Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Remont chodnika na ulicy Kaliskiej w Sulmierzycach

wielkopolskie, Krotoszyn

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510152004-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
23-07-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
63-700 Krotoszyn
Ulica
ul. Transportowa
Nr telefonu
627 226 531
Email
biuro@pzdkrotoszyn.pl
Strona www
www.pzdkrotoszyn.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510152004-N-2019 z dnia 23-07-2019 r.
Powiatowy Zarząd Dróg: Remont chodnika na ulicy Kaliskiej w Sulmierzycach

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 559178-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Powiatowy Zarząd Dróg, Krajowy numer identyfikacyjny 25086482400000, ul. ul. Transportowa  1, 63-700  Krotoszyn, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 627 226 531, e-mail biuro@pzdkrotoszyn.pl, faks 627 226 531.
Adres strony internetowej (url): www.pzdkrotoszyn.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remont chodnika na ulicy Kaliskiej w Sulmierzycach
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
PZD-09/109/2019 , l.dz.2561/2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego jest podpisanie umowy (udzielenie zamówienia) z Wykonawcą, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą, który będzie świadczyć na rzecz Zamawiającego roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia wskazany w punkcie 3.2 określone w Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) jako : 34953300-5 - chodniki. Przedmiot postępowania obejmuje: Remont chodnika ma ulicy Kaliskiej w Sulmierzycach. Istniejący chodnik jest wykonany z płytek chodnikowych betonowych spękanych i zdeformowanych. Roboty będą prowadzone na długości 97,00 m. Zakres prac obejmuje: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych ,trasa w terenie równinnym: 0,097 km, Rozebranie krawężników betonowych na podsypce piaskowej 15x30x100:97,00 m , Mechaniczne rozebranie istniejących wjazdów do posesji z kamienia polnego i ścieku przykrawężnikowego :141 m2, Rozbiórka nawierzchni z płyt betonowych 50x50x7 cm: 133,00 m2, Regulacja wysokościowa studni kanalizacyjnej o średnicy 600 mm: 6,00szt, Regulacja wysokościowa studzienek kanalizacyjnych o średnicy 125 mm: 2,00 szt, ,Regulacja wysokościowa skrzynki zaworu wodociągowego: 2,00 szt, Roboty ziemne pod chodnik z transportem na odległość do 1 km: 4,80 m3, Rowki pod krawężnik i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 oraz pod ściek : 97,00, Ława pod krawężnik z betonu C12/15 z oporem i pod ściek : 10,67 m3,Ustawienie krawężnika granitowego 15x30x100 na podsypce cementowo-piaskowej: 97,00 m, Wykonanie podłoża pod wjazdy do posesji -warstwa mrozoodporna gr. 10 cm: 110 ,00m2,-podbudowa kruszywa łamanego gr. 20 cm: 110,00 m2, Wykonanie wjazdów do posesji z kostki kamiennej 12x12 i pod ściek 2 rzędy kostki :141,00 m2, Wykonanie chodnika z płyt betonowych grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10 cm - płyty betonowe o wymiarach 40x40 cm i 60x40 cm: 89,20 m2, Wykonanie obramowania z kostki granitowej szarej 12x12 (3 rzędy od strony krawężnika i min. 1 ,a max 2 rzędy od strony posesji w zależności od szerokości:43,80 m2, Studzienki ściekowe uliczne betonowe o średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu z przykanalikami: 3,00 szt, Cięcie nawierzchni bitumicznych piłą spalinową na głęb. do 5 cm: 97,00 m. UWAGA : szczegółowy przedmiar robót stanowi załącznik Nr 1a.Wykonawca wykona prace zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze. zm.), sztuką budowlaną, zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za całokształt należytego wykonania przedmiotu zamówienia, w tym przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia w okresie umowy. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia, rozumiana jako staranność profesjonalisty właściwa w działalności objętej przedmiotem zamówienia.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 34953300-5

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 96935.25
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: PPHU EUROBUD Eugeniusz Jakubiak
Email wykonawcy: eurobud1@tlen.pl
Adres pocztowy: Huta 124
Kod pocztowy: 63-430
Miejscowość: Odolanów
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 88664.93
Oferta z najniższą ceną/kosztem 88664.93
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 88664.93
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: