Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Owoce, warzywa i podobne produkty.

małopolskie, Brzesko

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510152074-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
23-07-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
32-800 Brzesko
Ulica
ul. Kościuszki
Email
ZOZ.brzesko@pro.onet.pl.

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510152074-N-2019 z dnia 23-07-2019 r.
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej: Owoce, warzywa i podobne produkty.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 561246-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, Krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. ul. Kościuszki  68, 32-800  Brzesko, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. , e-mail ZOZ.brzesko@pro.onet.pl., faks 146 621 155.
Adres strony internetowej (url):
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Owoce, warzywa i podobne produkty.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
DZP-271-43/2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa : Owoców ,warzyw i podobnych produktów przeznaczonych na żywienie chorych. Wykonawca odpowiedzialny jest za zgodność produktu z wymogami jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia i za przestrzeganie zasad higieny żywności. 2. Owoce ,warzywa powinny być w I klasie jakości całe i zdrowe, nie dopuszcza się owoców, warzyw z objawami zepsucia lub takimi zmianami, które czynią je niezdatnymi do spożycia 3. Wykonawca ma posiadać aktualne zezwolenie właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego (Sanepidu) na prowadzenie usług transportowych w zakresie przewozu żywności (samochód przewożący żywność musi być do tego przystosowany i posiadać pozytywną decyzję Sanepidu), zgodnie z Ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywości i żywienia (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz 1541). Ze złożonego dokumentu winien wynikać okres jego ważności. W przypadku braku takiego zapisu w dokumencie, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, iż zezwolenie jest ważne na dzień składania ofert. 4. Zamawiający w trakcie realizacji zamówienia może żądać od Wykonawcy kserokopii decyzji PPIS o dopuszczeniu pojazdu używanego do przewozu żywności i żywienia. 5. Dostarczony towar winien odpowiadać normom jakościowym, a także spełniać inne wymagania zwłaszcza w zakresie oznakowania dostarczonych produktów, a nadto spełniać wszelkie wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny środków spożywczych określonych w ogólnie obowiązujących przepisach; w Ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 1541). 6. Dostawy będą realizowane w sposób ciągły w średniej ilości miesięcznej, średnio 2 razy w tygodniu (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 7.30 - 9.00. na podstawie zamówień składanych przez Zamawiającego telefonicznie potwierdzonych faxem w terminie do 1 dnia roboczego od dnia złożenia zamówienia. Wszystkie dostawy odbywać się będą wraz z rozładunkiem do magazynu; 7. Dostawy realizowane powinny być zgodnie z zasadami "dobrej praktyki higienicznej" (dotyczy to głównie: stanu higienicznego samochodu, higieny osobistej kierowcy). 8. Wykonawca powinien posiadać wdrożony system Analiz Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (HACCP) 9. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr: 1 do niniejszej Specyfikacji
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 15300000-1

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 148324.50
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Dumna Agaa Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Kobyle16
Kod pocztowy: 32-720
Miejscowość: Nowy Wisnicz
Kraj/woj.:

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 142296.60
Oferta z najniższą ceną/kosztem 142296.60
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 144626.25
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie