Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Odnowienie posiadanych przez Zamawiającego licencji na oprogramowanie pocztowe IBM Domino Collaboration Express Authorized User Annual SW...

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510151713-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
23-07-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
00-807 Warszawa
Ulica
Al. Jerozolimskie
Nr telefonu
222 204 801
Email
zamowieniapubliczne@gitd.gov.pl
Strona www
www.gitd.gov.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510151713-N-2019 z dnia 23-07-2019 r.
Główny Inspektorat Transportu Drogowego: Odnowienie posiadanych przez Zamawiającego licencji na oprogramowanie pocztowe IBM Domino Collaboration Express Authorized User Annual SW Subscription & Support Renewal.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 569905-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Główny Inspektorat Transportu Drogowego, Krajowy numer identyfikacyjny 17427604000000, ul. Al. Jerozolimskie  94, 00-807  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 222 204 801, e-mail zamowieniapubliczne@gitd.gov.pl, faks 222 204 899.
Adres strony internetowej (url): www.gitd.gov.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa centralna
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Odnowienie posiadanych przez Zamawiającego licencji na oprogramowanie pocztowe IBM Domino Collaboration Express Authorized User Annual SW Subscription & Support Renewal.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
BDG.ZPB.230.22.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest przedłużenie subskrypcji na oprogramowanie IBM do dnia 31 sierpnia 2020 roku. W ramach subskrypcji Wykonawca zapewni aktualizację oprogramowania firmy IBM użytkowanego przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego w zakresie licencji wymienionych w poniższej tabeli, do najnowszej dostępnej wersji oraz wsparcie techniczne: Produkt IBM Domino Collaboration Express Authorized User Annual SW Subscription & Support Renewal w liczbie 1000,Passport Advantage Agreement Number: 164658, IBM Customer Number: 538349. Aktualna subskrybcja licencji wygasa w dniu 31 sierpnia 2019 r. Warunki wsparcia technicznego i aktualizacji oprogramowania: 4.4.1. SIWZ Aktualizację Oprogramowania bez dodatkowych opłat licencyjnych, w szczególności: a) Dostęp do nowych wersji Oprogramowania, wydań uzupełniających, poprawek programistycznych, wersji podwyższonych, a także nowego Oprogramowania (dystrybuowanego również pod inną nazwą handlową), będącego kontynuacją linii produktowej; W ramach Umowy Zamawiający jest uprawniony do pobrania Oprogramowania ze stron internetowych producenta, zainstalowania na dowolnych komputerach w ilości zgodnej z ilością zakupionych egzemplarzy oraz korzystania z Oprogramowania na prawach właściciela egzemplarzy. b) prawa do przenoszenia Oprogramowania na inną platformę systemową. 4.4.2. SIWZ wsparcia w korzystaniu z Oprogramowania, w szczególności: a) zapewnienia elektronicznego dostępu do informacji na temat posiadanego Oprogramowania, biuletynów technicznych, poprawek programistycznych przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez internetowy serwis producenta oprogramowania. b) zapewnienia Zamawiającemu dostępu do aktualnej dokumentacji do Oprogramowania w postaci elektronicznej w serwisie internetowym producenta Oprogramowania.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 48223000-7

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. z póź. zm.). Zamawiający Skarb Państwa - Główny Inspektorat Transportu Drogowego unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, ponieważ do terminu składania ofert nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie