Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Przetarg nieograniczony na usługę wykonania materiałów promocyjnych wraz z ich dostawą

dolnośląskie, Wrocław

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510151710-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
23-07-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
50-984 Wrocław
Ulica
ul. Obornicka
Nr telefonu
261 656 244
Email
2wog.zamowieniapubliczne@ron.mil.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510151710-N-2019 z dnia 23-07-2019 r.
2 Wojskowy Oddział Gospodarczy: Przetarg nieograniczony na usługę wykonania materiałów promocyjnych wraz z ich dostawą

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 551975-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
2 Wojskowy Oddział Gospodarczy, Krajowy numer identyfikacyjny 20625701000000, ul. ul. Obornicka  100-102, 50-984  Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 261 656 244, e-mail 2wog.zamowieniapubliczne@ron.mil.pl, faks 261 656 228.
Adres strony internetowej (url):
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Jednostka Wojskowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przetarg nieograniczony na usługę wykonania materiałów promocyjnych wraz z ich dostawą
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
WYCH/331/2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania materiałów promocyjnych wraz z ich dostawą. - ZADANIE NR 1 - materiały promocyjne - gadżety reklamowe. - ZADANIE NR 2 - materiały promocyjne - ryngrafy, coin. - ZADANIE NR 3 - materiały promocyjne - ścianki, roll up, flagi. - ZADANIE NR 4 - materiały promocyjne - teczki. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają następujące załączniki do SIWZ: ? załącznik nr 1.1 - 1.4 - formularz ofertowy, ? załączniki nr 4 -wzór umowy, ? załączniki nr 5.1 - 5.4 - opis przedmiotu zamówienia.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 22462000-6

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: ZADANIE NR 1
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp: ? w zakresie zadania nr 1: cena najkorzystniejszej oferty, którą złożyła firma GoMa Mariusz Markut, ul. Targowa 16, 37-464 Stalowa Wola, przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Środki brutto przeznaczone przez Zamawiającego wynoszą: 113 100,00 zł, natomiast wartość brutto oferty jest równa 118 472,65 zł.

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: ZADANIE NR 2
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp: ? w zakresie zadania nr 2: cena najkorzystniejszej oferty, którą złożyła firma Brave Design Jacek Bartosik, ul. Piwniczna 7b/4, 55-100 Trzebnica, przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Środki brutto przeznaczone przez Zamawiającego wynoszą: 33 500,00 zł, natomiast wartość brutto oferty jest równa 36 088,20 zł.

CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: zadanie nr 3
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 4308.94
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  6
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  6
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Brave Design Jacek Bartosik
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Piwniczna 7b/4
Kod pocztowy: 55-100
Miejscowość: Trzebnica
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 3252.12
Oferta z najniższą ceną/kosztem 3252.12
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 9127.83
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 4   
NAZWA: zadanie nr 4
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 4471.54
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  6
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  6
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: PHU ADELPOL VIOLETTA KOWALSKA
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Pod Borem 1
Kod pocztowy: 41-808
Miejscowość: Zabrze
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 4526.40
Oferta z najniższą ceną/kosztem 4526.40
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 12300.00
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie