Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Dokończenie budowy Ośrodka Zdrowia w Górkach Noteckich

lubuskie, Zwierzyn

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510152375-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
23-07-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
66-542 Zwierzyn
Ulica
ul. Wojska Polskiego
Nr telefonu
957 617 580
Email
ugminy@zwierzyn.pl
Strona www
www.bip.zwierzyn.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510152375-N-2019 z dnia 23-07-2019 r.
Gmina Zwierzyn: Dokończenie budowy Ośrodka Zdrowia w Górkach Noteckich

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 569329-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Zwierzyn, Krajowy numer identyfikacyjny 54848800000000, ul. ul. Wojska Polskiego  8, 66-542  Zwierzyn, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 957 617 580, e-mail ugminy@zwierzyn.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): www.bip.zwierzyn.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dokończenie budowy Ośrodka Zdrowia w Górkach Noteckich
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP.271.7.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: "Dokończenie budowy ośrodka zdrowia w Górkach Noteckich" W ramach powyższych prac zostaną wykonane prace: 1. Wymurowanie szczytów 2. Instalacje elektryczne 3. Instalacje sanitarne 4. Tynki wewnętrzne 5. Podłoża betonowe wraz z paroizolacją
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45215100-8

Dodatkowe kody CPV: 45331000-6, 45332200-5, 45450000-6, 45332300-6, 45331200-8, 45231300-8, 45430000-0, 45410000-4, 45421146-9, 45331000-6
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Uzasadnienie prawne: Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty; Uzasadnienie faktyczne: Kwota jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia wynosi: 172 772,92 zł netto (słownie: sto siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt dwa złote 92/100), 212 510,69 zł brutto (słownie: dwieście dwanaście tysięcy pięćset dziesięć złotych 69/100). W w/w postępowaniu wpłynęła 1 oferta. Oferta przewyższała kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie