Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Drzeńsko w ramach projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno ? ściekowej na terenie...

lubuskie, Rzepin

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510152494-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
23-07-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
69-110 Rzepin
Ulica
Plac Ratuszowy
Nr telefonu
95 7596292 w. 36
Email
rzagrobelny@rzepin.pl, kkomar@rzepin.pl
Strona www
www.rzepin.net.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510152494-N-2019 z dnia 23-07-2019 r.
Gmina Rzepin: Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Drzeńsko w ramach projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Rzepin - etap II".

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
"Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Rzepin - etap II", współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 4 Środowisko i kultura, Działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa.
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 662825-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Rzepin, Krajowy numer identyfikacyjny 21096683000000, ul. Plac Ratuszowy  1, 69-110  Rzepin, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 95 7596292 w. 36, e-mail rzagrobelny@rzepin.pl, kkomar@rzepin.pl, faks 95 7596478.
Adres strony internetowej (url): www.rzepin.net.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Drzeńsko w ramach projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Rzepin - etap II".
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
RIiZP.271.27.2018.JP
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych zadania pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Drzeńsko w ramach projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Rzepin - etap II". Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach ww. projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 4 Środowisko i kultura, Działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa. 2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia dot. m. in.: 1) Etap I (dokumentacja): a) Rozpoznania warunków gruntowo-wodnych i wykonanie dokumentacji geotechnicznej dla potrzeb wykonania projektu i warunków realizacji budowy kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami. b) Uzyskanie aktualnej mapy do celów projektowych dla obszaru objętego projektem, c) Pozyskanie zgód od właścicieli działek na wejście na grunt i wykonanie robót d) Sporządzenie projektu wstępnego i uzyskanie dla niego akceptacji Zamawiającego, e) Opracowania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w tym dokumentacji wykonawczej oraz uzyskania wszystkich niezbędnych decyzji, pozwoleń, opinii, zatwierdzeń, ekspertyz, map i innych dokumentów koniecznych do opracowania ww. dokumentacji projektowej jak i niezbędnych do realizacji robót budowlanych, wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych, 2) Etap II (roboty budowlane): a) Wykonanie robót budowlanych (wybudowanie nowej sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami wraz z niezbędnym uzbrojeniem oraz włączeniem do istniejącej infrastruktury (jak również podłączenia budynków - wykonanie przykanalików) na podstawie opracowanej dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Przewidziana orientacyjna wielkość zamówienia (do wykonania/wybudowania) wynosi: i. sieć kanalizacji grawitacyjnej Ø 200 mm PVC o długości 2 193,3 mb, ii. sieć kanalizacji grawitacyjnej Ø 160 mm PVC o długości 234 mb, iii. sieć kanalizacji ciśnieniowej Ø 90 mm PVC o długości 2 311,8 mb, iv. sieć kanalizacji ciśnieniowej Ø 63 mm PVC o długości 451,6 mb, v. komory z czyszczakami i zaworami napowietrzająco odpowietrzającymi - 2 szt., vi. studnie rewizyjne Ø 100 mm - 107 szt., vii. studnie rozprężne - 4 szt., viii. tłocznie ścieków TS - 4 szt., ix. odpowietrzenie konstrukcji drogi - 1 400,00 m2, x. przyłącza do budynków Ø 160 mm PVC o długości 1 159,4 mb, xi. studnie rewizyjne Ø 425 mm - 73 szt., b) pełnienie nadzoru autorskiego projektanta branżowego, c) dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacją geodezyjną, d) instrukcję eksploatacji urządzeń (wraz z instrukcjami obsługi i konserwacji urządzeń), Ponadto Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia: 1) wykona min. 100 zdjęć budowanej kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami ilustrujących przebieg przedsięwzięcia w postaci opisanego katalogu elektronicznego na nośniku elektronicznym (płyta DVD/CD lub pamięć USB). 2) zapewnieni obsługę geodezyjną inwestycji (wytyczenie, inwentaryzacja powykonawcza wraz z inwentaryzacją geodezyjną zatwierdzoną przez właściwy ośrodek geodezyjny i kartograficzny), Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (w tym zakres robót) określa Program funkcjonalno-użytkowy stanowiący Załącznik Nr 8 do SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45231300-8

Dodatkowe kody CPV: 71320000-7, 71322000-1, 71248000-8, 45000000-7, 45111200-0, 45232410-9, 45255600-5, 45232400-6, 45450000-6, 45232000-2, 45232100-1, 45232460-4
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07/03/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 3096125.15
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
tak

Nazwa wykonawcy: Niewiadomski Sp. z o.o. (Lider Konsorcjum)
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Pamiątkowa 32
Kod pocztowy: 66-300
Miejscowość: Międzyrzecz
Kraj/woj.: lubuskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe " Niewiadomski" Władysław Niewiadomski , Sp. z o.o.(Partner Konsorcjum)
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Pamiątkowa 32
Kod pocztowy: 66-300
Miejscowość: Międzyrzecz
Kraj/woj.: lubuskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 4412717.25
Oferta z najniższą ceną/kosztem 4412717.25
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 4412717.25
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 196 800.00
IV.8) Informacje dodatkowe:
Podwykonawstwo w zakresie opracowania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie