Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Dostawa narzędzi do zabiegów ECPW oraz akcesoriów endoskopowych

opolskie, Nysa

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510152063-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
23-07-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
48-300 Nysa
Ulica
ul. Bohaterów Warszawy
Nr telefonu
774 087 830
Email
zp@zoznysa.pl
Strona www
www.przetargi.ipzp.pl/zoz-nysa

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510152063-N-2019 z dnia 23-07-2019 r.
Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie: Dostawa narzędzi do zabiegów ECPW oraz akcesoriów endoskopowych

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 546508-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540095786-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie, Krajowy numer identyfikacyjny 31344300000000, ul. ul. Bohaterów Warszawy  34, 48-300  Nysa, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 774 087 830, e-mail zp@zoznysa.pl, faks 774 333 038.
Adres strony internetowej (url): www.przetargi.ipzp.pl/zoz-nysa
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Zespół Opieki Zdrowotnej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa narzędzi do zabiegów ECPW oraz akcesoriów endoskopowych
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZZP-344/26/2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa narzędzi do zabiegów ECPW oraz akcesoriów endoskopowych, zgodnie z wykazem asortymentowo - cenowym stanowiącym załącznik Nr 2 do SIWZ Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne części: Część nr 1 - dostawa protez żółciowych, sond nosowo - żołądkowych oraz balonów do ekstrakcji złogów Część nr 2 - dostawa stentów samorozprężalnych Część nr 3 - dostawa balonów do poszerzania zwężeń w obrębie przewodu pokarmowego i akcesoriów do zabiegów ERCP Część nr 4 - dostawa pętli do polipektomii Część nr 5 - dostawa akcesoriów endoskopowych wielorazowego użytku Część nr 6 - dostawa pułapek na polipy oraz pętli Część nr 7 - dostawa ustników jednorazowego użytku Część nr 8 - dostawa ustników wielorazowego użytku Część nr 9 - dostawa klipsów do leczenia perforacji wraz z akcesoriami pomocniczymi Część nr 10 - dostawa markera do diagnostyki
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 33140000-3

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Część nr 1 - dostawa protez żółciowych, sond nosowo - żołądkowych oraz balonów do ekstrakcji złogów
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Postępowanie przetargowe w Części nr 1 - dostawa protez żółciowych, sond nosowo - żołądkowych oraz balonów do ekstrakcji złogów, zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych - cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Oferta Wykonawcy: SUN-MED Spółka Cywilna ul. Franciszkańska 104/112, 91-845 Łódź - 25.606,80zł. brutto Plus Sp. z o.o., ul. Kresowa 7a, 22-400 Zamość - 22.064,40zł. brutto Kwota Zamawiającego - 13.633,17zł. brutto

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Część nr 2 - dostawa stentów samorozprężalnych
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Postępowanie przetargowe w Części nr 2 - dostawa stentów samorozprężalnych, zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych - cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Oferta Wykonawcy: dr Piktel Medic@l Systems Sp. z o. o., ul. T. Czackiego 2/2, 15-268 Białystok - 17.024,77zł. brutto Kwota Zamawiającego - 15.274,29zł. brutto

CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: Część nr 3 - dostawa balonów do poszerzania zwężeń w obrębie przewodu pokarmowego i akcesoriów do zabiegów ERCP
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Postępowanie przetargowe w Części nr 3 - dostawa balonów do poszerzania zwężeń w obrębie przewodu pokarmowego i akcesoriów do zabiegów ERCP , zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych - cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Oferta Wykonawcy: Boston Scientific Polska Sp. z o. o., Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa - 75.060,00zł. brutto Kwota Zamawiającego - 68.569,80zł. brutto

CZĘŚĆ NR: 4   
NAZWA: Część nr 4 - dostawa pętli do polipektomii
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 4500.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: SUN-MED Spółka Cywilna
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Franciszkańska 104/112
Kod pocztowy: 91-845
Miejscowość: Łódź
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 3996.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 3996.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 3996.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 5   
NAZWA: Część nr 5 - dostawa akcesoriów endoskopowych wielorazowego użytku
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Postępowanie przetargowe: w Części nr 5 - dostawa akcesoriów endoskopowych wielorazowego użytku zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - nie złożono żadnej oferty. Powodem unieważnienia w powyższej części jest brak ofert przetargowych.

CZĘŚĆ NR: 6   
NAZWA: Część nr 6 - dostawa pułapek na polipy oraz pętli
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 2509.80
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: EP-P Sp. z o. o. Spółka komandytowa
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Lipowa 1c
Kod pocztowy: 55-200
Miejscowość: Oława
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 2422.44
Oferta z najniższą ceną/kosztem 2422.44
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 3823.20
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 7   
NAZWA: Część nr 7 - dostawa ustników jednorazowego użytku
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Postępowanie przetargowe: w Części nr 7 - dostawa ustników jednorazowego użytku zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Powodem unieważnienia w powyższej części jest odrzucenie oferty przetargowej.

CZĘŚĆ NR: 8   
NAZWA: Część nr 8 - dostawa ustników wielorazowego użytku
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Postępowanie przetargowe: w Części nr 8 - dostawa ustników wielorazowego użytku zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - nie złożono żadnej oferty. Powodem unieważnienia w powyższej części jest brak ofert przetargowych.

CZĘŚĆ NR: 9   
NAZWA: Część nr 9 - dostawa klipsów do leczenia perforacji wraz z akcesoriami pomocniczymi
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 10584.10
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: dr Piktel Medic@l Systems Sp. z o. o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. T. Czackiego 2/2
Kod pocztowy: 15-268
Miejscowość: Białystok
Kraj/woj.: podlaskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 15073.56
Oferta z najniższą ceną/kosztem 15073.56
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 15073.56
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 10   
NAZWA: Część nr 10 - dostawa markera do diagnostyki
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Postępowanie przetargowe: w Części nr 10 - dostawa markera do diagnostyki zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Powodem unieważnienia w powyższej części jest odrzucenie oferty przetargowej

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie