Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

ZP/BZP/206/2019- Sukcesywna dostawa wody mineralnej butelkowej gazowanej i niegazowanej dla Politechniki Wrocławskiej.

dolnośląskie, Wrocław

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510151702-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
23-07-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
50-370 Wrocław
Ulica
ul. Wybrzeże Wyspiańskiego
Nr telefonu
713 202 182,32
Email
bzp@pwr.edu.pl
Strona www
www.przetargi.pwr.edu.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510151702-N-2019 z dnia 23-07-2019 r.
Politechnika Wrocławska: ZP/BZP/206/2019- Sukcesywna dostawa wody mineralnej butelkowej gazowanej i niegazowanej dla Politechniki Wrocławskiej.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 564999-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Politechnika Wrocławska, Krajowy numer identyfikacyjny 55181193009000, ul. ul. Wybrzeże Wyspiańskiego  27, 50-370  Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 713 202 182,32, e-mail bzp@pwr.edu.pl, faks 713 202 143.
Adres strony internetowej (url): www.przetargi.pwr.edu.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Uczelnia Publiczna
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
ZP/BZP/206/2019- Sukcesywna dostawa wody mineralnej butelkowej gazowanej i niegazowanej dla Politechniki Wrocławskiej.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP/BZP/206/2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wody mineralnej butelkowej gazowanej i niegazowanej dla Politechniki Wrocławskiej. Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywną dostawę przez okres obowiązywania umowy do jednostek Politechniki Wrocławskiej - we Wrocławiu, Legnicy, Wałbrzychu i Jeleniej Górze. 2.Realizacja zamówienia ma odbywać się z należytą starannością i zgodnie ze wszystkimi wymogami zawartymi w SIWZ z załącznikami i ewentualnymi Informacjami dla Wykonawców. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia własnym transportem i na własny koszt oraz rozładuje go i wniesie do miejsca wskazanego przez Zamawiającego - na adres wskazany w zamówieniu. 3.Klasyfikacja zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 15981000-8 - wody mineralne 4.Opis przedmiotu zamówienia - asortyment i ilości są zawarte w Załączniku nr 3 do SIWZ Formularz asortymentowy - kalkulacja cenowa. Wskazane Ilości są szacunkowe i mogą ulec zmianie. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy i sposób realizacji zamówienia określa wzór umowy Załącznik nr 2 do SIWZ. 5.Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot umowy pochodzący z bieżącej produkcji, którego termin przydatności do spożycia jest nie krótszy niż 8 miesięcy licząc od daty jego dostarczenia. 6.Wskazanie przez Zamawiającego w SIWZ nazwy handlowej określa klasę produktu, będącego przedmiotem zamówienia i służy ustaleniu standardu, a nie wskazuje na konkretny wyrób lub konkretnego producenta. Oryginalne nazewnictwo lub symbolika podana została w celu prawidłowego określenia przedmiotu zamówienia. Przedstawione parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum techniczne i jakościowe oczekiwane przez Zamawiającego i będą stanowiły podstawę oceny ofert równoważnych. Zamawiający dopuszcza składanie oferty równoważnych. Zamawiający informuje, iż poprzez określenie: "oferowany produkt równoważny" rozumie, iż produkty spełniają wymagania jakościowe, eksploatacyjne i techniczne równoważnie do produktów wskazanych przez Zamawiającego. Oznacza to, że produkt równoważny musi spełniać minimalne parametry w stosunku do parametrów wymaganych przez Zamawiającego. Wszelkie koszty i czynności związane z potwierdzeniem spełniania przez ofertę równoważną parametrów jakościowych spoczywają na Wykonawcy. 7.Wykonawca zobowiązany jest do złożenia Oferty, której treść pozwoli Zamawiającemu na zweryfikowanie Oferty pod względem jej zgodności z treścią SIWZ. Treść Oferty Wykonawcy musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Tym samym Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego określenia w załączniku nr 3 Formularz asortymentowy - kalkulacja cenowa zaoferowanych odpowiednio produktów, charakteryzując je poprzez odpowiednie wskazanie (wg postawionego przez Zamawiającego szczegółowego wymogu): producenta, nazwy i opisu oferowanego produktu. 8.Zamawiający nie wyraża zgody na określenie minimów logistycznych kwotowych i produktowo-ilościowych do zamówień cząstkowych. 9.Zamawiający dopuszcza- w wyjątkowych sytuacjach - w przypadku chwilowego braku asortymentu zawartego w ofercie, o parametrach w niej określonych - możliwość zastąpienia oferowanego asortymentu równoważnym, bez konieczności aneksowania umowy.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 15981000-8

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 200606.10
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: PHU "BLUGEL" Angelika Uchańska
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Ul.S.Świstackiego 5a
Kod pocztowy: 50-430
Miejscowość: Wrocław
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 246745.50
Oferta z najniższą ceną/kosztem 246745.50
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 246745.50
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie