Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

"Remont drogi gminnej publicznej nr 109153D (ul. Dolna) w miejscowości Łagów" realizowany w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

dolnośląskie, Zgorzelec

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510151851-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
23-07-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
59-900 Zgorzelec
Ulica
ul. Kościuszki
Nr telefonu
75 77 21 400
Email
gmina@gmina.zgorzelec.pl
Strona www
http://www.bip.gmina.zgorzelec.pl/

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510151851-N-2019 z dnia 23-07-2019 r.
Gmina Zgorzelec: "Remont drogi gminnej publicznej nr 109153D (ul. Dolna) w miejscowości Łagów" realizowany w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 563046-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Zgorzelec, Krajowy numer identyfikacyjny 23082136800000, ul. ul. Kościuszki  70, 59-900  Zgorzelec, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 75 77 21 400, e-mail gmina@gmina.zgorzelec.pl, faks 75 77 56 564.
Adres strony internetowej (url): http://www.bip.gmina.zgorzelec.pl/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
"Remont drogi gminnej publicznej nr 109153D (ul. Dolna) w miejscowości Łagów" realizowany w ramach Funduszu Dróg Samorządowych
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ID.271.11.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest remont drogi gminnej nr 109153D tj. ul. Dolnej w miejscowości Łagów o długości 1.024,80m wg zaktualizowanej dokumentacji po wykonanej w 2018r. zabudowie chodnika wraz z obramowaniem. Remont obejmuje roboty drogowe, odwodnieniowe jak i związane z organizacją docelowego ruchu drogowego. Remont drogi polega na: - rozbiórce mechanicznej istniejącej nawierzchni bitumicznej jezdni o średniej grubości 4 cm z wywozem i utylizacją odpadów asfaltowych, - wykonaniu dodatkowego wykopu (dokopu ręcznego) pod zabudowę płyty żelbetowej odciążającej istniejący przepust/kanał pod drogą kd1000, - wykonanie warstwy podsypkowej pod płytę żelbetową, - wykonaniu deskowania, zbrojenia i betonowania płyty żelbetowej, odciążającej kanał kd1000, - zasypaniu/obsypaniu wykonanej płyty żelbetowej, odciążającej, - korytowaniu na pełną szerokości jezdni oraz pod zjazdy w gruncie oraz istniejącej podbudowie z kruszywa łamanego na głębokość do 47cm, - profilowaniu i zagęszczeniu podłoża gruntowego pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, - wykonaniu warstwy stabilizacji cementowej Rm=2,5MPa tzw. towarowej (z wytwórni), grubości 20cm po zagęszczeniu wraz z pielęgnacją, - zabudowie oporników betonowych 12x25cm na ławie betonowej z oporem - jednostronnie dla jezdni ( druga strona jezdni posiada obramowanie z krawężnika betonowego - najazdowego, zabudowanego wraz z chodnikiem w ubiegłym roku) oraz obramowania zjazdów, - wykonaniu warstwy dolnej podbudowy grubości 15cm, z kruszywa łamanego 0-63mm wraz z zagęszczeniem mechanicznym, - wykonaniu warstwy górnej podbudowy grubości 8cm, z kruszywa łamanego 0-31,5mm wraz z zagęszczeniem mechanicznym, - ułożeniu warstwy wiążącej z mieszanki mineralno bitumicznych, asfaltowej , grubości 4cm, - regulacji pionowej wszystkich włazów kanałowych oraz studzienek (skrzynek) zaworów wodociągowych i gazowych w jezdni, - ułożeniu warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno bitumicznych, asfaltowej , grubości 4cm, - profilowaniu i utwardzeniu poboczy kruszywem łamanym 0-31,5mm o grubości 7cm po zagęszczeniu mechanicznym. W ramach robót remontowych drogi należy wykonać roboty związane z zapewnieniem właściwego odwodnienia wykonanych nawierzchni i pasa drogowego poprzez: - zabudowę studzienek ściekowych, wpustów ulicznych wraz z przykanalikami na podłożu z materiałów sypkich z wykonaniem niezbędnych robót ziemnych - wykopów liniowych oraz zasypek gruntem rodzimym z zagęszczeniem jak i z dowozu gruntem niewysadzinowym, - zabudowę odwodnienia liniowego, z korytka polimerobetonowego szerokości 20cm i min. głębokości 20cm, z rusztem żeliwnym klasy D400, na ławie betonowej z oporem wraz z wykonaniem robót ziemnych - wykopów liniowych oraz zasypek wraz z zagęszczeniem - zabudowę ścieków prefabrykowanych, betonowych 50x50x15cm na ławie betonowej z oporem, - zabudowę ścieków prefabrykowanych, betonowych 40x33x15cm (tzw. przejazdowych) na ławie betonowej z oporem, - zabudowę odwodnienia liniowego polimerobetonowego, monolitycznego - grzebieniowego klasy obciążenia min. C250, szerokości 30cm z rzędem kostki kamiennej 9/11cm po obu stronach na ławie betonowej z oporem ( do zabudowy w lokalizacji zjazdów w ciągu zabudowanych ścieków betonowych 50x50x15cm), - zabudowę ścieków z kostki kamiennej nieregularnej, wysokości 10cm (9/11cm) - 7 rzędów, ściek przejezdny, na ławie betonowej z oporem, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową, - rozebranie przepustu pod zjazdem i zabudowę nowego przepustu wraz z ściankami czołowymi, - oczyszczenie rowu z namułów w rejonie istniejących przepustów, - obrukowanie wpustów ulicznych oraz wylotów kostka kamienną wysokości 10cm (9/11cm) na podłożu z betonu grubości 10cm i zalaniem spoin zaprawą cementową. Remont drogi wymaga zabudowy urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego tj. zabudowy barier ochronnych typu U-12a tzw. systemowych, rurowych ze szczeblinami, stalowych, ocynkowanych, malowanych proszkowo koloru żółtego lub wg wskazań Zamawiającego oraz wykonania oznakowania pionowego oraz poziomego zgodnie z Projektem Docelowej Organizacji Ruchu.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45233123-7

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 944723.27
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: ELTOR Sp. z o.o. Sp. komandytowa
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Aleja Niepodległości 12A, 59-800 Lubań
Kod pocztowy: 59-800
Miejscowość: Lubań
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 1162009.62
Oferta z najniższą ceną/kosztem 755775.96
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1597770.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: