Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Budowa przepompowni ścieków w miejscowości Ignatki-Osiedle

podlaskie, Juchnowiec Kościelny

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510151754-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
23-07-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
ul. Lipowa
Nr telefonu
857 132 880
Email
sekretariat@juchnowiec.gmina.pl
Strona www
www.juchnowiec.gmina.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510151754-N-2019 z dnia 23-07-2019 r.
Gmina Juchnowiec Kościelny: Budowa przepompowni ścieków w miejscowości Ignatki-Osiedle

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 549203-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Juchnowiec Kościelny, Krajowy numer identyfikacyjny 00054221500000, ul. ul. Lipowa  10, 16-061  Juchnowiec Kościelny, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 857 132 880, e-mail sekretariat@juchnowiec.gmina.pl, faks 857 132 881.
Adres strony internetowej (url): www.juchnowiec.gmina.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa przepompowni ścieków w miejscowości Ignatki-Osiedle
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
IGK.271.2.19.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest budową zbiornika przepompowni ścieków wraz z instalacją doziemną w miejscowości Ignatki-Osiedle. Zakres robót obejmuje budowę zbiornika przepompowni ścieków z instalacją doziemną na działce nr geod. 222/22 i 222/141 położonej w miejscowości Ignatki-Osiedle w obrębie ewidencyjnym Księżyno Kolonia: a) przepompownia ścieków na bazie podziemnego zbiornika prefabrykowanego z polimerobetonu DN 1500 mm, przykrytego płytą nastudzienną z włazem ze stali kwasoodpornej wraz z wyposażeniem, wyposażona w pompy zatapialne o następujących parametrach: Q = 21,0 l/s i wysokość podnoszenia Hp = 28,0 m, b) studnia przepływomierza, prefebrykowana z betonu C35/45 o średnicy ø 1000 mm, c) rurociągi kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE100 PN10 SDR17 o średnicy ø 110 x 5,8 mm, d) wykonanie zasilania energetycznego przepompowni ścieków, e) wykonanie ogrodzenia przepompowni ścieków, utwardzenia terenu w obrębie ogrodzenia oraz podjazdu, f) wykonanie rozruchu technologicznego przepompowni ścieków, g) wykonanie obsługi geodezyjnej, h) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej, zgodnie z dokumentacją techniczną opracowaną przez Spółdzielcze Biuro Projektów PROJEKT Spółdzielnia Pracy 15-427 Białystok ul. Lipowa 4, szczegółową specyfikacją wykonania i odbioru robót oraz specyfikacją istotnych warunków zamówienia.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45232423-3

Dodatkowe kody CPV: 45111200-0, 45231300-8
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 187304.47
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane Kazimierz Samborski
Email wykonawcy: m.tarasiuk@pib-samborski.pl
Adres pocztowy: Księżyno ul. Południowa 11A
Kod pocztowy: 16-001
Miejscowość: Kleosin
Kraj/woj.: podlaskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 269370.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 269370.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 317340.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie