Ogłoszenie posiada wykonawcę

Wykonawca
ENEA Oświetlenie Sp. z o.o., ul. Ku Słońcu 34, 71-080 Szczecin kraj/woj. zachodniopomorskie

Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Wykonanie usługi w zakresie poprawy jakości i efektywności oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Siedlisko

lubuskie, Siedlisko

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510151880-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
23-07-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
67-112 Siedlisko
Ulica
pl. Zamkowy
Nr telefonu
683 883 218
Email
ug_siedlisko@wp.pl
Strona www
www.siedlisko.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510151880-N-2019 z dnia 23-07-2019 r.
Urząd Gminy w Siedlisku: Wykonanie usługi w zakresie poprawy jakości i efektywności oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Siedlisko

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 550119746-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
tak

I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Gminy w Siedlisku, Krajowy numer identyfikacyjny 97077038750000, ul. pl. Zamkowy  6, 67-112  Siedlisko, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 683 883 218, e-mail ug_siedlisko@wp.pl, faks 683 883 218.
Adres strony internetowej (url): www.siedlisko.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie usługi w zakresie poprawy jakości i efektywności oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Siedlisko
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP.27.271.3.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie usługi w zakresie poprawy jakości i efektywności oświetlania ulicznego zlokalizowanego przy drogach na terenie Gminy Siedlisko. Realizacja usługi polegać będzie na wykonaniu poprawy jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego obejmujących swym zakresem oświetlenie w miejscowościach wyszczególnionych w załączniku nr 1 do niniejszego zaproszenia,oraz bieżącego utrzymania urządzeń oświetleniowych zabudowanych w ramach realizacji programu.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 31000000-6

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 732000
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  0
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 732000
Oferta z najniższą ceną/kosztem 732000
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 732000
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamówienie z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust.1 pkt.1b  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Zgodnie z przepisami art.18 ust 1 pkt 2i3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne ( dz. U. Z 2012r., poz 1059 z póź. zm) do zadań własnych gminy należy w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe między innymi planowanie oświetlenia dróg znajdujących się na terenie gminy oraz ich finansowanie.Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 31 stycznia 2014r ( syg. Akt.II CSK 183/13) wypowiedział się o obowiązku finansowania oświetlenia wskazując, że jest to zadanie własne gminy , od którego nie może ona odstąpić.Przez finansowanie oświetlenia ustawa - Prawa energetyczne finansowanie kosztów energii elektrycznej pobrane przez punkty świetlne oraz koszty budowy i ich utrzymania. Zgodnie z art 67 ust 1 ustawy Pzp stanowi, że Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności : 1) dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone przez jednego wykonawcę: b)związanych z ochroną praw wyłącznych wynikających z odrębnych przepisów- jeżeli nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia; a) z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze. Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje wykonania usługi w zakresie poprawy jakości i efektywności oświetlenia ulicznego zlokalizowanego przy drogach na terenie administrowanym przez Gminę będącego własnością ENEA sp. z o.o.Na terenie planowanych prac znajduje się sieć uzbrojenia technicznego terenu oraz linie kablowe i napowietrzne NN-0,4 kV ENEA Operator.Wszelkie działania na urządzeniach oświetlenia drogowego stanowiących własność ENEA Operator i stanowią naruszenie jej własności.
 
drukuj ogłoszenie