Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Przetarg nieograniczony na usługi sprzątania pomieszczeń w obiektach Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu (nr sprawy:...

opolskie, Opole

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510152695-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
23-07-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
45-060 Opole
Ulica
ul. Katowicka
Nr telefonu
77 4423524, 4423520
Email
komuszynskib@wsm.opole.pl
Strona www
www.bip.wsm.opole.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510152695-N-2019 z dnia 23-07-2019 r.
Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu: Przetarg nieograniczony na usługi sprzątania pomieszczeń w obiektach Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu (nr sprawy: KZ.381.12.2019)

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 557953-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu, Krajowy numer identyfikacyjny 53239101700015, ul. ul. Katowicka  68, 45-060  Opole, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 77 4423524, 4423520, e-mail komuszynskib@wsm.opole.pl, faks 774 423 517.
Adres strony internetowej (url): www.bip.wsm.opole.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Uczelnia Publiczna
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przetarg nieograniczony na usługi sprzątania pomieszczeń w obiektach Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu (nr sprawy: KZ.381.12.2019)
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
KZ.381.12.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa sprzątania pomieszczeń znajdujących się w obiektach Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu. Łączna powierzchnia do sprzątania została określona w załączniku nr 2a do SIWZ. Sprzątanie pomieszczeń będzie odbywało się z wykorzystaniem środków czystości, higieny i dezynfekcji Wykonawcy oraz urządzeń i narządzi posiadanych przez Wykonawcę. 2. Integralną częścią opisu całego przedmiotu zamówienia są: a) załącznik nr 2a do SIWZ - zestawienie powierzchni do sprzątania w obiektach PMWSZ w Opolu. b) załącznik nr 2b do SIWZ - ogólne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia. c) załącznik nr 2c do SIWZ - instrukcja czyszczenia i pielęgnacji podłogi w Sali gimnastycznej PMWSZ. 3. Wykonawcom zaleca się dokonanie wizji lokalnej i sprawdzenie miejsca wykonania usług oraz jego otoczenia w terminie od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1400 po uprzednim uzgodnieniu przyjazdu z Panem Zastępcą Kanclerza ds. technicznych i utrzymania infrastruktury - mgr Marek Przygoda pod nr telefonu kom. 602 300 809. Wykonawca sporządza ofertę na własny koszt i ryzyko. 4. Wymagania dotyczące zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia: 4.1. Na podstawie art. 29 ust. 3a w związku z art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy PZP, zamawiający wymaga zatrudnienia wszystkich osób na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę, wykonujących niezbędne czynności w trakcie realizacji zamówienia polegające na wykonywaniu prac porządkowo-sprzątających (nie dotyczy Koordynatora). Zatrudnienie winno nastąpić na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666). 4.2. Najpóźniej w dniu rozpoczęcia realizacji usługi Wykonawca zatrudni na czas realizacji zamówienia osoby, o których mowa w pkt. 4.5.1. na podstawie umowy o pracę. 4.3. Najpóźniej w dniu rozpoczęcia realizacji usługi Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia wykazu pracowników skierowanych do realizacji zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu oświadczenia każdego z pracowników na temat stosunku pracy i jej zakresu bez informacji o wysokości wynagrodzenia wraz z uzyskaną od pracowników zgodą na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych pod rygorem niepodpisania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Przepisy art. 46 ust 5 pkt 3 ustawy stosuje się odpowiednio. 4.4. W przypadku ustania zatrudnienia np. rozwiązania stosunku pracy przez osobę, osoby, pracodawcę lub z innych przyczyn, w trakcie realizacji umowy, wykonawca zobowiązuje się w ich miejsce zatrudnić na pozostały okres realizacji zamówienia licząc od dnia ustania zatrudnienia, inne osoby, na warunkach, o których mowa w pkt. 4.5.1. 4.5. W przypadku nie przedstawienia zamawiającemu na jego żądanie dokumentów potwierdzających zatrudnianie przez wykonawcę na podstawie umów o pracę dokumentujących świadczenie pracy, wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości określonej we wzorze umowy. 4.6. Zamawiający nie zastrzega obowiązku wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia na usługę będącą przedmiotem zamówienia.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 90911200-8

Dodatkowe kody CPV: 90911300-9, 90919000-2
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 379768.56
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: "ABC-Service" Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Bolesławiecka 15
Kod pocztowy: 53-614
Miejscowość: Wrocław
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 457191.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 457191.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 723240.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: