Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Dostawa, wniesienie i montaż mebli dla Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy im. Profesora Jana Rosnera we Wrocławiu wg 2 części

dolnośląskie, Wrocław

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510152155-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
23-07-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
51-622 Wrocław
Ulica
Kopernika
Nr telefonu
71 37 10 409
Email
lcicha@ospip.pl
Strona www
http://www.ospip.pl/

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510152155-N-2019 z dnia 23-07-2019 r.
Ośrodek Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy : Dostawa, wniesienie i montaż mebli dla Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy im. Profesora Jana Rosnera we Wrocławiu wg 2 części

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 557973-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Ośrodek Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy , Krajowy numer identyfikacyjny 02140952000000, ul. Kopernika   5, 51-622  Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 71 37 10 409, e-mail lcicha@ospip.pl, faks 71 37 10 402.
Adres strony internetowej (url): http://www.ospip.pl/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Nadzór nad warunkami pracy
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa, wniesienie i montaż mebli dla Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy im. Profesora Jana Rosnera we Wrocławiu wg 2 części
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
OS-AAD.213.84.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa, wniesienie i montaż mebli dla Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy im. Profesora Jana Rosnera we Wrocławiu, wg wymienionych niżej części: Część I: Dostawa mebli z dodatkowym wyposażeniem wraz z ich montażem do pokoi hotelowych; Część II: Dostawa krzeseł. Powyższy przedmiot zamówienia został wykazany i opisany w Załączniku nr 2 i Załączniku nr 3 do SIWZ. 2. Warunki umowne realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego zawierają wzory umów, stanowiące integralną część SIWZ. 3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów i nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 5. Wszystkie terminy wskazane w niniejszej SIWZ należy obliczać zgodnie z zasadami wskazanymi w Kodeksie cywilnym.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 39100000-3

Dodatkowe kody CPV: 39143310-2, 39141300-5, 39121000-6, 39113000-7, 39141000-2
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Część I: Dostawa mebli z dodatkowym wyposażeniem wraz z ich montażem do pokoi hotelowych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 95126.51
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: MS-SYSTEM Mariusz Staszczyński
Email wykonawcy: ms-system@go2.pl
Adres pocztowy: ul. Fortowa 5/1
Kod pocztowy: 51-169
Miejscowość: Wrocław
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 84378.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 84378.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 173732.58
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Część II: Dostawa krzeseł wraz z ich montażem i wniesieniem do pokoi hotelowych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 6405.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: "ART-MEBEL" Robert Michalewski
Email wykonawcy: info@art-mebel.net
Adres pocztowy: ul. Młyńska 3
Kod pocztowy: 64-800
Miejscowość: Chodzież
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 6431.67
Oferta z najniższą ceną/kosztem 6431.67
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 24099.39
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie