Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Budowa przepompowni ścieków w miejscowości Ignatki-Osiedle

podlaskie, Juchnowiec Kościelny

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510151818-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
23-07-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
ul. Lipowa
Nr telefonu
857 132 880
Email
sekretariat@juchnowiec.gmina.pl
Strona www
www.juchnowiec.gmina.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510151818-N-2019 z dnia 23-07-2019 r.
Gmina Juchnowiec Kościelny: Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Budowa przepompowni ścieków w miejscowości Ignatki-Osiedle

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 564397-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Juchnowiec Kościelny, Krajowy numer identyfikacyjny 00054221500000, ul. ul. Lipowa  10, 16-061  Juchnowiec Kościelny, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 857 132 880, e-mail sekretariat@juchnowiec.gmina.pl, faks 857 132 881.
Adres strony internetowej (url): www.juchnowiec.gmina.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Budowa przepompowni ścieków w miejscowości Ignatki-Osiedle
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
IGK.271.2.21.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Budowa przepompowni ścieków w miejscowości Ignatki-Osiedle. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje kompleksową obsługę realizacji zadania nad budową zbiornika przepompowni ścieków wraz z instalacją doziemną w miejscowości Ignatki-Osiedle, w zakresie świadczenia usługi nadzoru inwestorskiego. Do obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należy pełny zakres czynności określonych przepisami art. 25 - 27 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.), obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Do obowiązku inspektora nadzoru inwestorskiego należeć będzie w szczególności: 1) posiadanie dokładnej znajomości dokumentacji projektowej oraz treści umowy zawartej przez Zamawiającego z wykonawcą robót budowlanych, 2) sprawowanie na bieżąco kontroli robót w zakresie zgodności wykonywania robót budowlanych z dokumentacją techniczną, specyfikacją istotnych warunków zamówienia i ofertą wykonawcy robót budowlanych oraz zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowlaną oraz przepisami Prawa budowlanego, 3) podejmowanie decyzji dotyczących odbiorów robót po zgłoszeniu przez wykonawcę robót gotowości do odbioru, 4) dbanie o interesy Zamawiającego oraz podejmowanie czynności zapewniających prawidłowość techniczną (zgodną ze sztuką budowlaną i zasadami wiedzy technicznej) realizowanej inwestycji, 5) podejmowanie decyzji i ponoszenie odpowiedzialności za podjęte decyzje, w sprawach związanych z jakością robót, oceną jakości wyrobów budowlanych w rozumieniu art. 10 Prawa budowlanego i postępem robót, a ponadto udzielanie wyjaśnień w sprawach związanych z dokumentacją projektową, z wyłączeniem spraw mających wpływ na wzrost kosztów budowy, 6) organizowanie prac związanych z nadzorem w sposób nie powodujący nie uzasadnionej przerwy w realizacji robót przez wykonawcę i podwykonawców, 7) kontrolowanie jakości stosowanych wyrobów budowlanych w rozumieniu art. 10 Prawa budowlanego, żądanie przeprowadzenia dodatkowych badań jakościowych wyrobów budowlanych w sytuacjach przewidzianych przepisami prawa oraz obowiązkowe sprawdzenie przedstawionych przez wykonawcę certyfikatów i deklaracji zgodności przed ich wbudowaniem, 8) sprawdzanie wykonanych robót, powiadamianie wykonawcy o wykrytych wadach oraz poświadczanie usunięcia wad przez wykonawcę, a także ustalanie rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych, 9) żądanie usunięcia przez wykonawcę wad ujawnionych w toku wykonywania robót i wad w wykonanych robotach oraz informowanie Zamawiającego w przypadku nieusunięcia tych wad, 10) dokonywanie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 11) udział w czynnościach odbiorów częściowych i odbioru końcowego, a w ramach tych czynności stwierdzenie gotowości do odbioru, 12) przekazanie Zamawiającemu protokołów odbioru oraz dokumentacji powykonawczej, potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia ewentualnych wad, 13) sprawdzenie kompletności i prawidłowości przedstawionych przez wykonawcę dokumentów do odbioru ostatecznego, 14) potwierdzenie wykonanych robót jako podstawy do sporządzenia faktury przez wykonawcę robót budowlanych i zapłaty mu wynagrodzenia, 15) niezwłoczne sygnalizowanie Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na terminowość oraz poprawność wykonanych robót budowlanych oraz o wystąpieniu okoliczności nieprzewidzianych w dokumentacji, 16) udział w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego w sprawach dotyczących realizacji przedmiotowej inwestycji, 17) uzyskiwanie od projektanta wyjaśnień dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań, 18) rozpoznanie i przedstawienie do akceptacji Zamawiającego proponowanego przez wykonawcę zakresu robót dodatkowych lub zamiennych, 19) poświadczenie terminu zakończenia robót, 20) kontrolowanie zabezpieczenia przez wykonawcę terenu budowy, w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, 21) rozliczenie umowy, w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, 22) kontrolowanie przestrzegania przez wykonawcę przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów dotyczących ochrony środowiska, 23) uczestniczenie przy przeprowadzaniu prób, pomiarów i sprawdzeń, wykonywanych w związku realizowaną inwestycją, 24) kontrolowanie prawidłowości prowadzenia dziennika budowy przez wykonawcę robót budowlanych i dokonywanie w nim wpisów dotyczących wszystkich okoliczności mających znaczenie dla prowadzenia właściwego procesu budowlanego, 25) przygotowanie i załatwianie wszelkich spraw formalno-prawnych związanych z prowadzeniem i zakończeniem robót oraz rozwiązywanie wszelkich innych problemów pojawiających się w czasie realizacji inwestycji 26) dokonywanie przeglądów zrealizowanych robót w czasie trwania okresu gwarancyjnego, 27) zgłaszanie wykonawcy robót zaistniałych w okresie gwarancyjnym wad, usterek i awarii i ustalanie terminów ich usuwania, 28) nadzorowanie realizacji robót związanych z usuwaniem wad, usterek i awarii zaistniałych w okresie gwarancyjnym i poświadczenie ich wykonania, 29) sprawdzenie kompletności i prawidłowości przedstawionych przez wykonawcę dokumentów do odbioru ostatecznego i przedstawienia Zamawiającemu wniosku dotyczącego ustalenia terminu odbioru pogwarancyjnego, 30) inne zadania wynikające z przepisów prawa. Zakres usługi polega na sprawowaniu nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi obejmującymi budowę zbiornika przepompowni ścieków z instalacją doziemną na działce nr geod. 222/22 i 222/141, położonej w miejscowości Ignatki-Osiedle, w obrębie ewidencyjnym Księżyno Kolonia: a) przepompownia ścieków na bazie podziemnego zbiornika prefabrykowanego z polimerobetonu DN 1500 mm, przykrytego płytą nastudzienną z włazem ze stali kwasoodpornej wraz z wyposażeniem, wyposażona w pompy zatapialne o następujących parametrach: Q = 21,0 l/s i wysokość podnoszenia Hp = 28,0 m, b) studnia przepływomierza, prefebrykowana z betonu C35/45 o średnicy ø 1000 mm, c) rurociągi kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE100 PN10 SDR17 o średnicy ø 110 x 5,8 mm, d) wykonanie zasilania energetycznego przepompowni ścieków, e) wykonanie ogrodzenia przepompowni ścieków, utwardzenia terenu w obrębie ogrodzenia oraz podjazdu, f) wykonanie rozruchu technologicznego przepompowni ścieków, zgodnie z dokumentacją techniczną opracowaną przez Spółdzielcze Biuro Projektów PROJEKT Spółdzielnia Pracy 15-427 Białystok ul. Lipowa 4, szczegółową specyfikacją wykonania i odbioru robót oraz specyfikacją istotnych warunków zamówienia.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 71520000-9

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 1752.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: PROJEKTY NADZORY - SANITARNE Bartosz Sowa
Email wykonawcy: nadzory sanitarne@wp.pl
Adres pocztowy: ul. Zachodnia 36/2
Kod pocztowy: 15-345
Miejscowość: Białystok
Kraj/woj.: podlaskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 2214.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 2214.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 4400.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie