Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Wykonanie I etapu remontu dachu budynku Książnicy Pomorskiej im. Stanisława Staszica w Szczecinie przy ul. Dworcowej 8

zachodniopomorskie, Szczecin

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510151797-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
23-07-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
70-205 Szczecin
Ulica
ul. Podgórna
Nr telefonu
091 4819110; 4819321
Email
zamowienia@ksiaznica.szczecin.pl
Strona www
www.ksiaznica.szczecin.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510151797-N-2019 z dnia 23-07-2019 r.
Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica: Wykonanie I etapu remontu dachu budynku Książnicy Pomorskiej im. Stanisława Staszica w Szczecinie przy ul. Dworcowej 8

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 548241-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica, Krajowy numer identyfikacyjny 00028331100000, ul. ul. Podgórna  15/16, 70-205  Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 091 4819110; 4819321, e-mail zamowienia@ksiaznica.szczecin.pl, faks 091 4819115.
Adres strony internetowej (url): www.ksiaznica.szczecin.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Samorządowa Instytucja Kultury
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie I etapu remontu dachu budynku Książnicy Pomorskiej im. Stanisława Staszica w Szczecinie przy ul. Dworcowej 8
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
2/PN/2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie I etapu remontu dachu budynku Książnicy Pomorskiej im. Stanisława Staszica w Szczecinie przy ul. Dworcowej 8 w Szczecinie. Szczegółowy opis dotyczący przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ. Szczegółowy zakres robót do wykonania określa dokumentacja będąca załącznikiem do SIWZ w tym:projekt budowlany-wykonawczy architektura i konstrukcja etap 1, projekt budowlany-wykonawczy elektryczny etap 1, STWiOR etap 1, przedmiar budowlany etap 1, przedmiar elektryczny etap 1
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45200000-9

Dodatkowe kody CPV: 45400000-1, 45261000-4, 45311200-2
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/06/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 406504.06
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
tak

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Budowlane Robert Nortman, REMONDEK Sebastian Gorczyca
Email wykonawcy: biuro@dachynortman.pl
Adres pocztowy: ul. Leszczyńska 54
Kod pocztowy: 64-115
Miejscowość: Święciechowa
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 748300.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 748300.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 939950.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie