoracją arkadową w konsolkach i wieńczącym elementem schodkowym, w szczycie dwa małe okienka zamknięte ostrołukowo. W 4 osi, w przyziemiu wiatrołap z ostrołukowym rozglifionym portalem, zamurowanym, zamknięte łukiem odcinkowym. Umieszczone w dwukondygnacyjnych płycinach 3 i 4 osi po jednym oraz 1 i 2 osi po dwa okna do kondygnacji. Nad oknami drugiej kondygnacji w ryzalicie, płyciny ze ślepymi okullusami na tle białego tynku. ? Elewacja wschodnia Elewacja dziewięcioosiowa, część parterowa siedmioosiowa, część dwukondygnacyjna dwuosiowa, artykulacja elewacji analogiczna do części parterowej fasady. ? Elewacja południowa Elewacja dwuosiowa, okan jak w elewacjach parterowych. W szczycie znajduje się małe okienko zamknięte łukiem odcinkowym, flankowane dwiema płycinami zamkniętymi schodkowo. Szczyt podobny jak w ryzalicie frontu, ze zdwojonym fryzem schodkowym. ? Wnętrze Wnętrza budynku znacząco przebudowano, został zmieniony pierwotny układ, powierzchnie, układ komunikacyjny, wysokości pomieszczeń. ? Instalacje Budynek wyposażony jest w instalację wodno. kanalizacyjną, instalację elektryczną, rynny nie są włączone do kanalizacji deszczowej. Od strony północnej na działce zaraz przy budynku znajduje się nieczynne szambo. Budynek nie posiada centralnego ogrzewania. W jednym pomieszczeniu na piętrze znajduje się piec typu koza wpięty do komina wybudowanego współcześnie. Zestawienie powierzchni: a) Powierzchnia użytkowa - 418,80 m2; b) Powierzchnia zabudowy - 342,00 m2; c) Wysokość ok. - 8,90 m; d) Kubatura - 3303,00 m3. 2) Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje następujące roboty budowlane: a) elewacje zewnętrzne oraz dach i elementy poszycia: ? Odtworzenie izolacji pionowej fundamentów - 145,04 m2; ? Czyszczenie, uzupełnienie ubytków - 631,26 m2; ? Spoinowanie i impregnację powierzchni kamiennych, cokołu oraz powierzchni ceramicznych górnej części elewacji; ? Demontaż i montaż rynien - 137,39 mb; ? Montaż wykonanych obróbek blacharskich - 38,50 m2; ? Wymiana stolarki okienno drzwiowej - 82,12 m2; ? Naprawa murów zabytkowych (ilość miejsc) - 886,00. ? Demontaż dachówki i montaż dachówki karpiówki - 414,00 m2; ? Wymiana wszystkich jętek - 460,00 mb; ? Odgrzybienie i impregnacja poszczególnych elementów dachu - 124,00 m2; ? Wymiana obróbek blacharskich - 30,92 m2; ? Roboty towarzyszące: ? Ustawianie zewnętrznych rusztowań - 758,266 m2; b) architektura i konstrukcja: ? Roboty przygotowawcze: ? Rozebranie istniejących nawierzchni - 388,00 m2; ? Korytowanie - 522, 50 m2; ? Wywóz ziemi - 191,51 m3; ? Układanie nawierzchni klikierowej - 522,00 m2; ? Montaż ogrodzeń - 7,60 mb; ? Prace związane z zielenią/wyrównaniem terenu - 31,00 m2; ? Roboty wykonywane wewnątrz: ? Budowa ścianek działowych - 81,24 m2; ? Izolacje przeciwwilgociowe (folia pod posadzki) - 553,70 m2; ? Izolacje cieplne (styropian pod posadzki) - 272,70 m2; ? Izolacja cieplna (wełna mineralna) - 281,00 m2; ? Przecieranie tynków i dwukrotne malowanie - 1636,66 m2; ? Montaż ścianek działowych z płyt GK -148,85 m2; ? Stolarka okienna + malowanie wew. i z zew. - 89,79 m2 x2; ? Stolarka Drzwiowa - 40,76 m2; ? Podkłady pod posadzki i okładziny - 378,70 m2; ? Roboty towarzyszące: ? Rekonstrukcje elementów metalowych (balustrady, kraty). c) przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej: ? Kanał sanitarny z rur PCV Ø 160mm - 45,00 mb; ? Kanał deszczowy z rur PCV Ø 200mm - 30,00 mb; ? Studnie rewizyjne i systemowe - 6 szt; ? Roboty towarzyszące: ? Wykopy liniowe, wykonanie dwóch przewiertów (7 mb), roboty porządkowe. d) instalacja wod. kan.: ? Montaż rur ciepłej i zimnej wody wew. różne średnice + izolacja - 222,00 mb; ? Montaż rur kan. sanitarnej wew. różne średnice - 111,00 mb; ? Roboty towarzyszące: ? Roboty rozbiórkowe, elementy białego montażu (baterie, umywalki zlewozmywaki), montaż zaworów zwrotnych, przelotowych i antyskażeniowych, wykonanie przebić w ścianach i stropach, płukanie instalacji, roboty porządkowe. e) instalacja C.O.: ? Rurociągi z tworzyw sztucznych różnych średnic wraz z izolacją - 416 mb; ? Montaż grzejników płytowych + zawory termostatyczne - 30 szt; ? Rurociągi do kotłowni różne średnice + izolacja - 16 mb; ? Montaż kotła gazowego Q= 60kW + zestaw przyłączeniowy - 1 szt; ? Roboty towarzyszące: ? Wykonanie przebić w ścianach, płukanie instalacji C.O., roboty porządkowe. f) instalacja gazu: ? Rurociągi różnych średnic + uzbrojenie (gazomierz, kurki, zawory) - 17,00 mb; ? Roboty towarzyszące: ? Próba szczelności instalacji, wykonanie przebić przez ściany. g) instalacja wentylacji i klimatyzacji: ? Przewody wentylacyjne z blachy stalowej i elastyczne - 30 mb; ? Anemostaty, kratki, przepustnice, klapy, czerpnie, wyrzutnie, wywietrzniki - 75 szt; ? Rurociągi miedziane inst. klimatyzacji - 117 mb; ? Instalacja układu klimatyzacji wraz z okablowaniem i napełnieniem instalacji - 1 kpl; ? Roboty towarzyszące: ? Przebicie otworów w ścianach i stropach, próba szczelności instalacji. h) instalacja elektryczna: ? Przyłącze wewnętrzne kablowe; ? Rozdzielnica RGB; ? Rozdzielnica TBPO; ? Rozdzielnica TBP1; ? Rozdzielnica TBK; ? Instalacja elektryczna (z całym okablowaniem); ? Montaż osprzętu inst. ośw. i gniazd wtyczkowych; ? Montaż opraw oświetleniowych; ? Instalacje słaboprądowe (telefon, internet, domofon); ? Instalacja alarmowa; ? Instalacja p.poż i monitoring; ? Instalacja nagłaśniająca i RTV; ? Oświetlenie dekoracyjne; ? Roboty elektryczne zewnętrzne (illuminacje); ? Instalacja odgromowa i uziemiające. ? Roboty towarzyszące: ? Roboty demontażowe, wykłucie wnęk pod skrzynki rozdzielcze, bruzd na przewody, otworów na puszki rozdzielcze. 2. Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiary robót, które stanowią załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej siwz). Z uwagi na kosztorysowy charakter wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia rozliczenie robót nastąpi w oparciu o kosztorys powykonawczy, tj. rzeczywiste obmiary wykonanych robót. 3. Ponadto, obowiązki Wykonawcy związane z realizacją zamówienia określa także załączony do SIWZ wzór umowy. 4. Tam, gdzie w dokumentacji projektowej w tym w przedmiarach robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót został wskazany znak towarowy (marka), producent, dostawca, patent, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego Wykonawcę lub nastąpiło wskazanie norm, europejskich ocen technicznych, wspólnych specyfikacji technicznych lub innych odniesień, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 lub ust. 3 ustawy, Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy dopuszcza złożenie oferty równoważnej lub zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy zaoferowanie rozwiązań "równoważnych" w stosunku do wskazanych w dokumentacji pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji oraz będą zgodne pod względem: a) gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne, liczba elementów składowych), b) charakteru użytkowego (tożsamość funkcji), c) charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów), d) parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane hydrauliczne, charakterystyki liniowe, konstrukcja), e) parametrów bezpieczeństwa użytkowania, f) standardów emisyjnych. 5. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do okazania w stosunku do wskazanych materiałów znaków bezpieczeństwa, deklaracji zgodności lub aprobaty technicznej lub certyfikatu zgodności z Polską Normą przenoszącą normy europejskie lub normą państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszącą tę normę lub innymi normami lub dokumentami, zgodnie z przepisami Prawa zamówień publicznych. 6. Ilekroć w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, dokumentacji projektowej, przedmiarach robót mowa jest o polskich normach, należy przez to rozumieć polskie normy przenoszące normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub inne normy lub dokumenty, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy. 7. Materiały i urządzenia użyte do wykonania umowy powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.), ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz.1570) oraz wymogom specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robót i SIWZ. 8. Wymagany termin gwarancji: min. 36 miesięcy, max. 60 miesięcy, licząc od dnia końcowego odbioru przedmiotu zamówienia, przy czym okres gwarancji musi być równy okresowi rękojmi. 9. Obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę. Zamawiający działając na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r., poz. 166 z późn. zm.) wszystkich osób, które będą wykonywać następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia polegające na wykonaniu w ramach: a) Branża konstrukcyjno-budowlana: ? izolacja pionowa fundamentów, ? dachu, ? elewacja południowa boczna, ? elewacja północna boczna, ? elewacja wschodnia tylna, ? elewacja zachodnia frontowa, ? izolacja pionowa fundamentów, ? cokół, ? elewacja z cegły klinkierowej, ? blacharka elewacyjna, ? stolarka okienna i drzwiowa, ? dachówka na murach, ? rusztowania, ? elementy metalowe - konserwacja, ? okładzina schodów zewnętrznych do budynku, ? roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych, ? roboty rozbiórkowe, ? roboty betonowe, ? roboty murarskie, ? izolacje, ? tynki i okładziny wewnętrzne, ? rekonstrukcja elementów metalowych- balustrady, kraty, ramy witrażowe, ? posadzki, ? podkłady pod posadzki, ? podłogi, ? roboty renowacyjne, ? roboty elewacyjne. b) Branża instalacyjna: - przyłącze kanalizacji sanitarnej i deszczowej: ? roboty ziemne, ? przyłącze kanalizacji sanitarnej, ? wykonanie przewiertu, ? kanalizacja deszczowa, ? likwidacja istniejącego zbiornika bezodpływowego, - instalacja wod.-kan.: ? instalacja zimnej i ciepłej wody oraz cyrkulacji, ? rury, ? armatura, ? uzbrojenie, ? zabezpieczenie przeciwpożarowe, ? kanalizacja sanitarna, ? przybory, ? odprowadzenie skroplin, ? roboty budowlane, - instalacja gazu: ? rury, ? uzbrojenia, ? zabezpieczenie przeciwpożarowe, - instalacja wentylacji i klimatyzacji: ? wentylacja, ? kanały, ? uzbrojenie, ? urządzenia, ? roboty budowlane, ? klimatyzacja, - instalacja c.o.: ? rury, ? grzejniki, ? uzbrojenie, ? kotłownia, ? studzienka schładzająca, ? system odprowadzania spalin, ? zabezpieczenie przeciwpożarowe, ? roboty budowlane, - instalacja elektryczna: ? Przyłącze wewnętrzne kablowe ? demontaże, ? rozdzielnica RGB, ? Rozdzielnica TBPO, ? Rozdzielnica TBP1, ? Rozdzielnica TBK, ? Instalacja elektryczna (z całym okablowaniem), ? Montaż osprzętu inst. ośw. i gniazd wtyczkowych, ? Montaż opraw oświetleniowych, ? Instalacje słaboprądowe (telefon, internet, domofon,), ? Instalacja alarmowa, ? Instalacja p.poż i monitoring, ? Instalacja nagłaśniająca i RTV, ? Oświetlenie dekoracyjne, ? Roboty elektryczne zewnętrzne (iluminacje), ? Instalacja odgromowa i uziemiające. c) Branża drogowa: ? roboty w zakresie różnych nawierzchni, ? roboty przygotowawcze, ? betonowanie - fundamenty pod agregaty, ? ułożenie klinkieru drogowego, ? instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego, ? zieleń, ? roboty budowlane w zakresie obiektów wypoczynkowych. czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy, więc miedzy innymi osób: kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych. Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia warunków dotyczących zatrudniania osób na umowę o pracę przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia określonych szczegółowo w § 3 ust. 3 i § 10 ust. 1 pkt 1 lit. l wzoru umowy. 10. Przedmiot zamówienia będzie dostępny dla osób niepełnosprawnych zgodnie z art. 29 ust. 5 ustawy Pzp. Wszystkie funkcje publiczne dostępne będą na parterze, gdzie przewidziano toaletę damską dla osób niepełnosprawnych. W zakres robót wchodzi m.in. montaż drzwi bez progu, montaż umywalki dla osób niepełnosprawnych, montaż baterii umywalkowej typu wylewka dla osób niepełnosprawnych oraz montaż miski ustępowej stojącej z białej ceramiki dla osób niepełnosprawnych. 11. Budynek dawnej łaźni położony przy ul. Bohaterów Westerplatte 2 w Zawierciu, wchodzi w skład układu urbanistycznego osiedla robotniczego TAZ wpisanego do Rejestru Zabytków Województwa Śląskiego pod numerem A/1428/91, co nakłada na Wykonawcę obowiązki w zakresie stosowania odpowiednio przepisów prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017 r., poz. 2187 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1265). 12. Zamawiający zwraca uwagę iż załączona dokumentacja projektowa branży konstrukcyjno - budowlanej zawiera elementy wyposażenia, jednakże nie stanowi ono przedmiotu niniejszego zamówienia. 13. Opis przedmiotu zamówienia zawiera także wzór umowy, który stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. 14. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 10.3. "Rewitalizacja obszarów zdegradowanych", Poddziałanie 10.3.1 "Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - ZIT".

II.4) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
45233200-1,
45100000-8,
45262300-4,
45340000-2,
45236000-0,
45200000-9,
45212100-7,
45400000-1,
45443000-4,
45453100-8,
45331210-1,
45331220-4,
45331100-7,
45332000-3,
45333000-0,
45231300-8,
45310000-3,
45312311-0,
45315300-1,
45317300-5,
45314120-8
II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Umowa w sprawie zamówienia publicznego została zawarta od dnia 28.12.2018 r. do dnia 30 sierpnia 2019 r.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY
V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
29/05/2019
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:
W dniu 29.05.2019r., został zawarty aneks do umowy nr 788/2018 z dnia 28.12.2018r., między Gminą Zawiercie, a Wykonawcą - Firma Handlowo - Usługowa JUL - BUD Łukasz Pałęga Bliżyce 65, 42-320 Niegowa. Zmianie uległ § 6 ust 1 umowy, otrzymując następujące brzmienie: Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 umowy strony ustalają wynagrodzenie kosztorysowe, zgodnie ze złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ofertą Wykonawcy, na kwotę w wysokości: brutto: 3 542 936,90 zł (słownie: trzy miliony pięćset czterdzieści dwa tysiące dziewięćset trzydzieści sześć złotych 90/100) w tym 23% podatku VAT w kwocie 662 500,40 zł (słownie: sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych 40/100).
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp:
W dniu 29.05.2019r., został zawarty aneks do umowy nr 788/2018 z dnia 28.12.2018r., między Gminą Zawiercie, a Wykonawcą - Firma Handlowo - Usługowa JUL - BUD Łukasz Pałęga Bliżyce 65, 42-320 Niegowa. Zmianie uległ § 6 ust 1 umowy, otrzymując następujące brzmienie: Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 umowy strony ustalają wynagrodzenie kosztorysowe, zgodnie ze złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ofertą Wykonawcy, na kwotę w wysokości: brutto: 3 542 936,90 zł (słownie: trzy miliony pięćset czterdzieści dwa tysiące dziewięćset trzydzieści sześć złotych 90/100) w tym 23% podatku VAT w kwocie 662 500,40 zł (słownie: sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych 40/100).
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
W dniu 28.12.2018 r. Zamawiający - Gmina Zawiercie, zawarła umowę z Wykonawcą - Firma Handlowo - Usługowa "JUL - BUD" Łukasz Pałęga Bliżyce 65, 42-320 Niegowa, której przedmiotem jest: "Modernizacja i adaptacja zdegradowanego budynku dawnej łaźni na osiedlu TAZ w Zawierciu (budynek przy ul. Bohaterów Westerplatte 2 w Zawierciu) w ramach zadania pn.: "Kompleksowa rewitalizacja osiedla TAZ w Zawierciu". Projekt realizowany w ramach RPO WSL na lata 2014-2020, Działanie 10.3. "Rewitalizacja obszarów zdegradowanych ", Poddziałanie 10.3.1 "Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - ZIT." Zgodnie z Protokołem Konieczności nr 1/2019 z dnia 29.04.2019 r., w trakcie prowadzenia robót i uzyskania pełnego dostępu do elementów zakrytych oraz pogorszonych stwierdzono liczne różnice, których nie można było przewidzieć na etapie projektowania w stosunku do przyszłej realizacji. Ponadto, w trakcie procesu inwestycyjnego ustalono, że dokumentacja projektowa oraz przedmiar robót dla przedmiotowej inwestycji nie odpowiadają całemu zakresowi robót, których wykonanie jest niezbędne do prawidłowego oraz bezpiecznego użytkowania budynku przy ul. Bohaterów Westerplatte 2. Dodatkowo, w trakcie wykonywania robót budowlanych, wydane zostały zalecenia przez przedstawiciela Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach, które należy zrealizować, aby możliwy był późniejszy odbiór budynku i dopuszczenie go do użytkowania. Roboty dodatkowe wynikające z protokołu konieczności obejmują branże ogólnobudowlaną oraz branże sanitarną. Szczegółowy zakres robót dodatkowych został określony w Protokole Konieczności nr 1/2019 z dnia 29.04.2019 r. Tym samym, należy stwierdzić, że zaistniała konieczność wykonania robót dodatkowych nieobjętych zamówieniem podstawowym, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.). Zgodnie z treścią przywołanego wyżej przepisu, zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy lub umowy ramowej w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zmiany dotyczą realizacji dodatkowych robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się one niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego, c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej. Zamawiający w chwili przygotowywania postępowania wziął pod uwagę wszystkie elementy przedmiotu zamówienia mające wpływ na wysokość wynagrodzenia przyszłego Wykonawcy robót budowlanych. Dokumentacja projektowa stanowiąca opis przedmiotu zamówienia obejmowała zakres rzeczowy możliwy do określenia na etapie projektowania. Wynikłe w trakcie prowadzenia robót budowlanych roboty dodatkowe były niemożliwe do przewidzenia na etapie wykonywania dokumentacji projektowej. Wynikłe w trakcie prowadzenia robót budowlanych roboty dodatkowe są niezbędne z punktu widzenia realizacji całości robót budowlanych, a także przyszłego odbioru budynku i dopuszczenia go do użytkowania. Zamawiający spełnia przesłanki zawarte w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Odnosząc się do przesłanek zawartych w art. 144 ust. 1 pkt 2 lit. a) i b) należy zauważyć, iż na terenie budowy znajduje się sprzęt budowlany, rusztowania, materiały budowlane, które stanowią własność Wykonawcy, które w przypadku zlecenia robót dodatkowych innemu Wykonawcy należałoby usunąć. Wiązałoby się to z dodatkowymi kosztami. Należy także zwrócić uwagę, iż przebywanie na jednym placu budowy dwóch Wykonawców wiązałoby się ze sporymi utrudnieniami, z uwagi na ograniczoną ilość miejsca. Utrudniałoby to wzajemną pracę. Ponadto, Zamawiający zlecając wykonanie robót dodatkowych innemu Wykonawcy musiałby przeprowadzić nowe postępowanie zgodnie z zapisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w jednym z trybów konkurencyjnych. Z uwagi na fakt, iż przedmiotowe zamówienie jest współfinansowane ze środków UE, Zamawiający nie ma czasu na przeprowadzenie nowego postępowania. Okres realizacji projektu musi być zgodny ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie. Na przedłużenie terminu realizacji projektu Zamawiający musiałby wystąpić o wyrażenie zgody do Instytucji Zarządzającej, a to również wiążę się z wydłużeniem okresu realizacji zamówienia. Dodatkowo Zamawiający nie ma pewności czy Instytucja Zarządzająca wyrazi zgodę na przedłużenie terminu realizacji projektu. Również ze względu na zmieniające się warunki atmosferyczne, prace budowlane na obiekcie powinny zostać jak najszybciej zakończone. Odnosząc się do przesłanki zawartej w art. 144 ust. 1 pkt 2 lit. c), wartość robót dodatkowych (określona na podstawie kosztorysów na roboty dodatkowe, sporządzonych przez Wykonawcę) wynosi 320 394,64 zł (słownie: trzysta dwadzieścia tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt cztery złote 64/100), co stanowi 9,94% wartości umowy podstawowej, która wynosi 3 222 542,26 zł (słownie: trzy miliony dwieście dwadzieścia dwa tysiące pięćset czterdzieści dwa złote 26/100). W związku z powyższym, Zamawiający - Gmina Zawiercie zawarła aneks nr 1 do umowy nr 788/2018 z dnia 28.12.2018 r. między Gminą Zawiercie, a Wykonawcą - Firma Handlowo - Usługowa "JUL - BUD" Łukasz Pałęga Bliżyce 65, 42-320 Niegowa. Zmianie uległ § 6 ust. 1 umowy, otrzymują następujące brzmienie: Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 umowy strony ustalają wynagrodzenie kosztorysowe, zgodnie ze złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ofertą Wykonawcy, na kwotę w wysokości: brutto: 3 542 936,90 zł (słownie: trzy miliony pięćset czterdzieści dwa tysiące dziewięćset trzydzieści sześć złotych 90/100) w tym 23% podatku VAT w kwocie 662 500,40 zł (słownie: sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych 40/100).
V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: