Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Utworzenie Dziennego Domu Senior + w Osieku

dolnośląskie, Kostomłoty

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510151961-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
23-07-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
55-311 Kostomłoty
Ulica
ul. Ślężna
Nr telefonu
713 170 283
Email
gmina@kostomloty.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510151961-N-2019 z dnia 23-07-2019 r.
Urząd Gminy Kostomłoty: Utworzenie Dziennego Domu Senior + w Osieku

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 570742-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Gminy Kostomłoty, Krajowy numer identyfikacyjny 53385400000000, ul. ul. Ślężna  2, 55-311  Kostomłoty, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 713 170 283, e-mail gmina@kostomloty.pl, faks 071 3170283 w.28.
Adres strony internetowej (url):
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Utworzenie Dziennego Domu Senior + w Osieku
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
PIFZ.271.10.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem Zamówienia jest "Utworzenie Dziennego Domu Senior + w Osieku ", dz. Nr 229/2, AM-4 Gmina Kostomłoty. Na terenie działki znajduje się budynek po byłej szkole. Działka posiada dostęp do drogi publicznej oraz czynne media (przyłącze wodociągowe, zbiornik na nieczystości ciekłe i napowietrzną linię zasilającą, częściowo ogrodzona, sąsiadująca zabudowa to budynki mieszkalne i gospodarcze. Inwestycja nie obejmuje przebudowy pomieszczenia nr 22 "pokój terapii zajęciowej"na I piętrze. 2. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzą m. in.: 1) Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 2) Kładzenie płytek 3) Roboty murarskie 4) Przebudowa budynku 5) Stolarka drewniania 6) Roboty malarskie
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie Zamówienia publicznego ponieważ nie złożono żadnej oferty.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie